Jarduera artistikoa zerga

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 22,11 KB

 

Administrazio prozesua: enpresaren xedeak eta helburuak lortzeko betetzen dituen funtzioen eta jardueren multzoari deritzo. Plangintza-Antolakuntza-Kudeaketa-Kontrola.

PLANAK

Plangintza funtzioa: Aldez aurretik egiten da.Plangintza egitea da  helburu batzuk ezarri eta horiek lortzeko estrategiak zehaztea, enpresaren politika zehaztea eta erabakiak hartzeko irizpideak finkatzea, helburuak lortzeko helburuarekin.

Planen sailkapena: denboraren arabera edo garrantziaren arabera



Planak izan behar dira: BALDINTZAK
Errealistak: aurreko emaitzetan oinarrituta, lortu daitekeen helburua izan behar da.
Lehentasunak ezarri: A(ezinbestekoa dena askartasunez egitea), B(garrantzia duena), C(garrantzia gutxien duen aldaketa). Ekoizpen maila handiena(mozkin gehien ekartzen duena) egingo duena prioritatea da.
Ustekabeak aurreikusita: enpresan gertatu ahal diren ustekabeak aurreikusita, helburuak finkatzea, inprebistorik ez izateko.

ANTOLAKUNTZA

ANTOLAKUNTZA: (definitzen du maila baikoitzan daudenak egin behar duten betebehrrak eta noren arauei kasu egin behar diete)
Antolakuntza funtzioaren etapak:
   aginteen hierarkia: enpresan dauden mailak.
-Zuzendari orokorra
-Departamentuen arduradunak
-Bitarteko zuzendaria
-Langileak
   pertsona bakoitzaren funtzioak ezarri
   noren esana bete behar den ezarri
   komunikazo bideak ezarri (zelan egingo da informazioaren             elkar-trukatzea)

Komunikazioa enpresan:
- komunikazio bertikala: gorakoa eta beherakoa. Adb; arduraduna bere langilearekin
- komunikazio horizontala(maila berdinean ematen denean) adb; ikasleak ikasleekin


LANAREN ANTOLAKUNTZA

--  Lanaren  antolakuntza zientifikoaren eskola
Taylor edo fordismoa:(kate produkzioa)
Lana arrazionaldu
Denbora galduak desagerrarazi
Bulego tekniko bat: lanak antolatu
Zereginak diseinatu
Funtzioak espezializatzea
Nagusi bat baino gehiago
Soldata pizgarriak
Lanaren monotonia
Pizgarri ekonomikoa

Fayol:
Lanaren banaketa
Hierarkia
Aginte bakarra
Sarien banaketa
Aginte-erantzukizunaren arteko oreka
Pizgarri ez ekonomikoa ez bakarrik
Langileen kondizioak hobetu

--  Giza harremanen eskola
Mayo:
Lana gizatiago bihurtu
Pizgarri materialak eta beste motatakoak
Langileari kasu egin(langileei galdetu hobetzeko)
Langileen kondizioak hobetu
Langilearen iritzia kontuan hartzen da
-McGregor X eta Y


ANTOLAKUNTZA FORMALA: piramide hierarkiko edo organigrama zelan antolatzen da maila bakoitzean egongo den pertsona eta betebeharrak definituta
-- Antolakuntza-egituraren ereduak
Eredu lineala edo hierarkikoa
Eredu funtzionala
Egitura lineala (staff)
Batzorde edo komite eredua
Matrize eredua
-- Organigrama: enpresaren antolakuntza egituraren adierazpen grafikoa da
Motak:
- bertikala
- horizontala
-erradiala

ANTOLAKUNTZA INFORMALA: pertsonak elkartzen direnean berez sortzen diren harreman pertsonaleei eta gizarte harremanei, enpresa zuzendaritzak edo antolakuntzak aurrez zehaztu ez dutenei


KUDEAKETA FUNTZIOA: ezarritako helburuak lortzeko, enpresa osatzen duten pertsonek beharrezko diren zereginak egin ditzaten ahalegintzea da .
- Goi zuzendaritza: epe luzerako plangintza
- Erdi mailako zuzendaritza: plangintza orokorra gauzatu eta kontrolatu. Plan zehatzagoak dituzte
-Kudeaketa maila:
planak gauzatu

KONTROL FUNTZIOA: estandarrak ezartzea, neurtzea, zuzentzea


MERKATARITZA ZUZENBIDEA: enpresaren jarduera ekonomikoa arautzen duen zuzenbidearen atala da.
Arautu: enpresa, enpresaburua, enpresaren forma juridikoa (publikoa, pribatua edo mistoa), kontabilitatea, publizitatea, enpresa-jardueraren babesa. Merkataritza kodean arautzen da.
Lege bereziak: patenteen eta marken legea, publizitatearen legea, lehia defentzarako legea…


ENPRESEN OBLIGAZIOAK ETA ESKUBIDEAK

* Kontabilitatea (lo que entra y sale de la enpresa) arauak
-Kontabillitate ordenatua (jarraipen kronologikoa)
-Kontabilitatea egiteko erantzukizuna enpresaburuak edo baimendutako batek du.
Akta-liburu bat egin behar
* Lehia eta publizitatea
-Lehia defendatzeko arauak
-Publizitatearen Lege Orokorra
*Industria jabetza eta kontsumitzaileen defentsa
- Asmakuntzak eta ikur bereizgarriak
-Patenteak
-Kontsumitzaile eta erabiltzailearen Defentsarako Lege Orokorrak
* Merkatritza Erregistroa
-Enpresen inskripzioa
-Enpresen liburuak legeztatzea
-Enpresek izendutako ahaldunak inskribatzea


Tasak: erakunde publiko bati emandako diru-presatazioak dira, hark erabiltzaileari onura zuzena dakarkion zerbitzu publiko ematearen ordainetan (arlo publikoan) → momentuan
momentuak jaso onura, ordaintzen duzun momentuan
Kontribuzio bereziak: obra publiko edo zerbitzu publikoei esker ondasunek izandako balio handitzea zergapetzen du
Zergak: helburu zuzenik gabe administrazio publikoek zergapekoei eskatzen dizkieten ordainketak dira→ etorkizuna
(Soldata), diru kopuru bat estatuari ordaindu etorkizunean onura  jasotzeko

ZERGA ZUZENAK
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ)
tributu pertsonala, zuzena eta progresiboa
Errenta zergapetzen du
Sozietateen gaineko Zerga (SZ)
Tributu zuzena, pertsonala
Enpresen mozkina zergapetzen du
zerga tasa %28
Ekonomia Jardueren gaineko Zerga (EJZ)
Udal zerga
zuzena eta erreala
enpresen jarduera ekonomikoa zergapetzen du

ZEHARKAKO ZERGAK
Balio Erantsien gaineko Zerga (BEZ)
zeharkako zerga
kontsumoa zergapetzen du
Balio erantsia zergapetzen du
Funtzionamendua:
jasanarazitako BEZa – Jasandako BEZa =ordaindu edo jaso beharreko BEZa
Zerga tasa:
Tasa oso murriztua %4 (esnea, ogia, fruta...)
Tasa murrizkoa %10 (elikagaiak,  etxea…)
Tasa orokorra %21 (beste guztia)

ZERGA ZUZENAK
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ)
tributu pertsonala, zuzena eta progresiboa
Errenta zergapetzen du
Sozietateen gaineko Zerga (SZ)
Tributu zuzena, pertsonala
Enpresen mozkina zergapetzen du
zerga tasa %28
Ekonomia Jardueren gaineko Zerga (EJZ)
Udal zerga
zuzena eta erreala
enpresen jarduera ekonomikoa zergapetzen du

ZEHARKAKO ZERGAK
Balio Erantsien gaineko Zerga (BEZ)
zeharkako zerga
kontsumoa zergapetzen du
Balio erantsia zergapetzen du
Funtzionamendua:
jasanarazitako BEZa – Jasandako BEZa =ordaindu edo jaso beharreko BEZa
Zerga tasa:
Tasa oso murriztua %4 (esnea, ogia, fruta...)
Tasa murrizkoa %10 (elikagaiak,  etxea…)
Tasa orokorra %21 (beste guztia)

Entradas relacionadas: