Llei rendiments marginals decreixents curt termini

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,27 KB

 

Moviment de treball i capital entre paisos:


L’objectiu d’aquest tema és introduir l’alumne en les repercussions dels moviments de treball i de capital entre països a curt i llarg termini, així com analitzar quins són els guanys que se’n deriven, tant per als païsosemissors com per als països receptors.

Farem servir el model de factors específics per analitzar els efectes de la immigració, ja que és plausible assumir que a curt termini només el factor treball és mòbil mentre que el capital i laterra són fixos.

Efectes de la immigració sobre els salaris nacionals


El nou salari d'equilibri en el nostre país està en el punt B(salari inferior que abans).Els treballadors addicionals es reparteixen entre els dos sectors, que tenen més treballadors però quantitats fixes de capital i terra (el salari cau a causa del producte marginal decreixent del treball). Per tant, el model de factors específics prediu que a curt termini un flux de treball disminuirà els salaris en el país receptor de la immigració.


Efectes sobre les rendes del capital i de la terra


Per tant, en les manufactures la mateixa quantitat de capital operada per més treballadors fa augmentar el producte marginal del capital (PMK). De la mateixa manera, en l'agricultura el producte marginal de la terra (PMT) augmenta en haver més

treballadors conreant la terra.És a dir, les rendes del capital i de la terra augmenten.

Efectes de la immigració sobre la producció sectorial


La immigració desplaça la FPP cap a fora. Amb més treballadors i la mateixa quantitat de capital i de terra, l'output d'ambdós sectors augmenta. Amb preus dels béns constants, augmenta el treball i disminueix els salaris. Aquest resultat depèn de la naturalesa de curt termini del model de factors específics. Veurem, en canvi, que al llarg termini, quan la terra i el capital no són fixos, l'output d'un sector augmentarà i el de l'altre disminuirà.
A llarg termini, tots els factors són perfectament mòbils entre sectors. Utilitzarem el model Heckscher-Ohlin conegut amb l'única modificació que ara el factor treball també es pot moure entre països.

Augment en el treball llt:


Augment de treball al nostre país degut a la immigració: aquest treball addicional (ΔL) s’assigna al calçat. Disminució del capital al sector dels ordinadors. Augment del capital al sector del calçat. Disminució del treball als ordinadors. Augment addicional de treball al calçat.

Salari i renda capital llt:


Com que les ràtios capital-treball romanen invariables, tampoc varien els productes marginals del capital i del treball i, per tant, el salari i la renda del capital no varien. Aquest és un resultat molt diferent de l'obtingut al model a curt termini. Quan el capital (i els altres factors de producció) es poden moure lliurement entre sectors, i si l'augment de treballadors no és massa elevat, la immigració a llarg termini no té efecte sobre els salaris i la renda del capital.

Teorema de Rybczynski


Al model Heckscher-Ohlin amb dos béns i dos factors de producció, un augment en la quantitat d'un factor augmentarà la producció del sector que utilitza aquest factor intensivament i disminuirà la producció de l'altre sector.

Teorema de la insensibilitat del preu dels factors


: En el model Heckscher-Ohlin amb dos béns i dos factors de producció, un augment en la quantitat d'un factor pot ser absorbit canviant laproducció sectorial sense cap canvi en el preu dels factors.


Altres consideracions:


Si els nacionals i els immigrants són complementaris, llavors els efectes negatius de la immigració (a curt termini) són minorats i, de fet, la immigració pot tenir un efecte positiu per al país receptor. Una altra consideració important: Cal distingir segons el nivell de qualificació.

IED :


Ens referirem al moviment internacional de capital que suposa que una empresa sigui propietària d'una filial o d'una altra empresa en un país estranger. És a dir, ens referirem a la inversió estrangera directa (IED) i no a inversions financeres especulatives.
IED de planta nova(quan una empresa obre una planta nova en un país estranger)Exemple: Renault obre una planta automobilística a Eslovàquia.
IED per adquisició (quan una empresa compra una planta estrangera ja existent) Exemple: el flux inversor a Europa de l'Est al privatitzar les antigues empreses propietat de l'Estat.

Altres formes d'IED

Joint-ventures (o empreses conjuntes).

Per què algunes empreses s'estableixen a altres països?


Per estalviar costos comercials i costos de transport (multinacionalshoritzontals).Per estar a prop de diferents mercats als quals venen (plataformes d'exportació).Per aprofitar-se de costos de producció més barats (sovint mà d'obra més barata)(multinacionals verticals).

IED a curt termini: el model de factors específics


Recordem el model amb 2 sectors: les manufactures, que utilitzen capital i treball, i l’agricultura que utilitza terra i treball.Si el país rep capital addicional, el producte marginal del treball a les manufactures augmentarà. Per tant, la corba del salari de les manufactures es desplaçarà cap amunt (veure diapositiva següent ). L'equilibri es desplaça al punt B, augmentantels salaris i la quantitat de treball utilitzada en les manufactures, mentre que el treball de l'agricultura disminueix.

Efecte de la IED a la Producció sectorial:

Atès que la quantitat de terra no ha canviat però el treball a l‘agricultura ha disminuït, la producció agrícola disminueix. Atès que a les manufactures tant el treball com el capital han augmentat, la producció manufacturera augmenta. Si no hi canvi als preus dels béns, amb el desplaçament de la FPP cap a l’exterior.

Resum: efectes de la IED a curt termini


Els salaris nominals i reals augmenten. L'ocupació al sector que rep el flux de capital augmenta i disminueix a l'altre sector.Les rendes dels factors específics (terra i capital) disminueixen.

Analitzarem els efectes a llarg termini de la IED utilitzant el model Heckscher-Ohlin com vam fer amb la immigració: Recordem que hi ha 2 sectors, ordinadors i calçat, que utilitzen 2 factors de producció, treball i capital.Els ordinadors són intensius en capital i el calçat és intensiu en treball.

Resum: efectes llarg termini ied:


La nova assignació de capital i treball ve donada pel punt B.Tot el capital extra que suposa la IED és absorbit pel sector intensiu en capital, els ordinadors. El capital addicional i part del treball de la indústria del calçat es transfereixen als ordinadors. De manera que la ràtio capital-treball de cada sector roman invariable. Per tant, el salari i la renda del capital no varien.El mateix resultat que la immigració a llarg termini.

Teorema de Rybczynski


L'augment del capital a causa de la IED augmenta la producció del sector intensiu en capital i disminueix la producció del sector intensiu en treball.


Entradas relacionadas: