L’estat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,29 KB

 
L’estat: es el conjunt d’insticions creades per organitzar vida i l’activitat de les persones que viuen en un mateix territori e sota un mateix poder.
Territori: els estats possixen un territori sobre el qual estableixen el seu poder. Esta delimitat per fronteres, mes enllà l’estat no te cap poder.
La població: les persones que viuen al mateix territori d’un estat estan sotmeses al poder i a les lleis que fiquen l’estat: tenen una seria de drets i d’obligacions que afecten per igual a tothom.
El poder: allò que es caracteritza l’estat es el dret del poder. Estableixen les lleis fetes al parlament, batallen per que es complein, manté l’ordre a l’interior i la seguretat a l’exterior, es el que parla amb els altres països políticament, recapta els impostos, dirigeix l’economia, administra els serveis públics i les infrastrucres i equipaments col•lectius.

Les persones que treballen per a la administració son
funcionaris. ’altres tenen un càrrec polític de confiança.
El poder democràtic: als estats democràtics l’eleió els fan els ciutadans majors de 18 anys, perquè l’exercici del poder residei un poble.
La democràcia es directa quan els ciutadans, reunits en una assemblea, prenen decisions. La democràcia sol ser representativa. Les persones elegides formen el parlament que aproven i elaboren les lleis i trien el president.
Les eleions han de ser: lliures, plurals, sufragi universal i periòdiques.
Els partits presenten als ciutadans els seus programes que recull els obctius que volen assolir i els candidats per a les eleions. Els ciutadans amb els seu vot elegeixen les opcions polítiques.


ivisió dels poders esta formada per el parlament elabora les lleis(legislativa), el govern determina la política a seguir a traves de la administració(executiva), poder judicial aplica les lleis(judicial).
La monarquia parlamentaria es aquella on el rei te la màma autoritat però la sobirania la te el poble. Les repúbliques parlamentaries el poder el te el president de la república, es elegida per el poble. n estat liberal procura no inferir en l’economia de les empreses ni en les relacions socials. n estat social defensa la necessitat d’invertir en alguns àmbits econòmics i socials.
n estat centralista es aquell on es prenen les decisions que afecten les regions en el govern central. n estat descentralista es aquell on es prenen les decisions no necessàriament alt govern central.
La monarquia absoluta es aquella on el rei te tot el poder. La dictadura te tot el poder però sense ser rei.
Allò que caracteritza l’estat es el fet d’exercir el poder i la sobirania de manera exclusiva.
La globalització de l’economia es degut a que el capital flueix sense fronteres. Les noves tecnologies han fet que una noticia es pugui saber arreu del mon.
La .E es la institució supranacional que a assolit mes importància.
Alhora que construïm un mon mes global creixem en importància dels espais locals i regionals son aquells territoris on tenen una economia ven desenvolupada.de regions n’hi ha de molts tipus: sense estat, consolidades diferenciades o grans àrees urbanes.
Subsidiarietat: principi pel qual la institució mes propera a la ciutat prenen certes importàncies.
Els estats son els encarregats de coordinar les regions i les ciutats,
Crear i mantenir les infraestructures, lluitar contra el terrorisme.
Els estats fan tracte per comprometres a fer algunes accions o no fer-les.
Es crn organismes supraestatales en les quals els estats hi deleguen unes funcions determinades.
Les ONG son unes organitzacions no governamentals que fan la funció de parar els problemes o la fam.
Anomenem
cultura al conjunt de cosms de connexament i de maneres de viure que un grup de persones sent com a propi i alhora diferent dels altres.
Tema12
La monarquia parlamentaria es aquella en que el rei es el cap de l’estat però el govern es elegit per el parlament. En una monarquia parlamentaria , la corona representa l’estat.
La divisió dels poders en l’estat espanyol son: legislatiu(fer les lleis), executiu(aplicar les lleis),judicial(controlar que s’apliquin les lleis).
El parlament:A espanya el parlament s’anomena corts generals que estan formades per dues cambres e congres dels dits i el senat elegides per les persones, les cots te dos funcions legislativa i controlar el govern.
L’aplicació de les lleis la duen a terme els jutges i els tribunals de justícia que son independents dels altres poders de l’estat.
Els partits polítics son els canals dels que als els ciutadans participem en la vida política.
A partir del 1978 es va establir a espanya l’anomenat estat de autonomies, un estat descentralitzat format per diferents comunitats autònomes. La constició també preveu que les comunitats autònomes a traves dels seus estats d’autonomia puguin assumir competències en altres àmbits, agriculra, ramaderia, urbanisme
El tribunal consticional es l’encarregat de resoldre els conflictes que pugui sorgir entre l’estat i les comunitats autònomes.

Totes les
comunitats autònomes tenen el poder de tenir: un parlament que es elegit per els ciutadans, s’encarrega de dictar les lleis, president elegit per el parlament, govern s’encarrega de fixar les polítiques a seguir i l’administració formada per el conjunt d’òrgans que tenen coma funcions aplicar les polítiques dictades pel govern.
L’estat d’autonomia de Catalunya es la llei consticional que defineix les insticions polítiques s sobre les quals autogoverna Catalunya. Hi ha el de 1931 i el de 2006.
La generalitat esta constiïda per: parlament que es elegit per els ciutadans, s’encarrega de dictar les lleis, president elegit per el parlament, el consell executiu te les funcions administratives i executives i la generalitat formada per e consultiu, el sindi de greuges i de comptes.
El territori alà es divideix en 4 províncies(B,T,LL,G) els qui les governen son les dicions provincials. Els municipis son la part bàsica a partir de la qual es defineix l’organització hi ha 946. la comarca es una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis.
esprès d’un període d’industrialització i de modernització d’una bona part del pis, avui Catalunya es un bon exemple de societat posindustrial. Això a provo que la població passes de ser rural a urbana o metropolitana.
Les famílies han passat de ser tradicional(avis,pares,fills) a nuclear (pares,fills).
Tradicionalment les dones han fet mes aviat les feines domestiques de manera que el treball no ha estat remunerat. Ara ja treballen mes l’únic es que cobren menys i el seu lloc de treball es menys reconegut del d’un home.


Acalment espanya es troba en un dels països me s avançats del mon, això reflecteix en el nivell de benestar, es mesura a partir de l’ensenyament, sanitat, esperança de vida, consum.
((Les primeres (ONG) van sorgir a la dècada del 1950 durant el procés de descolonització com a mecanisme d’ajuda als territoris que aedien a la independència.))

Entradas relacionadas: