La poesia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Español

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,38 KB

 
Les figures retoriques son recursos expresius que utilitza un autor amb l'objectiu per fer mes bella o mes personal la seva obra.
recursos fonetics: al·literació i rima
recursos gramticals: paralel·lisme interrogacio retorica i hiperbaton
recursos semantics: matafora personificacio antitesi i hiperbole.
la metrica: versos mes utilitzats: hexasilab heptasilab octosilab decasilab alexandri
estrofes mes habituals: apariat tercet quartet quintet i octava.
el diccionari general es el llibre que ens explica els diversos significats de les paraules escritura correcta la categoria a la que pertanya alguns exemples .Esta organitzat en articles( que es componen d'entrada i contingut) el contingut pot constar de accepcions i aquestes poden presentar subaccepcions.Les accepcions i les subaccepcions contenen una definicio i poden contenir exemples.
Una paraula es polisemica si te dos o mes significats.Les paraules polisemiques tenen dues o mes accepcions en el diccionari
Una paraula es homonima a una altra si presenta la mateixa forma que aquesta altra, tenen articles diferenciats. una locucio es un grup de paraules que te el valor de una de sola. ex:blau cel, de mica en mica.Una frase feta es una expresio verbal amb sentit figurat.Ex: plou a bots y barrals, fer l'orni.Els pronoms son paraules variables que tenen un significat ocasional la seva funcio es referir i representar a un element.
tipues de pronoms: forts: jo tu ell nosaltres vosaltres ells vos i voste.
febles:em, m',-me,'m,et,t',-te,'t,es,s',-se,'s,ens,-nos,'ns,us,-vos,-us,el,l',-lo,'l,la,l',li,els,-los,'ls,les,-les,en,n',-ne,'n,ho,hi.
demostratius: aixo allo aqui alla.
indefinits: algu tot tothom ningu res cadascu
interrogatiu: qui que com on quan quant.
les lletres s,ss,c,ç,z
entre vocals la essa sonora es representa amb (S)
en el compostos de fons dins i trans la essa sonora s'escriu amb (S)
A principi de paraula i darrere de consonant la essa sonora es representa amb(Z)
hi ha algunes paraules cultes que presenten una z ente vocals
a principi de paraula la essa sorda es representa amb (S) o be amb(C)
entre vocals la essa sonora es representa amb (SS) o be amb(Ç) o (C)
a final de paraula la essa sonora es representa amb(S) o (Ç)

Entradas relacionadas: