Llei schultz

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,74 KB

 
C.Fisica-stat q permet a la persona pder desenv l seu treball diari am energia,eficacia i snse q prov oqi cansmnt, am una menor despesa energeti ca posible i evitant ls lesios.bona c.fisica preve male lties i asegura bona salut.4 nivells:Minim: llindar entre organisme sa i malalt. Mig: nivell mig stadis tic. Ideal: optim x desnv la max capaci i eficacia funcional.Especial.Qua.Fisiqes:Condicionants: dtrminds pels procesos energetics i metabolics de rendiment d l musculatura voluntaria.(resis,força i flex)Cordinatives:dtrminds pels procesos d direc cio dl s.nervios central i dpnen dl bon funcionme nt daqest(coordinacio,eqilibri..)Resultants: unio d ls 2 anteriors.s manifesten n la majoria desports i activits fisiqes.(agilitat,destresa,presicio,fluidesa moviments)Beneficis:? mida cap cor,circulacio,gl obuls vermells i demoglobina a l sang,miglobina n muscul,cap transport i arribada dO a la sang, captacio O n els puulmons. ? frequencia cardiaca, greix sota la pell.Regulacio nivell colesterol i pes ideal.Llei Selye:efecte q produeix un stimul(trebal l fisic) en lorganisme s concreta n una situacio de stres q genera una serie de reaccions(sindrome d'a daptacio) q fa ? l nivell inicial de rendiment(sobrecompensacio)

Llei Schultz: cada xsona te un nivell d rendiment(llindar) al qual sa dadptar lentrenement(treball i descans), lntensitat de lestimul aura de ser diferent , x obteni una reaccio adequada.P.Individualitat dl practicant:rspectar caract de cada indiviu.P.A daptacio.P.Intensitat.P.Porgresio:organisme hum a capaç suportar progresivamn esforços cada vegada + grans.P.Continuitat: si s fa ex fisic regu larmn saproften les sobrecompnscions i sacnsguei xen adptacions + q milloren c.fisica.P.alternança: rspectar periodes de recupe a fi de permetre q lor gansime sobrecompensi i aqts recupe aprofitars e x treballar una altra qualitat fisica aplican una ca rrega difernt.P.Varietat:Estimuls aplicats als prog rames han dutilitzar el major num d continguts,sit emes dentrenament i recursos x aconseguir ls obje ctius i aixi evitar monotomia i aburrimen.P.Multi lateralitat i especialitat:entrenamnt a de buscar un desenv harmonic d totes ls qualitats fisqs.un cop incremntat nivell inicial sa de busca l rendim nt duna forma especifica.P.Motivacio:entrenamn a d treballar aspectes com ara la voluntat i l motivac io x superar esforços q s plantegen.

Entradas relacionadas: