Llit fluid

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,07 KB

 

TEMA 5

CONSOLIDACIÓ
1.Quines magnituds determinen les condicions de confortabilitat?La temperatura, la ventilació donada pel cabal de renovació de laire i la humitat relativa de laire.

2.
Quina funció compleixen les trapes a la caixa climàtica?Canalitzen laire cap a diferents parts del vehicle, segons el conductor

3.
Enumera els tres sistemes més usats per a laccionament de les trapes.- Mitjançant comandaments lliscants amb desplaçament linea- Mitjançant comandaments giratoris.          - Mitjançant servomotors.

4.
Quina funció compleix la posició de recirculació?Laire només circula per linterior de lhabitacle, sense aportació ni sortida cap a lexterior.

5.
Quins dos tipus de ventiladors susen per impulsar laire cap a lhabitacle?De flux transversal ( 3 i 5 hèlices ) i de tipus turbina.


6.
Enumera tres sistemes de regulació de la velocitat de gir del ventilador.- Mitjançant ajuda electrònica - Mitjançant transistor i caixa de resistències.- Mitjançant resistències

7.
De quina altra manera es denomina el radiador de la calefacció?Aeroterm de climatització.

8.
Quins dos sistemes susen per a la calefacció auxiliar?Calefacció auxiliar mitjançant resistències elèctriques i mitjançant cremador auxiliar.

9.
Quins inconvenients presenta lús de lelement conegut com a aixeta de calefacció?La vàlvula restrictora presenta problemes dengarrotament quan es deixa daccionar durant llargs períodes de temps.

10.
Mitjançant quina substància seliminen les males olors a laire que entra a lhabitacle? Mitjançant una capa de carbó actiu al filtre.

TEMA 6

CONSOLIDACIÓ
1.Enumera les fonts de calor que incideixen sobre el vehicle.
La radiació solar, la calor del motor, la calor del paviment i la calor produïda pels propis ocupants.

2.
Com es propaga el fred?
El fred no es considera una magnitud, per tant, no es propaga.

3.
Què és la calor sensible?
És la calor aportada fins arribar al punt del procés devaporació.

4.
Quan es produeix el vapor saturat?
Quan el vapor daigua veu reduïda la seva temperatura i es comença a transformar en líquid.

5.
Què delimita la corba de pressió?
Delimita la línia que separa linici del canvi destat líquid a gasós.

6.
Enumera quatre característiques que hagi de complir el fluid refrigerant.

Tenir un baix punt debullició, una temperatura de congelació molt baixa, una composició química estable i que no sigui corrosiu.

7.
Quin tipus de fluid refrigerant és el més usat avui dia?
Un compost anomenat R-134a.

8.
Com es varia la cilindrada en els compressors de cabal variable?
Variant linclinació del plat oscil·lant.

9.
Quin tipus de compressors permet prescindir de lembragatge electromagnètic?
Els compressors de cilindrada variable amb un sistema amb regulació electrònica.

10.
De quin estat a quin estat passa el fluid refrigerant al condensador?
Passa destar en estat gasós a estat líquid.

11.
Quina funció compleix el pressòstat cuadrinary?
Amplia les funcions del trinary afegint un nou pressòstat amb una pressió de funcionament superior ( 25 bars ). Superada la pressió, es connecta la velocitat màxima de ventilació del condensador o bé el segon electroventilador.

12.
Esmenta les dues possibles ubicacions del dispositiu expansor.
La vàlvula dexpansió o la vàlvula despiga.

13.
Funcions del filtre deshidratador.
- Actua com a dipòsit de reserva
- Amorteix les oscil·lacions de pressió provocades pel compressor
- Filtra el líquid en circulació
- Absorbeix la humitat continguda a la instal·lació.

14.
Quins valors adquirirà la pressió en amb dues zones ( alta i baixa ) davant duna falta de rendiment en el condensador?
-De 80?C fins a 50?C15.
Quins valors adquirirà la pressió en amb dues zones ( alta i baixa ) en cas de falta de refrigerant?
-Dels 1,2 - 2,5 bars, fins a uns 14 - 25 bars. La seva temperatura des dels 0?C fins als 85?C

TEMA 7

CONSOLIDACIÓ
1.De quin tipus són els sensors usats per mesurar la temperatura?
Estan formats per resistències variables tipus NTC.

2.
Enumera quatre sensors de temperatura usats en el sistema de climatització-
- Temperatura del fluid refrigerant.
- Temperatura ambient o exterior.
- Temperatura a lentrada de la caixa climàtica.
- Temperatura a la sortida de levaporador.

3.
Quin sensor reemplaça el pressòstat?
El sensor de pressió de fluid refrigerant.

4.
Quina funció sactiva quan es detecta la presència dagents contaminants a laire?
Sactiva el servomotor de recirculació.

5.
A més de la humitat, quin altre paràmetre avalua el sensor del mateix nom?
La temperatura.

6.
On subiquen els sensors de posició de les trapes?
Pels diferents conductes de la caixa climàtica.

7.
Enumera tres informacions addicionals daltres sistemes del vehicle, que es tinguin en compte per a la gestió de la climatització.
- La temperatura del refrigerant motor.
- El règim de gir i càrrega del motor.
- La velocitat del vehicle.

8.
Quina funció compleix la trapa de cabal?
Regula lentrada daire a lhabitacle, produïda pel corrent que es genera per la pròpia marxa del vehicle.9.
Mitjançant quin tipus de corrent és alimentada la turbina?
Mitjançant un corrent continu sense escombretes, comandat per un mòdul electrònic específic.

10.
On se sol ubicar la centraleta?
Amb el quadre de comandaments de climatització.

Entradas relacionadas: