Les fonts del Dret

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 908 bytes

       COSMOS, SA

Marc Torres Verí, gerent de l’empresa COSMOS, SA, amb domicili social al carrer
Príncep de Viana, 212, 10è 3ª, Barcelona.CERTIFICO:

Que el treballador Luís Rona amb nif 70-258-144-M corresponent a les utilitzacions
brutes anuals i a la S.S i a la retencias pràcticades, que necessita per fer la declaració
de la renda.


DADES:

- Retribució integre: 13900,33€
- Seguretat Social: 866,77€
- Retribució practicada: 1668,04€
- Data expedició: 18/03/04


I perquè consti i signo el cetificat
Barcelona, 18 de Març del 2004

Entradas relacionadas: