% jubilació 26 anys treballats

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,89 KB

 
TEMA 5: L’estalvi és una part dels nostres ingressos Que no gastem,és el consum futur que realitzarem gràcies a l’ingrés present.
El Deute es tot el contrari ja que és el consum present gràcies a els Ingressos futurs.

Raons per estalviar:

fer front a emergències o Imprevistos,fer plans futurs,no tenir deutes,evitar de malvendre Inversions,anticipar-se a situacions laborals no desitjades.
Convé estalviar Per l’estabilitat dels ingressos, per la riquesa patrimonial i per la salut.

El Pressupost és un pa financer personalitzat que ens ajuda a controlar les Despeses i a treure el màxim profit dels ingressos.
Identificar ingressos i Despeses nòmina-habitatge,pensió de la seguretat Social(jubilats)-compra,pensions alimentàries-luxes,interessos de comptes Bancaris-vacances,subvencions-pagament a terminis,treballs extres-regals. Les despeses Fixes obligatòres i no es poden deixar de pagar ni es pot variar el seu Import, per exemple l’hipoteca,lloguer de l’habitatge,préstecs bancaris.. Les despeses Variables necessàries són les que es poden reduir però no eliminar, com el Menjar, els rebuts, la roba.. Les despeses innecessaries son aquelles Que es poden eliminar com per exemple les vacances, els regals, el cinema..
L’increment Del deute l’impagament suposa l’aplicació de despeses addicionals en forma D’interessos de demora de manera que el deute cada vegada creix més.
Els Judicis o demandes per reclamar-nos els deutes pendents..
embargament o Pèrdua de possessions per respondre de l’impagament dels deutes.
Empitjorament De l’historia creditici i a la vegada la inclusió en llistes de morosos fets Que perjudiquen les opcions futures d’aconseguir nous préstecs. Per formular un Bon pressupost ha d’incloure l’estalvi com a part fonamental ja que ens Proporcionarà un fons per a imprevistos o per fer plans de futur. Les variacions Absolutes(var abs 01-02=X02-X01)
que quantifiquen els diners que hem Estalviat o gastat de més. Les variacions percentuals(var.Perc 01-02= X02-X01/X01·100)
que mesuren els canvis entre allò que s’ha pressupostat i La realitat en termes de percentatge i així ens permeten de fer comparacions.
Un Pla de pensions és un pla d’estalvis que ens constitueix mitjançant Aportacions períòdiques flexibles per a casos de Jubilació,incapacitat,dependència o defunció.

Raons per estalviar un pla de Pensions: flexibilitat:

per adaptar-se a qualsevol tipus d’economia  i situació personal, les aportacions són Flexibles tant en quantitat com en termini. Aquestes aportacions poden ser Menusals, trimestrals,setmanals,anuals..Segons convingui a l’interessat.

Fiscalitat:

les aportacions realitxades permeten d’estalviar a l’hora de pagar l’impost Sobre la renda de les persones físiques(IRPF)

Polivalencia:

encara que En general la finalitat de contractar un pla de oensionsés la jubilació aquests Plans també cobreixen els supòsits d’incapacitat laboral,dependència o Defunció.

Lloc de residencia:

ja sense lligams laborals, és factible un Canvi de residència a un lloc de vacances, al poble natal o  aporp dels fills.

Salut:

pot ser Necessari pagar assistències personals o una assegurança privada que presti Assistencia sanitària i farmacèutica.

Temps lliure:

viatjar,cultivar Aficions o estar amb la família solen consumir bona part del pressupost.

Anys De cotització:

fa referencia als anys durant els quals el treballador Contribueix al sistema públic ja sigui com a treballador per compte d’altre o Propi.

Període mínim de cotització:

Per tenir dret a una pensió pública és necessari haver cotitzat un mínim de 15 anys amb la condició que dos anys Han de haver-se cotitzat durant l’interval de 15 anys immediatament anterior a La data de jubilació.

Les bases reguladores:

són la majoria de les bases De cotització dels 15 anys anteriors a la jubilació.

Menor nivell de Salari:

encara que cada any que passa es redueixin les diferencies amb els Homes, encara hi ha greuges en els salaris en contra de la dona per raons de Genere.

Menor temps de cotització:

en general solen cotitzar menys per Haver passat temps tenint cura de fills o familiars.

Major esperança de Vida:

les dones viuen de mitjana entre 5 i 7 anys més que els homes de Manera que els seus estalvia tambè han de durar més.

VOCABULARI: Patrimoni:

conjunt De béns,drets i obligacions que són titularitat d’una persona o empresa.

Interessos De demora:

són els que s’apliquen amb motiu de la tardança en el compliment D’un pagament o obligació Historial creditici:
Informació rellevant Sobre la capacitat d’una persona de pagar els seus deutes.

Morós:

persona Que s’enderrereix en el pagament d’un deute.

Creditor:

Persona amb dret A rebre pagament d’un deute.

Dependència:

 es produeix quan per pèrdua de l’autonomia Mental o física, es requereix l’asistència contínua d’una altre persona per Realitzar activitats bàsiques de la vida diària.

Base de cotització:

quantitats Fixades per llei per determinar la quantia de les aportacins de la seguretat Social. En general són lleugerament superiors al salari mensual.

Entradas relacionadas: