Materia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,63 KB

estat sòlid= forma i volum constants. es poden deformar o trencar estat liquid= volum constant i forma variable.no es pot reduir el volum estat gasós= forma i volum variables. poden comprimirse i expandirse amb facilitat teoria cineticomolecular de la materia= -la materia es discontinua,-Aquestes particules amterials es troben en constant moviment a causa de les forçes de cohesio i les de repulsio. forçes de cohesio= tendeixen a mantenir les particules materials unides entre si. forces repulsio= tendeixen a dispersar les particules i allunyarles les unes de les altres. fusio= pas de solid a liquid solidificacio= pas de liquid a solid vaporitzacio= pas de liquid a gas condensacio= pas de gas a liquid sublimacio= pas de solid a gas condensacio a solid= pas de gas a solid. Materia-->formada per mescles(composicio i propietats variables, poden separarse en altres substancies mes simples mitjançant processos fisics) i substancies pures (tenen composicio fixa i propietats constants, no poden separarse en unes altres substancies. Mescles-->mescles heterogenies i mescles homogenies. Substancies pures--> compostos i elements
tecniques de separacio de mescles= mescles heterogenies-->filtracio i decantacio. mescles homogenies--> destilacio i cristalitzacio. solucio= es una mescla els components de la qual no es poden distingir els uns dels altres a ull nu i que te composicio uniforme. El proces s'anomena dissolucio. solut= es la substancia que es dissol i es el component que es troba en menor quantitat. dissolvent= es la substancia que dissol el solut, i es el component que es troba en mayor quantitat.solucio saturada= a una temperatura determinada, ja no adme mes solut. cristalitzacio= a mesura que anem afegint mes solut, augmenta la dificultat de les particules per a dispersarse i les molecules del solut tendeixen a unirse. Factors que influeixen a la solubilitat= la solubilitat dels gasos en liquids augmenta amb la pressio. la solubilitat dels gasos en liquids disminueix amb la temperatura. la solubilitat dels solids en liquids augmenta amb la temperatura. Factors que influeixen en la velocitat de dissolucio d'un solid= son la superficie de contacte i l'agitacio. elements= substancies pures que no poden descompondre's en unes altres de mes senzilles per metodes quimics. compostos= substancies pures que si que es poden descompondre's en unes altres de mes senzilles per metodes quimics. teoria atomica de dalton= -la materia esta formada per petites particules, separades i indivisibles. -les substancia que te tots els seus atoms iguals es un elemnt. -els atoms dels diversos elements es distingeixen per al seva massa i les seves propietats. -els atoms d'elements diferents poden unirse en quantitats fixes per originar compostos. els atoms del compost son tambe iguals en massa i en propietats. tres anys mes tard, Avogadro va cambiar el nom d'atoms compostos pel de molecules. simbol quimic= es una abreviatura de els elemnts quimics.
historia àtom: 1897->descobriment d l'electro [e-] (thomson).Latom s un particula esferica carregada positivament en linterior de la qual es troben incrustades el e-. 1911->descobriment del protó (rutherford). va descobrir que els atoms no eren massisos, sino que estan buits. l'atom esta format per un nucli tremendament petit, i al voltant giren electrons en orbites circulars. es en el nucli on es troben les particules amb carrega positiva anomenats protons, de manera que un electro te la mateixa carrega que un proto, pero de signe contrari.1913->model atomic de bohr.els electrons giren al voltant del nucli en uns determinats nivells energetics,cadascuna dels quals pot contenit un nombre variable d'electons.1932->descobriment del neutró (chadwick).el neutro te una massa similar a la del protó, pero sense carrega electrica. com el proto, el neutro es troba nomes al nucli. model atomic atual: l'atom es divideix en nucli i escorça. el nucli es la part central del atom, on es troben els proton i els neutrons. el nucli es molt petit en comparació a l'atom.la escorça es la part exterior que conte els electrons.aquests electrons es troben dividits en nivells energetics (1 al 7) situats dintre d'orbitals. un orbital es la regio de l'espai al voltant del nucli: on es molt probable trobar l'electró. massa.carrega i volum: tota la massa de l'atom es troba al nucli i correspon a la suma de protons i neutrons. l'atom es electricament neutre; per tant el nombre de protons i neutrons te que ser el mateix. el volum de l'atom ve definit per lultim nivell electronic ocupat. i es 1015 vegades mes gran que el volum del nucli. nombre atomic i nombre de massa: nombre atomic (Z)->es el nombre de protons que tenen els nuclis dels atoms d'un element. aquest valor es diferent en cada element.com que ens indica el nomb. de protons, tambe el d'electrons. nombre de massa (A)-> es la suma del nombre de protons i d'electrons que te el nucli d'un atom. amb aquests 2 valors i el simbol, es caracteritzen els diferents elements.

Entradas relacionadas: