L?electricitat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,73 KB

 
L?electricitat es l?energia mes utilitzada per satisfer les necessitats energetiques dels habitatges, edificis i indústries. Es facil d?usar, rendiments elevats.
Perills com incendis i electrocucions.
Reglament electrotecnic de baixa tensió: preservar la seguretat de les persones, normal funcionament de les instal.lacions i prevenir pertorbacions, contribuir a la fiabilitat tècnina i a l?eficiancia economica de les instal.lacions.
Instal.lació de baixa tensió: aparells i circuits amb tensions nominals U? 1000V ern CA i U? 15000V en CC. Es classifiquen en : Instal.lacions d?enllumenats exteriors, domèstiques, inst. industrials i inst. en locals de pública concurrencia (osspital, bar, rest.).estan formades per la instal.lació d?enllaç i la instal.lació interior la instal.lació d?enllaç amb la presa general de l?abonat.
INSTAL.LACIÓ d?enllaç: caixa general de protecció, línia general d?alimentació i centralització de comptadors (aparells destinats a mesurar l?energia elèctrica consumida). S?acostuma a insal.lar en un recinte adequat, la planta baixa o el soterrani d?un edifici. En el recinte hi ha un born de connexió de terra.
Als habitatges hi ha comptador monofàsic i als locals comercials o industrials comptador trifàsic.
El quadre de comandament i protecció allotja els principals elements de seguretat i protecció, s?instala a prop de l?entrada de l?edifici i està format per el diferencial l?interruptor de poténcia maxima un interruptor general automatic i petits interruptors automatics.
ICPM Interruptor de control de potencia maxima té la funció d?evitar que la potencia subministrada per la companyia superi la contractada per l?usuari
IGA interruptor general automatic, interruptor heneral de la instal.lació interior.
ID diferencial protegeix les persones dels contactes directes i indirectes.
PIA petits interruptors automatics que protegeixen de sobracarregues cadascun dels circuits.
DPS es un dispositiu que en detectar una sobretensió perillosa per a la instal.lació la desvia directament cap al terra.
Born de terra: es el punt de connexióde la xarxa de protecció interior.
Els circuits d?alimentació. Cada circuit interior té l?origen en un PIA format per 2 conductors en fase i neutre. Els circuits, juntament amb el de connexió a terra, dintre d?un tub de proteccióencastat a la paret i através dede les caixes de derivació, es van distribuint per tot l?habitatge a fi d?alimentar, a través dels diferents aparells de comandament i connexió els receptors de cada habitació.

Entradas relacionadas: