Llibertat externa positiva

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,31 KB

 

L’ACCIÓ HUMANA-

Kant-deia k filosofía es respon am ke puc coneixer, ke e de fer , ke n’espero i ke es l’home.

L’huma es un ésser obert a la realitat i coneixament.

Que e de fer-cada un ens l’hem de respondre pero es en forma D’obligació , pero deiem ke l’esser humà es lliure a escollir. L’huma es Conscient i pot qüestionar-se el futur i la clase de persona k es.L’elecció Fruit de l’elecció mai es gratuita.

Esdeveniments i acció-
Esdeveniment es fet natural , Necessari(caiguda fulla arbre), activitats humanes serien caminar, menjar.. No Ens les qüestionem son necesarias-per això es una acció una conducta conscient I voluntaria amb un fi.

Esdeveniments humans-especials/naturals-succés o proces o Canvi:

**Així diem  que la caiguda d’ un llamp ( un succés) va Causar la destrucció d’un arbre, que la pujada de la marea ( un procés) va Causar  que la tovallola quedés xopa i Que l’ estat  de greixatge del motor ( Un Estat) va causar l’ avaria” ( Manuel García Carpintero. Las palabras, las idees Y las coses. ED Ariel)
Moltes accions humanes modifiquen curs desdeveniments-evitació(evitar un Succés) com tallar arbre i k faci mal o puc fer omissió. L’humà desde el moment K es conscient es responsable moralment i no nomes de l’acció sinó també de l’omissió. Responsables del k fem i del k no fem.

Accions morals-tenen Resultats i conseqüències-poden fer mal o bé- si es un acció fatal ens sentim Culpables apart de responsables. Hem de justificar-nos i veure les accions ke Han fet millor o pitjor al mon i a nosaltres mateixos.

ACCIÓ I RESPONSABILITAT:

Responsabilitat-respondre de les nostres accions. Pot ser Responsabilitat legal(incompliment llei) o moral (vulnerem codi previ del k sa Be i del k sta mal)

Eiximents de la responsab: 1ignorancia(falta coneixament)/2falta De llibertat o coacció

Desconeixement_-depen cas pot ser eiximent/ Ignorància es Per se culpable.(text aristòtil ignorancia)

Som responsables si som lliures, si hi ha limitació es Complica. Som responsables perke la llei sobrenten k som lliures i no stem Determinats per cap causa natural o sobrenatural(e destí exemp)

Acció humana es conscient i voluntària s falla algú (coacció Interna) ens qüestionem grau de responsabilitat.

EL SENTIT DE LES ACCIONS-EL PROBLEMA DEL MAL

Arsitòtil comença la seva ética dient::” Tot art i tota investigació , a l’ Igual que tota acció i tota deliberació conscient, tendeixen, pel que sembla , Cap algun bé. Per això mateix, s’ha definit  El bé com  a allò a que tendeixen Totes les coses “

Ell considerava Ke el be de les nostres accions es instrumental( fem dieta per estar be, Estudiem per aprovar..)Pero els humans també volem un bé per nosaltres Mateixos, no instrumental. Es qüestiona ke es realment la felicitat.

Pero volem saber Ke es el mal i si el podem fer conscientment i voluntàriament. En cada acció 3 Elements: subjecte, mòbil o motiu i creences que ens emmarquen i expliciten l’acció. L’existència de creences en sonden la clau per interpretar el sentit d’una Acció.

Les accions Humanes poden ser compreses des de dins, de de linterpretacio de laltre.

Fets naturals es Poden entendre objectivament, son fets necessaris que obeeixen a lleis Deterministes. Anàlogament no podem entendre una acció humana ja ke es mol Complexa i imprevisible i es determinada pel context social cultural etc del Individu. (per exemple carnestoltes si no u saps no entens pk la gent va disfressada).

Per comprendre Una acció s’ha de tenir un cert coneixement de laltre i posar-nos en la pell de Laltre. Les accions han de ser compreses, interpretades, i no les podem Entendre d’una manera determinista , objectiva.. Aleshores com comprenem el Mal?

Sòcrates: la seva Resposta es racional, qui fa el mal ho fa de forma de ignorància. Si algú es Injust es pk no te idea clara de ke es ser just.

Una explicació Racional seria ke per exemple si un alumne senfada perke el profe la suspès i Es rabia li fa un mal al profe perke ell creu ke li a fet mal a ell.

El mal es un be Aparent segons profe. Pero hi ha coses que son incomprensibles com els camps d’exterminis , violacions....Hanna Arendt(Alemanya jueva) diu k trobar respostes a Determinades accions humanes no es comprendeles sinó banalitzar-les.

El mal ens pot Fer pensar k h ha naturaleses dolentes, el mal es substància .

Sant Agustí: si Déu es bo totes les naturaleses de creació divina son bones, mal es privació Del be , per ell es el mal us de la llibertat humana.L’ànima humana es debat Entre inclinacions materials i Déu(bé absolut).

Pleaginisme; ésser humà a traves del esforç pot ser virtuós i merèixer la salvació divina.

Pensament modern (il·lustració) afirma possibilitat del progrés moral de humanitat. Pot ser just Felíç atraves educació. (utopies modernes Marxisme anarquisme..)

Rousseau deia k l’home Natural era lliure i bo mentres progrés social no el fagi pitor corrupte Infeliç. Tesi ke sosté a Freud a “El malestar de la cultura” defensa ke avenç civilització Fa + desgraciats als humans, ja k veuen restringida seva llibertat natural per Les normes deures exigents.

Aristòtil( Possibilista) diu k las virtuts: hom es valent o honrat just per naturalesa ... La virtut en cada cas es resultant dels bons hàbits intel·ligència i determinació De la voluntat –per això important leducació.

Per tant es el Mal la base de la naturalesa no educada? K apareix en forma de mala inclinació O vici?Es l’expressió del conflicte entre natura i cultura?Justifica això el Mal?...Relativitzem: el mal i el sentit de les accions i jusntifiquen , trobem Comprensibles algunes accions.

LA LLIBERTAT

La paraula Llibertat vol dir diverses coses.

Llibertat Negativa-llibertat externa o social, cojunt de llibertats civils d’un individu Pel fet de viure en determinada societat(llibertat expressió, sufragi Universal, avort..) Segons la societat en la k vivim tenim tots aquests drets o Cap. Estat totalitari hi ha absència de drets (Franco)-intent de limitar i Modificar la realitat social, només possible una identitat.

Sistema Democràtic-racionalització i limitació poder polític. Poder ha de vehicular la Igualtat i justícia socials(no discriminació) Drets llibertats bàsiques-garantides(estat)

1-que hi hagi Llibertat i drets no vol dir ke no hi hagi obligacions. Només si hi ha norma o Llei pot haver-hi llibertat.S’ha de tenir en compte que hi ha més gent. Ha D¡haver-hi equilibri entre Repressió i llibertat. Lleis san de respectar sinó saltera Societat.

2-Una democràcia No es algú fet i acabat. Sa de respectar als altres perke funcioni bé

3-lluita per Llibertats-la gent reclama nous drets però sa de tenir en compte ke no tothom pensa Igual. Pot ser afavor o encontra.

Que una societat Dongui tots els dret significa que som lliures? Aquest pensament i llibertat Interior es diu llibertat positiva.

Àmbit Naturalesa-determinsme-ordre de causes i efectes necessaris. Atraves de la Raó I voluntat pot fer el que vulgui amb se vida. Pero existeix?

Entradas relacionadas: