Matriu de decisió

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,3 KB

 

Presa de decisions:


La presa de decisions és el procés mitjançant el qual es realitza una elecció entre les alternatives o formes per resoldre diferents situacions de la vida, aquestes es poden presentar en diferents contextos: a nivell laboral, familiar, sentimental, empresarial (utilitzant metodologies quantitatives que brinda l'administració
), etc., és a dir, en tot moment es prenen decisions, la diferència entre cada una d'aquestes és el procés o la forma en la qual s'arriba a elles. La presa de decisions consisteix, bàsicament, en triar una alternativa entre les disponibles, als efectes de resoldre un problema actual o potencial, (encara que no s'evidenciï un conflicte latent).

Etapes de la presa de decisions:


1.- Definir l'objectiu que es vol assolir, és a dir, tenir clar on es vol arribar 2.- Aconseguir tota la informació que es consideri important per assolir l'objectiu (tant del passat com actual) 3.-Establir una hipòtesis sobre el comportament de les variables que es tinguin  4.-Dissenyar alternatives: on es descriu tots els camins possibles per arribar on s'ha marcat  5.-Avaluar cadascun dels camins marcats, tant pel que fa a l'assoliment dels propòsits com a l'aspecte econòmic  6.-Seleccionar l'alternativa (prendre la decisió) 7.-Executar les actuacions previstes en el camí seleccionat 8.-Establir un control que permeti detectar si es compleixen les previsions

La matriu de decisió:


És una taula que connté tots els elements que intervenen en el procés de la presa de la decisió. Aquesta taula facilita l'anàlisi i serveix de punt de partida per obtenir una posterior solució del problema.

La matriu de decisió està formada per:

1.- Estrategies (Estan formades per variables controlables i són les alternatives o les opcions d'elecció que es poden triar)  2.-Estats de la naturalesa (Estan compostos per variables no controlables)  3.-Desenllaços o resultats esperats en cadascuna de les estratègies, patint d'un estat concret de la naturalesa  4.-Prediccions de la probabilitat que es produeixi cadascun dels estats de la naturalesa


Criteris de decisió


A) Situació de certesa: és aquella situació en la qual es coneix amb absoluta seguretat quin és l'estat de la naturalesa que es pot presentar, és a dir, hi ha un estat únic   b) Situació de risc: és la situació en què hi ha diversos estats de la naturalesa, però se'n coneixen les probabilitats que succeeixin  c) Situació d'incertesa: és aquella situació en la qual es desconeix la probabilitat de cadascun dels possibles estats de la naturalesa

Decisions segons la situació de certesa:


Es prenen decisions segons la situació de certesa quan se sap amb tota seguretat l'estat de la naturalesa que es presentarà.

La informació de la decisió que cal prendre es pot deduir de la mateixa matriu de decisió o, si no, se'n pot fer una de nova, restringida a l'estat de la naturalesa que es coneix

Decisions  segons la situació de risc:


Es poden prendre decisions segons la situació de risc quan es coneixen totes les probabilitats dels estats de la naturalesa (Exemple)

V(abrics de llana)= (0,3*150)+(0,45*600)+(0,25*25)= 321,25

V(Gavardines)= (0,3*300)+(0,45*50)+(0,25*25)= 137,5

V(americanes)= (0,3*75)+(0,45*(-50))+(0,25*500) = 125

Decisions segons la situació d'incertesa: Poden distingir els criteris de decisió següents:

1.-Criteri pessimista o de Wald: És el criteri que elegiria una persona que pensés que, una vegada seleccionada una estrarègia, se li presentaria l'estat de la naturalesa més desfavorable. Hi ha dos tipus ·Segons el criteri maxi-min: L'empresari/a triaria el valor més alt entre més baixos de cada estartègia i eligiria que li proporciones el valor maxim entre els minims  ·Segons el criteri mini-max: es triaria el valor mínim entre els maxims existents

2.-Criteri optimista: És el criteri que elegiria una persona que penses que, fos quina fos l'estrategia que tries, sempre se li presentaria l'estat de la naturalesa més favorable


3.- Criteri de Laplace: Consisteix a enfrontar-se a les decisions sense saber les probabilitats que es presenti cadascun dels estats de la naturalesa (es calcula el valor monetari esperat de cada estrategia i se n'elegix aquella que ofereixi un valor mes alt (Exemple)

V(abrics de llana)= (150*1/3)+(600*1/3)+(25*1/3) = 258.3

V(Gavardines)= (300*1/3) +(50-1/3)+(100*1/3) = 141,6

V(americanes)= (75*1/3) +((-50)*1/3) +(500*1/3) = 175

4,-Criteri de Hurwicz: Aquest criteri és una combinació entre criteri pessimista i l'optimista i es basa en el fet de definir un coeficient d'optimisme (α)

V(abrics de llana)= (600*0,7)+(25*(1-0,7)) = 427,5

V(Gavardines)= (300*0,7) +(50*(1-0,7)) = 225

V(americanes)= (500*0,7)+ (-50*1-0,7)) = 335

Arbre de decisió

És una forma de representar la informació disponible i totes les alternatives que s'hi poden trobar

Entradas relacionadas: