Lea llengües del món apunts

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,26 KB

 

Minories i política lingüística a Europa

  • Les fronteres lingüístiques no coincideixen amb les polítiques.

  • No totes les llengües d’Europa gaudeixen de la mateixa situació política, jurídica i social.

Classificació d’Estats

Segons reconeguin o no l’ús de diverses llengües:

1.
Política lingüística basada en la defensa i la promoció d’una sola llengua (dominant) la qual gaudeix de reconeixement oficial

  • Estats que no tenen cap protecció de minories. França, Grècia i Turquia

  • Estats amb una política basada en un monolingüisme estatal però amb protecció de les comunitats minoritàries. Dinamarca, Itàlia, Anglaterra i Holanda

2. Països que reconeixen un mateix estatus jurídic

  • Estats que es basen en el primer model de federalisme lingüístic, hi ha una distribució territorial de les llengües en presència. Suïssa i Bèlgica.

  • Estats que es basen en el principi de personalitat (reconeixement oficial de dues o més llengües). Finlàndia, Irlanda i Luxemburg.

3. Model lingüístic seguit per l’Estat espanyol ➝ desigualtat jurídica. Una llengua oficial dominant a tot l’Estat i llengües cooficials. Aspectes d’aquesta desigualtat jurídica:

  1. Deures lingüístics respecte el coneixement del castellà que no apareixen regulats en el coneixement de les llengües pròpies de les comunitats.

  2. Ciutadans amb llengua pròpia no tenen el dret de triar la llengua en les seves relacions amb l’administració.

  3. Llengües parlades a l’Estat no reconegudes a la Constitució dificulta el reconeixement de les institucions europees.

Entradas relacionadas: