Materials

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en español con un tamaño de 5,35 KB

Clasificacio:segons les carac. i propietats els materials es clasifiken en 3 grups:-materials naturals:son els materials q ens dona la natura.coto,fusta carbo,argila...-materials artificials:creats artificialment x lome mitjançant reaccions quimiques x a conseguir propietats especifics.plastic...-alaitge:barretja d 2 o + metalls.acer,bronze...-materials compostos:no son metalls..segons la composicio:eskema 1.1 propietats mecaniques:depenen d la resistencia q oferix el material al ser sotmes a esforços exteriors.influeix molt lestructura microcristalina dlmaterial q se pot millorar disminuin el tamañ dl gram. 1.1.1cohesio:es la força datraccio dls atoms q influi x exemple en lelasticitat,si els atoms permeten ser sotmesos a allargament el material sera elastic. 1.1.2elasticitat:es la capacitat d1 material x a deformarse x laplicacio d forces externes.x exmple:els metalls tenen 1 limit delasticitat x damun dl qual si apliquem masa força lesdeformacions son permanents.diagrama. 1.1.3plasticitat:es la capacitat dadquirir deformacions permanents sense trencarse.1.1.4duresa: es la resistencia dun material a ser rayat.-assagos d duresa:1 resistencia a ser rayat:es la resistencia dun material a ser rayat segons lescala d 10 materials,sa d tractar d rayar amb els materials començan pel + tou fins a q no raye.2-x penetracio:sutilitzen diferents penetradors i carregues i es mesura la resitencia q oferix el material a ser penetrat.3 tipus:assaig brinell,assaig vickers,assaig rockwell.- resistencia a trencarse:segons lesforç aplicat podem mesusrar la resistencia a traccio compressio flexio torsio i taladura.1.1.5tenacitat:es la mesura d lenergia q absorbix 1 cos despres d trencarse.1.1.6fragilitat:no te periode plastic,es a dir,es trenca sense tindre deformacions plastikes.1.1.7resiliencia:es lenergia q absorbix 1 material al ser trencat d1 sol colp(pendol d charpy).1.1.8fluencia: deformacio produidad x 1 carrega i T.1.1.9fatiga:trencar 1 material x ser sotmes amb lesforç variable i repetit durant 1 frequencia d temps.1.2 propietats tecnologiques:indiquen la major o menor disposicio dun matrial x a poder ser treballat.1.2.1maleabilitat:capacitat dun cos x a ser deformat x esforços d compressio transformanse en lamines.x exemple:or plata estany coure alumini acer plastic fusta...1.2.2ductilitat:es la capacitat dun cos x a ser deformat x esforços d traccio formant fils.x exemple:coto,coure,seda,llana, plom,acer ...1.2.3acritud: deformacio plastica sense laplicacio d calor q influix,duresa,fragilitat...1.2.4fusibilitat:capacitat dun material x a transformar 1 objecte x fusio.fosa. 1.2.5colabilitat:facultat dun material fos x a produir objectes sense oxids o bombolles quan es cola en 1 motlle,xq encara q en la practica molts materials son fusibles no tots son colables,han d ser mol fluids x omplir tots les parts dun motlle. 1.2.6forjabilitat:propietats d deformacio x colps a alta T. 1.2.7soldabilitat:capacitat dunirse materials quan arriba 1 seccio al punt d fusio o quan utilitzem 1 material daportacio.3.1.2.8templabilitat: capacitat d canvi d propietats x calfament i refredament rapid.aquest procediment augmenta mol la duresa pero tame la fragilitat x la qual cosa es necesari 1 altre tractament x reduir la fragilitat i compensar desequilibris interns provocats x T,aqueste segon tractament es el revingut. 1.2.9maquinabilitat:capacitat d ser treballat x ferramentes tallants arrancan viruta.

1.3propietats quimiques. 1.3.1corrossio metalica:tots els metalls exposats a laire atmosferic sufrixen corrossio,es formen oxids i sulfurs. si la capa doxid es compacta e imperneable es 1 embolcall protector q ailla a la resta dl metall.passa aixo a lestany,alumini,plom,coure,crom, zinc,niquel.si la capa es procesa laire continua la destruccio x linterior.aço pasa x lacer ferro fosa,aixo se pot evitar x metodes directes amb pintures o recobriments. 1.4propietats fisiques: son les q afecten a lestructura i a la composicio. 1.4.1conductivitat calorifica:es la facilitat d transmisio denergia calorifica a traves d la seua masa.exemple: metalls. 1.4.2T d fissio:es la T x la qual el material passa d solid a liquid. 1.4.3conductivitat electrica:es la quantitat x a transportar energia electrica. elasticitat:metalls plastic paper silicona suro. fragilitat:vidre diamant ceramica transparencia:diamant vidre quars. dureça:diamant quars acer pedra vidre acritud:fusta acer fosa maleabilitat:or plata estañ coure alumini acer plastic fusta ductilitat:seda llana plom acer coto coure. inoxidabilitat:acer plom zinc plasticitat:plastilina coure estañ opacitat:coure acer or ferro resiliencia:acer alumini coure.

Entradas relacionadas: