Ipa feina treball incapacitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,02 KB

 

Acció protectora de la seguretat Social


L’acció protectora de la seguretat social Consisteix en la manera en el que els poders públics, segons el que estableix la Constitució espanyola en el seu article 41, determinen i organitzen els Mecanismes que s’han d’utilitzar per a protegir les persones en determinades Situacions de necessitats.

Situacions protegides per la seguretat Social


Les situacions de necessitat es concreten en Contingències que es divideixen en professionals .

La classificació anterior es fonamenta Segons dos criteris:

  • Que la prestació que es rep sigui econòmica , O no econòmica.
  • Que sigui contributiva, o no contributiva .

Asistencia Sanitària


Te per objecte la prestació dels serveis mèdics I farmacèutics destinats a conservar o restablir la salut i l’aptitud física per Al treball dels beneficiaris.

La competència de la gestió de l’assistència Sanitaria esta transferida a totes les comunitats autònomes, tret de les Ciutats  autònomes de Ceuta i Melilla, on correspondre a l’linstiuto nacional de Gestió sanitària.

Te gairebé caràcter gairebé universal, ja que Es una prestació contributiva per als treballadors i les persones que depenen D’ells, i no contributiva per a totes les persones.

Incapacitat temporal


La prestació econòmica per incapacitat temporal Intenta cobrir la manca d’ingressos que es produeix quan el treballador, a causa D'una malaltia o d'un accident, es troba impossibilitat temporalment per Treballar i necessita assistència sanitària de la Seguretat Social.

Aquesta prestació econòmica sinclou dins de lacció Protectora del Règim General i dels règims especials de la Seguretat Social.

Incapacitat Permanent


Prestació econòmica que, en la modalitat Contributiva, tracta de cobrir la pèrdua de rendes salarials o professionals que Sofreix una persona, quan, afectada per un procés patològic o traumàtic derivat D'una malaltia o accident, vegi reduïda o anul·lada la seva capacitat laboral de Forma presumiblement definitiva.

Les prestacions a les quals donen lloc els Diferents graus d'incapacitat es troben incloses dins de l'acció protectora del Règim General i dels Règims Especials, amb les particularitats i excepcions que, En cada cas, s'indiquen en el respectiu Règim. Junt amb aquestes prestacions Perviu la pensió d'invalidesa del SOVI.

Prestacions relacionades amb el naixement d’un Fill


Las prestaciones económicas por maternidad tratan De cubrir la pérdida de rentas del trabajo o de ingresos que sufren los Trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, cuando se suspende su Contrato o se interrumpe su actividad para disfrutar de los períodos de descanso Por maternidad, adopción y acogimiento, legalmente establecidos.

Estas prestaciones están incluidas dentro de la Acción protectora de todos los RegíMenes del Sistema.

  • Quant dura?

Dura 16 setmanes, ampliables, si el part es Múltiple en 2 setmanes mes per cada fill apartir del segon o per discapacitat Del fill.

Sense perjudici de les 6 setmanes immediates Posteriors al part de descans obligatori  per a la mara.

Jubilació


La prestació per jubilació, en la seva Modalitat contributiva, cobreix la pèrdua d'ingressos que sofreix una persona Quan, aconseguida l'edat establerta, cessa en el treball per compte d'altri o Pròpia, posant fi a la seva vida laboral, o redueix la seva jornada de treball i El seu salari en els termes legalment establerts.
Aquesta prestació està Inclosa dins de l'acció protectora del Règim General i dels Règims Especials que Integren el Sistema de la Seguretat Social, amb les particularitats i excepcions Que, en cada cas i per a cada modalitat, s'indiquen en el respectiu Règim Especial. Al costat d'ella, perviu la pensió de vellesa del Règim residual del SOVI.

Mort i Supervivència


Les prestacions per mort i supervivència són Destinades a compensar la situació de necessitat econòmica que produeix, per a Determinades persones, el finament d'altres.

S'inclouen dins de l'acció protectora del Règim General i dels Règims especials que integren el Sistema de la Seguretat Social, amb les Particularitats que, en cada cas, s'indiquen en el respectiu Règim especial.

Protecció en situacions de Desocupació


Un dels pilars basics del sistema de protecció Social de l’estat de benestar consisteix a garantir ingressos econòmics als Treballadors que, per circumstancies alienes a la seva voluntat, perden la Feina.

Entradas relacionadas: