Matéria homogènia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,09 KB

 

TEMA 3:


Matèria Homogènia: els constituents no distingim a Ull nu. Distribució uniforme de les partícules. Formades per varis components. Substàncies pures: Formades per un sol component.
Elements: Ex: or, Plata, coure. Compostos: Ex: sucre, aigua, Sal. Matèria Heterogènia: els constituents distingim a ull Nu. Distribució de les partícules no es uniforme. Substància pura: matèria formada per una sola fase. Composició uniforme i invariable. Propietats físiques: depenen de la Substància. Propietats químiques: caracteritzen el Comportament de la substància enfront d’altres substàncies. Elements: substàncies pures amb Uns sol tipus d'àtom. Són els constituents bàsics de la matèria. Compostos: substàncies pures formades per àtoms de dos elements o més en una proporció Definida i invariable. Mescles: combinacions de diverses substàncies pures sense Interacció química. Mescla homogènia: formada per diferents Components. Dissolucions: mescles homogènies de dues o més substàncies. Generalment ens referim a una mescla de dos components: Dissolució = solut + dissolvent
Solut: substància que es dissol, es troba en menor proporció. Dissolvent: substància que Dissol, es troba en major proporció. Les Dissolucions poden ser: Diluïda: conté poca proporció de solut. Concentrada: conté molta proporció De solut. Saturada: dissolvent no admet Més quantitat de solut a una temperatura determinada. No saturada: dissolvent admet més Quantitat de solut. Sobresaturada: conté més solut Dissolt del corresponent a la saturació. És molt inestable. Solubilitat: quantitat de solut dissolta, en un volum determinat de dissolvent, en una Dissolució saturada. Mescla heterogènia: distribució de les Partícules que no és uniforme. Suspensió: mescla heterogènia, que no és estable en el temps i les Partícules de solut sedimenten.  Col·loide o dispersió col·loidal: mescla que conté dues fases: Fase contínua: dissolvent d’una solució. Fase dispersa: solut d’una solució. Separació Homogènies:  Filtració: S’utilitza Per separar segons la mida de les partícules. Serveix per separats sòlids de Diferents mides o bé un sòlid d’un líquid. Decantació: Es basa en les diferents densitats dels components. Serveix per separar Líquids imprescindibles o bé sòlids de líquids. Sedimentació: Permet separa mescles sòlid-líquid per diferencia de densitat. Centirifugació: Es fa rodar la mescla i se separen els components per diferencia de densitat. Separació heterogènies: Evaporació: Es basa en eliminar els components volàtils per vaporització. Destil·lació: Permet separar substàncies amb diferents punts d’ebullició. Extracció líquid-líquid: Es basa en la diferent solubilitat d’una substancia en dos líquids Imprescindibles. Extracció sòlid-líquid: Separa un component d’una mescla mitjançant un dissolvent. Cristal·lització: Consisteix en obtenir cristalls a partir d’una dissolució. Cromatografia: Es basa en la diferent capacitat d’arrossegament i dels components de la Mescla que té la fase mòbil.

Llei de Conservació o de Lavoiser: en qualsevol reacció es Conserva la massa; els reactius són productes (1785); massa dels reactius es Igual a la massa dels productes. Llei de Gay-Lussac o dels volums de combinació: en les mateixes condicions de p i Temp. I els volums dels gasos Qeu intervenen en una relació química estan en una relació de nombres ebters senzills (1808). Lei d’Avogadro: en les mateixes condicions de p i Temp., volums iguals de Diferents gasos tenen el mateix nombre de partícules (1811).

Entradas relacionadas: