La narrativa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,72 KB

 la narrativa:és un genere literari que explica els que passa a uns personatges. Elements de la narrativa: 1)Estructura: és la manera com s'ordenen els fets que s'expliquen en una narració.Pot ser lineal i presenta una estructura tancada. -Estructura oberta: no hi ha un desenllaç explicit. -Estructura discontinua: l'acció narrada no es desenvolupa cronologicament. 2)Punt de vista: és l'angle de visió del narrador. -Punt de vista intern: el narrador es un dels personatges de la historia. -Punt de vista extern: el narrador no participa dels fets de la historia. 3)El temps: extratextual: presenta l'epoca en què s'endevenen els fets narrats. -Lineal: ordenació cronologica dels fets que es relaten. -Alterat: quan un personatge recorda fets passats. -Historic: és la narració en temps real d'una història. 4)L' espai: és el lloc on trascorren els endeviments de la narració. -Tancats: espais interiors, una casa -Oberts: espais exterior, un paisatge. La descripció de un espai pot ser ubjectiva o objectiva. 5)Personatges: són els subjectes que duen a terme les accions principals o secundaris segun la evolució poden ser rodons o plans.
Subgeneres: Narrativa culta:A)Novela: és el subgenre narratiu més complex en el qual es combinen tots els elements formals de la narració. B)Conte: és tracta d'un relat de gran concentració narrativa en el qual s'expliquen un o més fets units per un lligam. Narrativa popular: A)Conte folcloric: és anònim de cracter popular i oral. B) Roldalla: és una narració breu que combina elements real i fantastic. C)Llegenda: és una naració fantastica que parteix d'un fet historic. D)Quadre de constums: és una narració que presenta uns ambients i personatges populars generalment urbans.
Teatre: és un gènere literari que ens presenta uns fets reals o imaginaris que un autor escriu amb la intenció que uns actors els presenti un espi fisic concret. Elements del teatre: 1)Autor: és la persona que té la concepció de una obra teatral. 2)Text: és la plasmació de l'obra concebuda per l'autor. 3)Acció: és la serie de fets que pasen sobre l'escenari. 4)Director: és qui coordina tots els elments per a la representació d'un text. 5)Actor: és la persona que presenta a l'escenari un dels personatges creats per l'autor. 6)L'espai escenic: és l'ndret on pot tenir lloc una representació teatral. 7)Escenografia: és tot allò que serveix per adequar un espai apte per fer-hi uan representació teatral. 8)Public: és el receptor del mensaje teatral. 9)Estil: s'hi escriuen les frases tal com les han de reproduir els actors de l'obra. 10)Parlament: relació llarga que fa un personatge. 11)Monoleg: el que diuu un personatge que reflexiona amb ell mateix. 12)Apartat: l'actor parla amb ell mateix.
Subgeneres: A)Tragèdia: és una forma teatral desenvolupada en l'anti grecia que partia dels mites propies. B)Drama: Tracta d'assumptes greus i serioso que passen a uns personatges que seran vençuts per la desgracia. C)Comedia: se da una volunta critica, satirica i moralitzadora i sempre te un fianl feliç. Teatre popular: religios, profà.

Entradas relacionadas: