% jubilació 26 anys treballats

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,67 KB

 

¡Escribe tu texto aquí!La seguretat social és un sistema de afiliació obligatori i per a tothom.

Característiques:

1.OBLIGATERIETAT

2.CONTRIBUTIU

El seu finançament vindrà de            cotitzacions = contribucions               empreses

                                                                   Estat                                                         treballador

És obligat per a tots i a la vegada que pagues et permet rebre una Prestació en un futur.

No hi ha una relació proporcional en el que pagues i reps però el que Sí és que si pagues més reps més i que si pagues menys reps menys.

Les cotitzacions per un treballador venen pagades una part de L’empresa i l’altra del treballador. L’Estat aporta una part també.

La seguretat social apareix a finals dels anys 60 en plena dictadura i L’Estat aportava un 3% però no hi havia molts impostos ja que es preocupava més Per l’ordre i la seguretat.

A la resta d’Europa, l’estat aportava més del 30%.

3.PRESTACIONS (són diferents)

4.RÈGIMS

Són diferents sistemes dins la seguretat social i vol dir: un tipus de Prestació i un tipus de cotitzacions diferents. Cada règim és un sistema amb Unes condicions.

A finals dels anys 70, a Espanya en quant als règims n’hi havia un de General i 27 d’especials. Aquests últims s’havien d’eliminar. Per exemple els Toreros tenien un règim especial, els futbolistes un altre... Nosaltres Parlarem del general.

5.BENEFICIARIS

Requisits que s’han de donar per poder ser beneficiari. Per tant si hi Ha requisits vol dir que no és per tothom.

6.QUI GESTIONA LA SEGURETAT SOCIAL (està centralitzat I ho qüestiona l’Estat)

BASE DE COTITZACIÓ


Base sobre la qual es pagarà a la seguretat social i es pagarà un %, Un tipus de cotització.  La base de Cotització varia segons quin sigui el sou.

Càlcul:

Exemple: Sou mensual 2000€

Es paga cada mes a la seguretat social i la paga extra ja està inclosa A les 12 mensualitats. La BC surt del sou brut.

BASE REGULADORA


Base sobre la qual es calcularà el que rebràs. Es quantifica a l’inici De la prestació que has de rebre o sempre serà la mateixa, excepte que l’estat L’augmenti (per millorar o afavorir). La base sobre la que tu cobraràs està ne Relació al que has pagat.

QUANTIA

                                                                      tu

Ingressos                            Pagar          empresa                           Cobrar         despeses socials

                                                                     estat

Seguretat Social               Cotitzacions                                          Prestacions econòmiques

                                               Base Cotització                                     Base reguladora

Actualment Els ingressos de la seguretat social són menors a les empreses.

El Tema és demogràfic ja que qui paga és el treballador i qui cobra el jubilat. Els treballadors han disminuït i els jubilats augmentat.

A Renovació de la població ha estat escassa ja que s’incorpora menys gent a Treballar i en canvi, cada vegada, l’esperança de vida dels jubilats és més Gran. Cada vegada hi ha menys gent que paga i més que cobren i això genera un Dèficit a la seguretat social.

L’any
2000, la immigració va salvar els comptes de la seguretat social.

Tipus De cotització:

32 % empresa

6,4% treballador

Contingències comuns

23,6

4,7

Atur

5,5

1,55

FOGASA (Fons de Garantia Salarial)

0,2

0

Formació ocupacional

0,6

0,1

AT- EP (Accident de Treball- Malalties Professionals)

Variable

0

L’empresa Paga el 32% i el treballador el 6,4% a la Seguretat Social.


Eà 2333 x 32% = 746           Sobre la base de cotització.

T à 2333 x 6,4% = 149         Diners que van a la seguretat social cada Més.

De La nòmina es treuen dues coses del sou brut. Primer l’IRPF (que és variable Segons la persona i es paga a hisenda) i desprès la base de cotització 6,4 (que Va a la seguretat social).

Exemple:

Sou Brut 2000€ i li resten el 10% IRPF = 200€ que li treuen del sou i van a Hisenda; també li resten la base de cotització = 2333 x 6,4 = 149 que van a la Seguretat social. De la paga extra no li treuen res perquè ja ho han fet cada Mes.

Sou Sobre la base de cotització

                               Llicenciats           1056,9

Mínimes              Tècnics                 876,6

                               Resta                    756,6

Màximes                                            3063,3

PRESTACIONS


Jubilació

-Mort i supervivència (viudetat / orfandat)

-Incapacitat temporal (IT) = Baixa

-Incapacitat permanent

-Maternitat

-Paternitat

PENSIONS CONTRIBUTIVES: mentre treballes pagues i a la vegada cotitzes. Llavors pots Cobrar (fins a un màxim).

PENSIONS NO CONTRIBUTIVES: Si no has cobrat o no ho has fet el suficient tindràs un Mínim garantit. Les quantitats no surten d’un càlcul, sinó que ´son com una Mena de subsidi que t’ajudarà, tot i que no serà igual que si haguessis Cotitzat. Les prestacions no contributives són per jubilació o incapacitat.

La Prestació que es donarà serà un % sobre uns indicadors:

-SMI (salari mínim interprofessional) 648,6 €/mes 2015

-IPREM (indicador públic de renda efectes Múltiples) 532,51 €/mes 2015

-RAI (renda activa d’inserció)

JUBILACIÓ


A Partir del 2013 s’endureixen les condicions per poder accedir a la jubilació.

Any 2012

Edat De jubilacióà 65

Període Mínim de cotització à 15 anys (a partir dels 15 es pot cobrar)

Base Reguladoraà 15 anys de cotització

Anys Cotitzats per cobrar el 100% de la jubilacióà 35

Si No es diu res, el tipus de pensió serà contributiva.

Classes De jubilació:

-Ordinària

-Anticipada (discapacitats 65 o 45%)

-Flexible

-Parcial

-Especial als 64 anys

1

Requisits

Qui pot ser beneficiari/a de la pensió

2

Càlcul BR

Com es calcula la Base Reguladora (€)

3

Quantia

% aplicable sobre la BR

4

Incompatibilitats

Si són compatibles amb altres prestacions, pagues...

1.Requisits


Anys

Mesos

2015

> 35

9

65 anys

< 35

9

63 anys i 3 mesos
2027

>  38

6

65 anys

< 38

6

67 anys

 Si han cotitzat + 35 anys i 9 mesos es poden Jubilar als 65 anys.

Si No han cotitzat 35 anys i 9 mesos es podran jubilar als 65 anys i 3 mesos.

El Període mínim de cotització à 15 anys (5475 dies) i 3 anys dins dels darrers 50 als 65 has hagut d’haver-ne Treballat 2.

2.Càlcul BR


2012

2015

2022

BC

1 any

12 x 15 = 180

15anys x 14 pagues = 210

18 anys

12 x 18 = 216

18 x 14 pagues = 252

25 anys

12 x 25 = 300

25 x 14 pagues= 350

14 Pagues = 12 mensualitats + 2 pagues extres.


Els 2 últims anys no els actualitzen, en canvi, la resta els actualitzen a l’IPC actual.

3.Quantia

És Un percentatge sobre la base reguladora.

Pensió íntegraà Es cobra el 100% de la pensió

Segons Els anys cotitzats a la seguretat social cobraràs més o menys.

Pels Primers 15 anys cobraràs un 50% de la pensió, però si tens menys anys cotitzats No cobres.

Tot El que passi de 180 BC (15 x 12 mesos) d’1 fins a 163 el coeficient a aplicar és 0,21 i de 164 a 246 és de 0,19.

Anys A cotitzar per pensió íntegra (100%) 35,5 = 426 mesos (fins l’any 2019).

Exemple 1:

Anys cotitzats

20

240 mesos

15 primers anys

180 (són fixes)

50 %

Entradas relacionadas: