Màquines eina/comunicacions/impremta/info

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,84 KB

 

CAD DAO (disseny amb l'ajud de l'ordinador)
-l'ordinador dissenya la peça.
CAM FAO (fabricació amb l'ajud de l'ordinador)
-l'ordinador fabrica la peça.
CNC (control numèric)

*Maq. eina: És una màq. k, através d'una eina, fabrica peces de diferents mat.
*La fresadora: s'utilitza x fabricar peces de formes paral·lipèdiques
*Eina trepant: broca
*Torn--> peça en rotació
*Fresadora--> eina en rotació
*Doladura: material k s despres de la peça duran la mecanització
*mov.penetració: gradua el gruix del material a arrencar en cada pasada
*Moles: per esmolar, formades x metalls ceràmics abresius.
*serviosistema: controlar un proces sobre la inf. k rep dels sensors.

+capçal-transversal-torre portaeine-contra capçal
  bancada-carro principal-carro de portaeines
+taula,colmna,portabrokes,bankada,kap trepan

^Bankada: sòcol de ferro k serveix de suport a les altres parts
^capçal: caixa que conté l'eix principal
^carro principal: deplaça parlallament a leix principal
^carro transversal: s desplaça perpendikularment a leix principal
^carro portaeines: soport sobre la torre portaeines, per colokar les eines
^torre portaeines: suport k permet la fixació de ls eines de tornejar i roskar
^contra capçal: es desplaça sobre la bankada.

mov. d'avanç
mov. de tall
mov. de penetració
____________________________________________________________

*emissora de radio:conjunt dinstl. de don es generen i s'emeten ones electromagnètiques que contenen info sobre sons.(rececptr,recupera i skolta)
-produir o reproduir: un so
-convertir: els sons analogiks o digitals en senyals elec.
-generar: un senyal electrik de freq. elevada i constant
-modular: el senyal portador en senyal modulador
-emetre: l'ona a laire atrevés de lantena.

*Fm: freq. modelada (87'7-107Mhz)
*Am: amplitud modelada (540-1539Khz)

*Analògic(vinil):
*Digital(cd):

*televisió: so o imatge es transmet através dun receptor.
-es produeixen sons-->es comberteixen en seny. elec.-->que es generen i es modulen-->s'emeten les ones a laire.

*VHF(very high frequency) rang 30-300 Mhz
*UHF(ultra high frequency) rang 300-360 Mhz

*Mat que recobreixen lint. de la pantalla cromofors (verd blau vermell)
*plasma-tdt-lcd
_______________________________________________________________
*impremta: sistema de fixació de la tinta en el paper que dona forma a les lletres. (combina i gravar en una matriu les peces met. de cada lletra, entintarles i prémeles kontra en paper)
-antics: tauletes de fang
-rotlles de paper
-còdex: llibres scrits o cpiats a mà(muscrits)nrmalmnt els escribien ls monjus.
premsa actual: no tipografic, si offseat (no matriu tipografika, si planxa met.)
 ________________________________________________________________
Rom (morta): lectura de la info enmegatzmada, conte el programari k inici lordi.
Ram (viva): Emagatzmar info k sa de procesar. temp. sesborra apagar lordi.

Entradas relacionadas: