Lo que necesito

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,38 KB

 

1.- què és una empresa individual:

-L’empresa individual és un tipus d’empresa que té personalitat física(el seu propietari es una persona).

-Generalment, es tracta  d’una persona física  que realitza en nom propi una activitat comercial, industrial o professional. Cal ser major d’edat i tenir lliure disponibilitat  dels béns propis.

-L’empresari individual dirigeix personalment la gestió de l’empresa i té responsabilitat il.limitada. No fa falta capital mínim per constituir-la, el nom de l’empresa ha de ser el del titular i tributa per IRPF.

2.- Què vol dir responsabilitat il.limitada de l’empresari?

-Vol dir que l’empresari respon dels deutes contrets davant de tercers de manera personal, amb tot el seu patrimoni present i futur.

3.- Defineix les societats mercantils.

-Són societats formades  per diverses persones que reuneixen un fons patrimonial comú per col.laborar en l’explotació d’una empresa, amb la finalitat d’obtenir-ne un benefici i participar en el repartiment dels guanys.

4.- Què vol dir que una empresa és personalista?

-Les empreses personalistes en les que la gestió correspon als socis i, per tant, és més important l’aspecte personal de cadascun que el capital en si. 

5.- Què vol dir que una empresa és capitalista? Posa’n exemples.

Les societats capitalistes són aquelles en les que és més important l’aportació del capital que les característiques personals dels socis.

6.- En una empresa comanditària, quina diferència hi ha entre els socis comanditaris i els socis col.lectius.

 -Els socis col.lectius intervenen directament en la gestió de la societat i responen de manera personal, solidària i il.limitada davant els deutes socials.

Els socis comanditaris realitzen una aportació econòmica a la societat i participen únicament dels resultats econòmics, sense intervenir en la gestió de l’empresa. Per tant, tenen una responsabilitat davant de terceres persones limitada a la seva aportació.

7.- Enumera tres diferències i tres similituds entre les societats anònimes i les de responsabilitat limitada.

Similituds:                                                              

- Són societats capitalistes.

- La responsabilitat dels socis és limitada.

- El nombre de socis és d’un o més.

Diferències:

- En la limitada el capital social està dividit en participacions i en l’anònima en accions.

- En la limitada el capital social no pot ser inferior a 3005,06 € i en l’anònima el mínim es de 60.101,21 €.

- En la limitada, per a la transmissió de participacions socials cal avisar i hi tenen dret preferent la resta dels socis. En l’anòmia la transmissió és lliure.SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA: Les cooperatives són societats amb plena autonomia i sota els principis de lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, que associen persones físiques i jurídiques que tenen necessitats o interessos socioeconòmics comuns.

Tipus de cooperatives:

 Cooperatives de primer grau: els socis poden ser persones físiques o persones jurídiques. S'inscriuen en el Registre de Cooperatives del servei territorial corresponent.

Cooperatives de segon grau: entre els socis que la formen hi ha d'haver com a mínim dues persones jurídiques i una ha de ser una cooperativa. Aquestes d'han d'inscriure en el Registre Central de Cooperatives.

Òrgans de funcionament:

 L'assemblea general: Està constituïda per tots els socis. És l'òrgan d'expressió de la voluntat social. Els seus acords són obligatoris per a la totalitat dels socis i adherits.

Denominació de les cooperatives:

 La denominació ha d'incloure necessàriament el terme "societat cooperativa catalana", o l'abreviatura corresponent (ScoopC, SCC), i han d'indicar el règim de responsabilitat dels socis, que pot ser limitada (SCCL) o il.limitada (SCC Il.ltda.).

Avantatges:

 Les cooperatives estan considerades com la forma més democràtica de constituir-se, ja que es tracta d'una societat amb activitat econòmica, però també amb clars objectius socials. És per això que els organismes públics afavoreixen i potencien, doncs, la creació d'aquest tipus de societat, concedint-li ajudes específiques, com són:

-Especialitats en l'Impost de Societats.

-Exempcions en l'ITPAJD.

-Els socis treballadors poden capitalitzar la prestació que els correspongui per atur.

-Subvencions.

Inconvenients:

 -El protagonisme que la llei dóna als socis cooperatius els obliga a exercir els seus drets de manera responsable, obligant-los a arribar a acords majoritaris en cas de conflictes. Les relacions interpersonals adquireixen una importància cabdal en un marc legal en què els criteris personals i professionals prenen més valor que l'aportació de capital.

Baixa dels socis:

 -Els socis es poden donar de baixa de la cooperativa en qualsevol moment, de conformitat amb els estatuts socials. Tanmateix, aquests estatuts poden establir un termini mínim de permanència a la cooperativa, que no pot ser en cap cas superior a cinc anys.ACTIVITATS:

2.- La relació d’un empresari individual amb el Registre Mercantil és:(B,c)

7.- Compara el concepte de participació amb el d’acció.

-Les participacions són parts iguals, acumulables i indivisibles del capital d’una societat de responsabilitat limitada, que no poden incorporar-se a títols negociables ni anomenar-se accions.

9.- Explica com ha de ser el capital en les societats anònimes.El capital d’una societat anònima es divideix en parts iguals. Cadascuna d’aquestes parts s’anomena acció, que es representen o bé mitjançant títols o bé per anotacions en compte. . Els títols són documents físics i les anotacions en compte són aquelles en les quals es consigna el nombre d’accions que posseeix cada soci i les successives transmissions, que s’inscriuen mitjançant transferències comptables.

11.- El fet de tenir la propietat d’una acció, quins drets comporta?

-Dret a participar en el repartiment de beneficis socials; i en el patrimoni resultant de la liquidació d’acord amb la seva participació en la societat.

-Dret preferent de subscripció de noves accions. En les ampliacions de capital, els accionistes tenen preferència a l’hora d’adquirir noves accions.

-Dret d’assistència i vot a les juntes.

-Dret a impugnar els acords socials, en cas que siguin contraris a la llei o als estatuts.

-Dret d’informació sobre els assumptes a tractar en la Junta d’Accionistes per poder emetre el vot.12.- Explica la diferència entre el concepte de dividend actiu i el de dividend passiu.-Dividends actius: formen el repartiment dels beneficis socials.

-Dividends passius: són les quantitats que, en el moment de la constitució de la SA, no s’han desemborsat i que es van satisfent segons s’hagi acordat.

13.- Una SRL pot tenir dividends passius? Per què?

-Una SRL no pot tenir dividends passius perquè en el moment de la constitució d’aquest tipus de societat, el capital ha d’estar totalment subscrit i desemborsat.

20.- Digues algunes diferències entre la societat limitada nova empresa i la societat de responsabilitat limit:

-La SLNE el nombre màxim de socis en el moment de la constitució es limita a cinc, que han de ser persones físiques; la SRL no té limit.

-La SLNE el capital social mínim, que haurà d’estar íntegrament desemborsat mitjançant aportacions dineràries en el moment de la constitució, és de 3.012€ i el màxim de 120.202 €. A la SRL, el mínim és de 3.005,06€ i les aportacions poden ser dineràries o no dineràries.

21.- Digues quina és la resposta correcta:(C)cap de les respostes.

22.-La societat comanditària simple:(A)

23.-Una SA laboral (SAL):(A)

Entradas relacionadas: