La nutricio

Enviado por Anónimo y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,17 KB

 
t-1 -l'aparell digestiu,parts i funcions:el sietema digestiu es l'encarregat de procesar els laiments introduits a l'organisme per tal de transformarlos en substancies aprofitable xlas cel.lules. boca:l'entrada dls aliments hi son les dentens i la llengua.amb aquets elements es triruren els laiments i es preparen per ser procesos posteriors. la faringe:es la part del tub digestiu k comunica la boca amb l'esogaf tambe amb el nas i la faringe hi es l'epiglotis k impideis k els aliments passin la sistema respiratori. l'esofag:es un conducte recoberts d musculatura k comunica amb l'estomac.s'hi produeixen moviments musculars en forma d'ona k arroseguen l'aliment cap l'estomac es diuen moviments peristaltics. l'estomac:es un organ en forma d sac k comunica amb l'esofag a traves del cardies per un extrem, i amb l'intesti prim per l'altre costat, a traves dl pilor presenta un gran capa muscular k li permet realitzar moviments peristaltics.l'intesti prim i gros: lintesti prim pot arribar fins a 10 metres d llargada per aixo esta molt replejat la cara interna de l'ntsti prims conte nombroso plecs, formats per d'altres mes petits anomenats vellositats intestinals a cada vellositat hi arriven diversos capilars sanguinis i un vas limfatic hi a diverses foses on es troben cel.lules gladuars esa format per 3 trams duode jelu i ili. l'ntesti gros presenta les parets sense vellositat esta format per 3 trams anomenats cec.colom i recte el cec es una mena de sac el colom es la part mes llaraga de l'intesti gros i el recte que desemboca a l'exterior a traves de l'orifici anomenat anus.-sitema respiratori parts i funcio:esta format per un seguit d conductes, k reben el nom de vies respiratories, k desemboquen en dos organs: els pulmons.la boca i la faringe son els elements comuns al sistema digestiu y respiratori.el nas: presenta dues cavitats anomenades fosses nasals, k comuniquen l ' exterior amb la faringe.l'aire que entra pels oroficis nassas es alliberat d pols, escalfat i humitejat, i arriba a la laringe a traves d ela faringela laringe:connecta amb la traque i es la part d les vies respiratories on es troben les cordes vocals. la traquea:te uns anells cartilaginosos k li donen una certa rigidesa,i fan possibles el moviment les parts estan cobertes deglandules k secreten una substancia mucosa i d cilis k empenyen aquesta mucosa capa la faringe, on s'elimina a traves dl sitema dijestiuels pulmons: son els organs principals del sitema respiratori. tenen una estructura esponjosa i cadascun esta recobert d'una membrana, la pleura k els separa dels ossos d l caixa toracica i d'un muscul situat per sota anomenat diafragama. el sistema circulatori parts i funcions: esta format per tres elements: un seguit d conductes(venes, arteries i capilars) un organ( el cor) i un fluid( la sang).la sang es impulsada pel cor i circula pels conductes.les arteries son totos els conductes k surten del cor i arriben als teixits. el sitesma arterial comença a l'arteria orta k surt dl ventricle esquerre dl cor i l'arteria pulmonar, k ho fa del ventricle dret. el sistema arterial es va ramificant fins k arriba als capilars.els capilars:son vasoso sanguinis d'un diametre molt petit que es distribueix pels teixits.diversos capilars s'uneixen formant una venula: la unio de diverses venules donara una vena. totes les venes s'uneixen a les venes cava inferior i superior k arriben a les venes pulmonars les sigmoides impideixen el reflux de la sang degut a la gravetat, sobretot a les extremitats.el cor es un organ muscular de la mida d'un puny, situatentre els dos pulmons i una mica mes a prop dl costat esquerre, a l'interior d l cor esta dividit en quatre cavitatsauricules les dues superiors i ventricles les dues inferiors.la valvula tricuspide i la valvula mitral.la sistole auricular consisteix en la contracio d les dues auricules simultaniament.la diastole general consisteix en la relaxaxio de tot el cor fet que possibilita que torni a entrar sang a les auricules i es torna al punt d partida.la sang es una substancia formada per un liquid el plasma en k es troben celules d diferents tipus.el plasma es un liquid groguent format majoritariament per aigua fet k permet la dissolucio d substancies aixi com el pas d la sang a traves dls capilars conte sobretot proteines i sals minerals.els globuls vermells son responsables de transportar oxigen i dioxid de carboni gracies al fet que contenen un epigment anomenat hermoglobina les plaques son elements sanguinis que juguen un paper important en els mecanismes d coagulacio i reparacio de ferides als teixits, als vasos sanguinis, a la pells etc.els globus blancs son celules k es poden trobar a la sang o qualsevol teixit de l'organisme.


 t-2 el cervell: esta format per dues masses simetriques, els hemisferis. a la zona superior del cervell podem distingir claraments un sol k separa aquests dos hemisferis i k rep el nom de cissura interhemisferiaca. el punt de contacte entre els 2 hemisferis es troba a la zona inferior; es tracta d'una massa blanquinosa, molt densa, formada per fibres nervioses i que anomenem cos callos o fisura longitudinal dl cervell la superficie dl cervell es presenta recoberta d nombrosos plecs o circumvolucions aquesta estructura respon a la nesesitat d distribuir el maxim d superficie i per tant el maxim nombre d somes o cossos neuronals la superficie s'anomena escorça celebral aqui s'agrupen els cossos neuronals dl cervell k constitueixen la substancia grisa i es aqui on tindra lloc l'elaboracio dls actes voluntaris talen:te cm a principal funcions sensitives i motores dl cervell hipotalem:res informacio sobre l'estat general de l'organisme pel k fa a les visceres i la fisiologia corporal, i ho controla mitjançant el sistema nervios vegetatiu.el cerebel: la seva funcio primordial el la d coordinacio d els moviments el manteniment d l'equilibri i d la postura el bull raquidi:exerceix un control d filtratge dls multiples estimuls k reben en cada moment per tal k ens puguen centrar en aquells estimuls k son realment importants o k ens interesen en un moment determinat.l'acte reflex: es tracta d respostes nervioses k tenen el seu centre de coordinacio i elaboracio en la propia medul.la espinal. son independents d l'encefal es tracta d'actes involuntaris i resposta rapida davant un estimul molt determinat, son accions preventives davant d'un possible dany o perrill.els musculs: son organs que presenten la capacitat d contreuressota el controls d l'impuls nervios. hi a dos tipus de teixit muscular format per fibres musculars i conjuntiu envolcalla le fibres i els feixos musculars.les fibles musculars son cel.lules altament especialitzades son allargades, presenten forma cilindrica estan envoltades per una membrana k es diu sarcolena s'agrupen formant feixos musculars i un conjunt d'aquets fa un muscul hi a tres varietats d fibres: fibre muscular estirada constracio rapida i control voluntari sota el control de SNC->sistema nervios central son responsables dls nostres moviments.fibra muscular llisa son d contracio + lenta involuntaria controlades pel sistema nervios autonom es + resistent k la musculatura estriada. es trona en els organs interns dl cos. fibra muscular cardiaca el cor es un organ muscular format per fibres cardiaques son involuntaries i d contracio + rapida k la musculatura llisa. grups musculars 400 musculs el 40% dl pes dl cos diferents regions musculars cap,coll,tronc extremitats superiors i extremitats inferiors.tipus d emusculs:llargs presenten forma d fus, quadriceps.plans son aplanats i la seva forma es aproximadaments 3angular,dorsal. orbiculars es troben al voltant d'un organ en disposisio d'anell, parpelles els ossos:son organs endurits anomenats osso en tenin 206 les seves funcions principals son actuen com a carcasa i fan de sosteniment, permeten el moviment coordinat d diverses parts dl cos, protegeixen organs interns, son els principals diposits de minerals i actuen cm a organs d produccio d celules sanguinis hi a 2 pats d teixid ossi matriu organica la formen 3 tipues diferents d celules (osteoblats,osteocits i osteoclats o la substancia osteoide formada per fibres d colagen matriu inorganica proporciona la duresa a l'os acumula reserves naturals

Entradas relacionadas: