Klase kontzientzia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 7,69 KB

 

Bestalde, lanaren zatiketak gizabanakoen arteko lehia murrizteko balio du, zeren, organismo sozialaren zatien ezberdintasuna handituz, beraien arteko elkarmenpekotasuna areagotzen du. Aldiz, Durkheim-ek ez du argiki adierazten zein onura indibidual jasotzen dituzten pertsonek funtzio horien betekizunaren truke. Kontzientzia kolektiboari eta pertsonen kidetza taldeari dei egiten die. Funtzionalista modernoek Durkheim-ek asmatutako hainbat nozio erabiliko dituzte, bereziki funtzio sozialenak.

Harvard-eko Unibertsitatean soziologiako irakaslea den Parsons-ek lortzen du, 1937az geroztik, boterean eta estatus sozialean interesatuak diren ikerlari talde bat osatzea. Bere lanek eztabaida sutsu bat piztu dute bizi sozialaren antolaketa eta ibilmoldearen osagai ezberdinen inguruan eta bereziki egitura sozial eta estratifikazioarekin loturiko alderdiekin, Hain zuzen ere, estratifikazio sozial nozioa estrukturo-funtzionalismotik dator. Parsons-en teoria bi kontzeptu nagusiren inguruan antolatzen da: egitura eta funtzioa. Lehena erabiltzen du bi osagai ezberdinetan: kontzeptu konkretu bat da erakunde sozialetara aplikatzen delarik eta analitikoa da instituzionalizazio prozesuen emaitzari aplikatzen zaiolarik. Egituraren osagaiak, aldiz, honakoak dira: errolak, kolektibitateak, normak eta baloreak. Horien bitartez, kulturak forma hartzen du baita sistema sozialarekin bat egin ere.

Egitura sistema, sozialaren osagai egonkorrek osatzen duten bitartean, funtzioak mugimendua eta funtzionamentua ekarriko du eta egituraren osagai ezberdinen arteko lotura dinamikoa izango da. Parsons-ek ekintzaren sistema orokorra osatzen duten lau sistema bereizten ditu: biologikoa, indibiduala, soziala eta kulturala. Sistema soziala, aldi oro hartuemanean dauden pertsona multzo batez osatua izango litzateke. Parsons-ek kontsideratzen du estratifikazioaren esentzia, unitate sozial ezberdinak daukaten ebaluaketa morala dela. Bere aburuz, estratifikazio soziala “sistema sozial bat osatzen duten gizabanakoen antolaketa ezberdin bat da baita ere beraien trataera hobeak ala txarragoak lez eskaintzen ditu zenbait arlotan”.

Sistema soziala “beraien artean hartuemanean dauden gizabanakoen aniztasun batek” osatzen duen neurrian, Parsons-ek zehazten du edozein sistemak lau osagai eduki behar dituela: 1) batzuek besteekin harremanak mantentzen dituen unitate multzo bat, 2) kodifikatutako arau eta faktore multzo bat, beraien terminoek unitateak eta hartueman berak norabidetzen dituztelarik, 3) interakzioak berak moldeatzen eta ordenatzen duen sistema ala prozesu bat, eta 4) sistemak jarduten duen bitarteko bat zeinekin hartueman sistemikoak egon daitezken (Parsons: 1988: 170). Edozein gizarteren helburua izan behar da pertsona egokiak bat egin dezan errol aproposarekin eta pertsona bere estatusak esaten dion tokian egon dadila. Gizabakanoek errol bereziak jokatzen dituzte eta bakoitzari asignazio propioak lotuak zaizkio. Pertsonak eta jabegoak (ondasunak eta sariak) banatzen dira errolen sisteman.

Parsons-en ikuspegiaren alderdi funtsezkoenetariko bat da pertsonen eta sektore sozialen kokapenarenari balorazio moral bat lotua zaiola. Parsons-entzako, gizarte bateko estratifikazio sistema batean edozein gizabanakoren estatusa, ematen zaion estatusari loturiko balorazio komunen ondorioa da. Bere iritziz, balorazio ezberdinaren funtsezko oinarriak sei kategorien inguruan antolatzen dira: parte-hartzea familia unitate bateko kide lez (sortzez edota ezkontzaz), kalitate pertsonalak, lorpenak, ondasunak, autoritatea eta boterea. Sari sistemari lotuak dauden alderdiak esanahi handia lortzen dute, prestigioarem oinarria osatu arte.

Parsons-entzako, gizartea elkarmenpe dauden zatien sistema bat da, orekara naturalki lortzen dutenak eta partekatutako baloreen gainean oinarritzen direnak. Sistemaren egonkortasuna, baliabideen, errolen, sarien eta merituen korrespondentzia onarern menpe dago. Oreka armoniko hori bertan behera erori daiteke osagai distortzionatzaile baten eraginez: boterea, hau da sistemako gizabanako batzuek daukaten abilezia beraien helburuak betetzeko. Sistemaren egonkortasun hori maiz kritikatua izan da mugiezina bezala ikusia baita eta ez baitu denbora kontutan hartzen.

Halaber, eztabaida sutsu bat sortu da berdintasunaren inguruan 1940 eta 1950 bitartean, bereziki Davis, Moore, Tumin eta Barber-en artean. Autore hauek pentsatzen dute edozein gizartek bere kideei posizio sozialak banatu behar dizkiela eta konbentzitu zein barneratu behar dituztela beraien posizioei lotuak dauden eginbeharrak. Eginkizun batzuk beste batzuk baino atseginagoak dira eta, gainera, gaitasun ezberdinak menperatzea eskatzen dute. Hala beharrez, edozein gizartek posizioen arabera banatuko dituen sariak eduki behar ditu. Sari horiek hiru motatakoak izando lirateke: erosotasuna eta bizitza ahalbidetzen dutenak; dibertsioa eta humorea baimentzen dutenak; eta norberaren nortasuna eta kontsiderazio soziala indartzen dutenak.

Sariak posizioaren osagaiak dira. Modu ezberdinean banatzen badira, posizio ezberdinak anitzak izan behar dute, esan nahi baita gizarteak estratifikatua izan behar duela. Horrela, ezberdintasun soziala gizarteak modu ez-kontzientean garatzen duen ideia bat da. Horren bidez, gizarteek segurtatzen dute posizio hoberenak pertsona kalifikatuenak betetzen dituztela. Hala ere, sistema sozialetan dauden disfuntzioen ondorioz, posizio hoberenak ez dituzte beti kalifikatuenek betetzen. Esaterako, lotura familiarrak horren alde ala aurka joka dezake.

Funtzionalismoari egiten zaion kritika nagusia da estratifikazioa eta ezberdintasun sozialak justifikatzen dituela beraien funtzionalitatearen argudiopean. Klase sozial ezberdinen kideek, dauzkaten bizi baldintzen arabera, mundua modu berezian ikusten dute, zeren pertsona baten klasea bere nortasunaren zati bat da, talde batekin lotura sentimentu bat baitago eta bera baino handiagoa den gauza batekiko lotura adierazten baitu. Analisi funtzionalistak soilik bere garaiko Estatu Batuetako gizarteaz ari dira eta egin diren ikerketa enpiriko gehientsuenak eremu geografiko horretan burutu dira.


Entradas relacionadas: