Literatura

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,52 KB

 
una poesia feudal:la poesia trobadoresca va florir durant els segles xll i xlll a les corts aristocracikes d`ocitania,es trtava de la primera mostro de poesia culta en llengua romanica i de tematica profana:parlava de l´amor,guerra,alergies i les tristese de les persones d´akella epoca.L´amor i la guerra es sobretot el terreny amoros on veue reflectides les relacions de vassatge propies del feuda.l`amor cortes:es el terme amb k es designa la ideologia amorosa caracteristica de la poesia trobadoresca.vassatge feudal:senyor:el senyor feudal te una situacio social clarament superior ala del vassal k li homenatge.vassal:jura fidelitat al seu senoyr aki defensara amb les armes si cal depen totalment dels seus favors.amor cortes:senyor:la dama,midons,es un esser excelent,es una dona casada.vassal:el trobador adopta una actitud suplicant envers la dma,aki honora pero mitja de la poesia.gilos:s´anomena aixi el marit dela dama kuan no acepta la cortesia entre la seva esposa i el trobador.lausengier:son els aduladors o espies enemic del poeta se interposa per fent saber el marit l´existencia del joc galant.trobadors:autor de poemas musical en llengua occitana,podia ser de clase alta o baixa,esdevenien profesionalsi vivien d`akesta art.joglars:recitava en public els poemes compostos del trobadors,era clase baiixa,tbm ballaven,els especialistes en recitacio eren el joglar lirics,joglar epic recitaven els cantar de gesta.crac de la lirica troba:estava subjectada a unes normes rigoroses k manifstaven especialment en la forma ajudaba ala memoritzacio dels poemas k habia de transmetre oralment.canço:gener poetic subtil connotat seguimt pautes de l´amor cortes,rekerix melodia propia.adient pels sentiment dels trobadors.pastol·lera:presenta un dialeg entre un cavaller i una pastora aki intenta enamorar.albacanta l`arrbada del dia i la tristesa dels eenamorats k despres de pasr la nit plegats s´an de sepaar perk no els decobriexen,poesia bel·lica:l`altres eix tematic representat pel sirventes,un genere poetic k difon fets.-moralitzadors:es critiken els mals costums i es donen consells.-personalitzats:adreçats a una persona,odiada o estimada pel trobaodr o pel senyor.literaris:reflexions sobre aspectes poetics.-sociopolitics:defenses o atacd d`un pais o d`un senyor.lirica popular:es transmetia exclusivament per via oral,conreada per les classes mes senzilles,sol llengua catalana.lirica culta:lirica culta:segia el model trobadores originari d`accitania el kual reflectia la mentalitat feudal per mitja de dos temes cabdals.

Entradas relacionadas: