Llengua i societat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,69 KB

 

Llengua:


és un dels trets que             Llengües autòctones:
són les que
configura un dels trets que               que s'empren en el mateix territori
configura la persona humana            on es van originar
i n'esdevé un senyal d'identitat
característic, de la mateixa
manera que ho és el seu
origen geogràfic

Sociolingüística:


s'ocupa                   Bilingüisme:
capacitat per emprar
d'explicar les relacions                     indistintament, amb la mateixa
entre llengua i societat.                    competència i en situacions iguals
És a dir parteix de la base                dues llengües diferents.
que les llengües no són                   
homogènies i que la                        DOS TIPUS DE BILINGÜISME:
variació està escrita en el                

Actiu:


L'individu entèn i parla l'altra
seu ús                                             llengua.
                                                     

Passiu:


L'individu nomès l'entèn però
                                                     no el parla
                                                      Simètric i asimètric
                                                      Instrumental i integrador
                                                     
                                                    

Bilingüisme social:


Situació en què
                                                     s'usen dues llengües en un territori
                                                     ,una de les quals es pròpia i l'altra
                                                     forana.
                                                    

Bilingüisme territorial


Les comunitats
                                                     lingüístiques estan separades en dues
                                                     zones segons l'idioma respectiu.

La disglòsia designa una situació       El concepte normalització al.Ludeix
enquè el bilingüisme social està         a les situacions en que s'inicia un
repartitde manera que hi ha una       procés de redreçament i la llengua B
distribució dels usos de la llengua.     pot recuperar àmbits d'ús i funcions
Quan una llengua desapareix i no     enfront de la llengua A
hi ha cap catàstrofe natural o
humana que provoqui l'extermini
dels parlants, això vol dir que els
parlants l'han abandonada per un

Procés de substitució


La llengua oficial designa la llengua         Una llengua minoritaria és la
preeminent i usada pels òrgans               que té pocs parlants, però
oficials de l'Estat o de l'administració.       s'utilitza en qualsevol àmbit de
                                                               la societat. En canvi, una llengua
Una llengua cooficial és la que                minoritzada és la que pateix una
comparteix oficialitat en un territori         situació desfavorida motivada per
in que tant els usuaris com                     la pressió d'una llengua dominant
l'Administració poden usar.

El concepte de llengua pròpia fa
referència a l'origen de la llengua
del territori.


Entradas relacionadas: