La liquidaci

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,28 KB

TEMA 9 . La responsabilitat de l’hereu

9.1 Efectes de l’acceptació . El rè gim d’adquisició de l’herè ncia
L’efecte de l’acceptació és l’adquisició de l’herència (art. 411-5) Cal distingir, però:
• les formes d’acceptació (art. 411-3): expressa i tàcita (remissió tema 8)
• els règims de responsabilitat de l’hereu (arts. 461-14 a 461-22), que pot ser:
-Limitat (a benefici d’inventari)
-Il·limitat (pura i simple): respon dels deutes del causant també amb els béns propis.
Advertiment: uns hereus poden acceptar a benefici d’inventari i els altres pura i simplement, per tant amb diferent responsabilitat.

9.2 Situació i responsabilitat de l’hereu. Les cà rregues heredità ries
La posició i la responsabilitat de l’hereu són diferents segons s’hagi acollit al beneficid’inventari o hagi acceptat pura i simplement. Remissió als apartats 9.3 i 9.4
A banda d’això, és cabdal començar per determinar el concepte de:
-
Càrregues: (art. 461-19) Són deutes no heretats. S’originen amb la successió (particularitat de les despeses darrera malaltia). No ho són els llegats (sí les despeses del seu lliurament) i tampoc la llegítima.
-
Obligacions: Deutes contrets pel causant, no personalíssims.
Hi ha un àmbit, però, en que els efectes són comuns a la no beneficiària i a la beneficiària, és a dir, hom pot parlar d’un règim general de responsabilitat que implica que l’hereu
respon només amb els béns relictes de:
-L’any de viduïtat (art. 36.1 CF): deute d’aliments a càrrec patrimoni cònjuge premort.
-Pagament de la llegítima (v. art. 451-5 sobre quantia i còmput): es condiciona a que hi hagi actiu hereditari, ja que si bé l’art. 451-15 estableix que l’hereu respon, de l’art. 451-24 es desprèn que els legitimaris (i també el mateix hereu) ha d’actuar contra els beneficiaris de l’atribució inoficiosa. L’hereu no respon més enllà del que el causant ha deixat.
-La ¼ vidual: es refereix a l’herència líquida (art. 452-3)
-Els llegats: els que excedeixin del valor que ha obtingut l’hereu gravat són reduïbles per ineficaços (art. 427-39).
-Donacions ‘mortis causa’: idem llegats.
Els deutes causats per la pròpia successió, com ara els impostos no es consideren càrregues de l'herència i són, per tant, de càrrec del subjecte passiu (l’hereu)

9.3 Liquidació de l’herè ncia no beneficià ria
L’acceptació sense benefici d’inventari comporta:
La confusió de patrimonis. L’hereu ocupa la posició del causant.
La responsabilitat il·limitada. L’hereu respon indistintament amb els béns propis i amb els relictes (cf. també art. 1911 CC). Advertiment: aquesta responsabilitat ultra vires és només respecte de les “obligacions” i de les “càrregues” i és proporcional a les quotes (art. 461-18 en relació amb el 463-1). El creditor hereditari no té cap preferència sobre l’herència llevat que reuneixi els requisits de l’art. 782.4 LEC (els
reconeguts en el testament, els que tinguin títol executiu etc.) es poden oposar a la partició fins que se’ls pagui o fianci

9.4 La liquidació de l’herè ncia beneficià ria
No hi ha dubte de que qui s’acull al benefici d’inventari és hereu (art. 461-14)
Beneficiaris del benefici d’inventari.:
-Qualsevol hereu, que prengui inventari en temps i forma. No cal la manifestació de la voluntat d’acollir-s’hi (art. 461-14). Ja vist.
Fins i tot se’n pot aprofitar encara que hagi dit que acceptava pura i simplement (art.461-17) sempre que hagi fet inventari i compleixi les regles d’administració.
-Per ministeri de la llei encara que no l’hagin près (461-16)
•Persones amb capacitat limitada: menors (emancipats o no) i incapacitats
•Hereus temporals ( hereus de confiança)
•Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública o d’interès social.
•Entitats de dret públic.
•Les herències destinades a finalitats d’interès general.
Presa d’inventari (461-15):
Termini: 6 mesos des del coneixement de la delació.
Forma: Notarial o judicial. Es poden aprofitar d’altres inventaris (vg. per detreure la quarta lliure del fideïcomís, la falcídia.
El document privat presentat a l’Administració Tributària per la liquidació dels impostos relatius a la successió produeix els efectes legals del benefici d’inventari.
Efectes de l’acceptació a benefici d’inventari:
-La responsabilitat limitada de l’hereu (art. 461-20, a), és a dir, respon de deutes i càrregues només amb els béns de l’herència (intra vires)
-La separació de patrimonis (art. 461-20, b); hi ha un sol titular i dos patrimonis subjectes a responsabilitats diferents.
-Tampoc no hi ha confusió de deutes (art. 461-20, c).
-L’administració liquidatòria: És un patrimoni en liquidació (art. 461-21), administrat per l’hereu o per un tercer.

Regles de liquidació:
Regeix la regla “abans pagar que heretar” amb el criteri següent:
1r)
els creditors del causant (art. 461-21.2) es paguen abans que els llegats i per l’ordre que es presentin. Si l’hereu es creditor també es pot fer pagament abans de lliurar els llegats. Si després de lliurar el llegats apareixen creditors desconeguts i no hi ha prou romanent hereditari, poden repetir contra els legataris (art. 461-21.3).
2n)
la llegítima. L’art. art. 461-21 només esmenta els crèdits i els llegats, sense referir-se a la llegítima. Hem d’acudir a l’art. 451-22 que estableix que la llegítima es paga abans que els llegats (tenir en compte que aquest es poden reduir per
inoficiosos per a pagar les llegítimes)
3r)
els llegats, després de pagats els creditors de l’herència i la llegítima.
4t) Si hi ha romanent passa a l’hereu.
5è)
els creditors de l’hereu no poden perseguir els béns de l’herència fins que els creditors coneguts del causant estan pagats (no poden actuar sobre els béns llegats o atribuïts com a llegítima)

9.5 La protecció dels creditors i dels legataris: el benefici de separació de patrimonis
A diferència del benefici d’inventari, aquest no és un benefici de l’hereu sinó dels creditors del causant (i els legataris) i ara, amb el Llibre IV del CCCat també del creditors de l’hereu
per salvaguardar llurs drets davant els creditors del causant.
Només té sentit en l'acceptació pura i simple.
Finalitat: el manteniment d’un patrimoni a efectes de garantia i evita la confusió patrimonial. Normalment s’utilitzarà quan l’hereu (l’herència no acceptada a b.i) tingui força deutes
Configuració: Separació de patrimonis que comporta una preferència de cobrament (art.461-23.1).
Legitimació: (i) els creditors per deutes del causant i legataris (art. 461-23.1)37.2 CS) -no entren doncs els creditors per les càrregues hereditàries-; (ii) els creditors particulars de l’hereu.
Requisits: Cal seguir un procediment de jurisdicció voluntària, fer inventari i justificar el crèdit o llegat.
Efectes: es crea un patrimoni separat per pagar els deutes i percebre els llegats, tot establintse una preferència de cobrament només pels creditors del causant i els legataris que l’han obtingut front els particulars de l’hereu (art. 461-23.3). Si no és suficient el patrimoni hereditari es poden adreçar contra el de l’hereu, però han d’esperar que resultin pagats els
creditors de l’hereu. aquest darrer efecte es concedeix a instància d’algun creditor de l’hereu.
Són preferits els creditors als legataris?
L’art. 461-23 no diu res, per tant sembla que s’ha d’aplicar el principi general que pel benefici d’inventari fixa l’ art. 461-21, és a dir, abans de complir els llegats ha de pagar els creditors (també argument ex art. 427-39 sobre reducció de llegats).
Així, els legataris, encara que siguin separacionistes han de posposar-se als creditors del causant, siguin o no separacionistes, ja que el benefici de separació de patrimonis simplement evita la concurrència amb creditors particulars de l’hereu (461-23).
Com s’ha dit, l’art. 461-23 calla sobre els creditors per càrregues hereditàries: entenc que s’han de considerar inclosos entre els no separacionistes i per tant s’han de pagar abans que els legataris.

Entradas relacionadas: