Lliure comerç avantatges i inconvenients

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,75 KB

 

COMERÇ INTERNACIONAL


És l’intercanvi de béns, serveis i capitals entre diferents països RAONS en dues categories:
1) diferencies en els costos de Producció
2) les diferencies en les Característiques de la demanda i els gustos dels consumidors de cada país avantatges del lliure comerç:
Especialització, augment productivitat i benestar, impuls a la millors dels Béns i en la reducció dels seus costos.
FPP (frontera de possibilitats de producció)

Avantatge absolut:

pots produir més d’un bé que un altre país, amb Els mateixos recursos.
Avantatge Comparatiu (enfront un altre): pots produir un bé amb un cost d’oportunitat Inferior. -à Especialització o mesures proteccionistes MERCANTILISME (doctrina politicoeconòmica desenvolupada en el Segle XVI-17 que defensa el Mercat intern per a impulsar l’estat nació) considera que la prosperitat d’un Estat depèn del capital (metalls preciosos) que tingui en el seu poder, per la Qual cosa la política econòmica s’ha d’orientar a aconseguir que les Exportacions siguin superiors a les importacions. Per a això, el Govern haurà De dur a terme una política Proteccionista que afavoreixi les Exportacions i dificulti les importacions (amb impostos) , bàsicament Mitjançant la imposició d’aranzels.

ARGUMENTS per a prendre mesures proteccionistes:

-Seguretat nacional i independència Econòmica  - desenvolupament industrial  -superar desequilibris crònics en les Relacions amb la resta del món. -ingressos fiscals -protegir el nivell de vida I l’ocupació dels assalariats d’un país.


Política COMERCIAL (imposada pel Govern) -aranzels:

“tribut” en els Productes estrangers, per elevar-ne el seu preu

-quotes a la importació:

restriccions quantitatives a les Importacions

-subvencions a L’exportació:

ajudes als fabricants nacionals per poder exportar a preus Baixos (dúmping):
vendre un producte A l’estranger més barat que el seu preu en el mercat interior, té poca demanda Local i ha de vendre-la al estranger

-barreres No aranzelàries:

regulacions administratives que discriminen els béns Estrangers OMC i GATT:
defensen el Lliure comerç. Els països s’uneixen mitjançant la política dels blocs regionals, queda eliminada Qualsevol restricció comercial.  

TIPUS:


Àrees de lliure comerç (no tenen aranzels interns però els seus Membres disposen de llibertat per a establir els aranzels que vulguin enfront De la resta del món)
unions duaneres: (grups De països que tenen un aranzel comú enfront  De la resta del món i eliminen les duanes entre els seus membres)

Mercats comuns:

(unions duaneres, amb Un sistema comú de legislació que permet la lliure circulació interior de béns, Serveis, capital i mà d’obra) 


UE:


Des de final De la dècada dels cinquanta, els països europeus membres de la Uníó Europea Actual han desenvolupat un mercat comú En què hi ha mínimes barreres al comerç. El primer pas va ser l’eliminació de Totes les barreres reguladores i aranzelàries internes al comerç. / Per arribar Aquests objectius, la UE disposa de la legislació comunitària, el pressupost i Els òrgans i les institucions PRINCIPALS INSITUCIONS:

Comissió:

o. Executiu. Dissenya les polítiques i presentar-les al Consell de Ministres Perquè les aprovin.

Consell de Ministres:

o. Decisori més important. Hi ha un membre del Consell de cada País que representen els seus governs nacionals Parlament Europeu:
els membres son escollits pels ciutadans del País. La Comissió li consulta les propostes abans de presentar-les.

Tribunal de Justícia:

independent de Les altres institucions. Funció: estudiar i solucionar si un país ha trencat Els acords que estableix la Comissió.

FINANÇAMENT: 1) IVA 2) aranzels sobre productes agrícoles importants (per igualar preus) 3) Drets de duana 4) aportacions anuals dels països membres en funció del PNB

POLÍTIQUES DE LA UE: La principal: la Política agrícola, on s’hi gasta les dues terceres parts del pressupost amb L’objectiu d’augmentar la seva renda.
Altres: Política regional (reduir diferencies entre diverses regions de països)
social (en formació professionals pels Desocupats)
INSTRUMENTS:1 Fons Estructurals 2FEOGA Garantia (pels agricultors)
3Fons de cohesió (igualar el benestar econòmic entre els països de La UE)

BALANÇA DE PAGAMENTS:

registre sistemàtic de les transaccions econòmiques Ocorregudes durant un temps determinat entre els residents d’un país i els Residents de la resta del món./ Comptabilitza els ingressos(estrangers) i els Pagaments(estrangers)./ S’estructura en:

-compte Corrent:

mercaderues + serveis + Rendes i transferències corrents

-Compte De capital:

transferències de capital+ patents i drets d’autor

-Compte financer:

inversió directa + Inversió de cartera + altres inversions + variació de rendes

-Errors i omissions /SALDO FINAL (suma de Tots =0)


Entradas relacionadas: