Interacció de la memoria i els processos de pensament

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,57 KB

 

TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ AMB O SENSE TDA-H


SÍMPTOMES PRINCIPALS DEL TDA-H Dos són els eixos principals en els que incideix el TDA-H:Dèficit d’atenció //
Hiperactivitat- impulsivitatMANIFESTACIONS DEL DÈFICIT D’ATENCIÓ

es desconcentra amb molta facilitat // s’avorreix, es distreu i va canviant d’una tasca a Una altra deixant-ho tot a mitges // els Deures se’ls hi fan eterns i mai aconsegueix finalitzar-los // rendeix molt més quan se li dóna una atenció Individualitzada //
Els hi Dificulta a l’hora d’entendre instruccions verbals, i els problemes de memòria A curt termini són particularment importantsMANIFESTACIONS DE LA IMPULSIVITAT: Els nens i nenes Impulsius tenen tendència a interrompre i parlen més alt que els demés //
Es Frustren fàcilment i són molt impacients //
Molts tenen empipaments súbitament i exploten Amb facilitat // A l’escola donen respostes Incorrectes abans de que el professor hagi acabat de formular la pregunta //
Les Instruccions només s’escolten a mitges i els treballs es fan de forma Precipitada i s’entreguen sense repassar, plens d’errors motivats pel descuit //
A L’hora del pati, aquests nens i nenes destaquen per la seva susceptibilitat i Tendència a ficar-se en problemes.

//

No són nens i nenes agressives, però perden Fàcilment el control i no pensen suficientment en les conseqüències de les Seves accions //
Aprenen poc de l’experiència.Clínica DE LA HIPERACTIVITAT: Aquests nens i nenes semblen inalcansables //
Són Inquiets i els hi costa molt estar asseguts //
Parlen permanentment //
Dificultat per estar tranquil amb Els/les demés
TRASRTORNS COMÒRBIDS (Qque poden acompanyar al TDA-H)

Els més habituals són:

Trastorns D'aprenentatge específics com dislèxia, problemes en matemàtiques, lectura...) (40% dels casos) // el trastorn negativista i desafiant (40-60% dels casos) // el Trastorn disocial // els tics, síndrome de la Tourette (60% també TDAH; 10% També tics) // el trastorn del desenvolupament de la coordinació (DAMP) // el Trastorn bipolar.// Trastorns d’ansietat (20-25% dels casos), Trastorn obsessiu Compulsiu // Trastorns de l’estat d’ànim (10-30% dels casos)// Drogodependències (25-50%) 

TRASTORN DE L’ESPECTE AUTISTA (TEA):

Trastorn Del neurodesenvolupament que implica dèficits en les habilitats d’interacció Social i la comunicació, així com la presència de patrons del comportament Estereotipats i repetitius i interessos restringits.

CARACTERÍSTIQUES

:Dificultat Per establir relacions socials

. //

Alteracions Del llenguatge (sobretot en l’ús com a vehicle de comunicació).

//

Resistència al canvi.

//

Trastorn heterogeni i gran Variabilitat en la severitat.

COMORBIDITAT :

• Elevada Ço-existència amb altres trastorns psicològics (70-80% dels casos): Hiperactivitat i dèficit d’atenció, ansietat, inestabilitat emocional, Depressió, obsessions i trastorn de Tourette. • Discapacitat intel·lectual Associada (34-84% dels casos).

Relació i interacció social:

◦ Aïllament/retraïment.
//◦ Vincle amb alguns adults, però no amb els iguals.
//◦ Relacions induïdes, infreqüents i Unilaterals amb els iguals.
// ◦ Manca d’empatia i de reciprocitat socioemocional. 

Llenguatge:

◦ Mutisme total o funcional

. // ◦

Llenguatge ecolàlic o estereotipat
. // ◦ Dificultat en l’adquisició del llenguatge.
// ◦ Oracions espontànies, però sense configurar discurs o Conversa.  // ◦ Llenguatge limitat. // ◦ Alteracions en la prosòdia i la pragmàtica. 

Imaginació :

◦ Absència de joc simbòlic o activitat imaginativa.
// ◦ Jocs funcionals elementals induïts des de fora i/o repetitius.
// ◦ Ficcions estranyes, poc Imaginatives i dificultat per diferenciar ficció/realitat.
// ◦ Ficcions estranyes, utilitzades com a recurs per a aïllar-se, Contingut limitat. 

Flexibilitat mental

: ◦ Estereotípies motores. // ◦ Rituals. Resistència a canvis. // ◦ Aferrissament excessiu i estrany a certs Objectes. // ◦ Continguts limitats i obsessius del pensament. // ◦ Autoestimulació Sensorial, hipo- hiperreacció a diferents estímuls sensorials.

Entradas relacionadas: