Mates II

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en español con un tamaño de 4,04 KB

 
Identitat:igualtat algebraica que es certa per a qualsevol valor de les variables x que intervenen.Ex:0x=0
Equació:igualtat algebraica que només és certa per a un o més valors determinats de les variables.Ex:lgx 3=1?X1=3;X=3
Propietats Lg:P4:Producte:lga(b·c)=lgab+lgac //P5:Quocient: lgab/c=lgab-lgac //P6:Potència:lgabc=c·lgab //P3: Lgaan=x?ax=an;x=n //P2:Lg de la base:Lgaa=x?ax=a;ax=a1;x=1
P7:Arrel:lgan?p=lgaP1/n=1/n·lgap

Un sistema de dues equacions lineals amb 2 incògnites pot tenir exactament dues solucions? No perque pot ser un sistema compatible determinat, compatible indeterminat o incompatible.
En un sistema d'equacions linials, si hi ha tantes equacions com incògnites, aleshores les incògnites estan determinades.És certa aquesta afirmació? No, perque pot tenir una única solució, infinites o cap.
Quina condició ha de complir una equació de 2n grau perque una de les seves solucions sigui 0? aX2+bX+0=0; C=0; X(aX+b)=0; X1=0; X2=aX+b=0; X2=-b/a
Tot sistema homogeni és compatible determinat? No, tambe pot ser compatible indeterminat (infinites solucions) E1=x-2y+3z; E2=2x+y-z=0; E3=3x-y+2z=0; E1=E2=E3Si en un sistema d'equacions lineals hi ha tantes equacions com incògnites, les inògnites aleshores estan determinades? No, un sistema d'eq. lineals pot ser comp. indet. o incomp. Pel fet que el nombre d'incògnites sigui igual al nombre d'equacions no vol dir que el sistema sigui comp. det.

Tipus de solucions:a)Si ?=b2-4ac>0 té2solucions.Ex:x2-4x+3=0
b)?=b2-4ac =0 té una solució.Ex:x2+2x+1=0
c)?=b2-4ac <0 no té solucions reals.Ex:x2-4x+5=0

Entradas relacionadas: