Intent d'invasió per part dels maquis l'any 1945

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,6 KB

 
OPOSICIÓ:
L’oposició al règim de Franco segueix quan acaba la Guerra Civil. La majoria de líders de l’oposició marxen a l’exili i des d’allà organitzen:-Un govern de la República (Primer a França després a Mèxic).-Continuen accions bèl·liqües des de:a)L’exteriorà l’intent d’invasió d’Espanya per la zona de la Vall d’Aran protagonitzada per membres del
PCE.B) L’interior: Maquisà persones que eren de partits o de l’exèrcit republicà que no marxen a l’exili i es queden en zones rurals fent actes de sabotatge i terrorisme.La intervenció dels maquis s’acaba per:- L’acció d la guàrdia civil.-Canvis en la política internacional.- Població civil vol la Pau.- Excés de ressò de la premsa interior i exterior.En l’oposició hi havia altres grups:-Monàrquics (Partidaris de Don Juan de Borbón)à 1945 fa la declaració de Loussiana on demanen a França la restauració de la monarquia. Fan accions de conspiració contra Franco.-Obrer: moviment obrer, reconstruir i convoca una vaga al 1945à vaga a Catalunya contra la situació de la penúria econòmica. 1951 a Barcelona la vaga contra els tramvies.A l’àmbit sindical neix un nou tipus d’oposició aprofitant les estructures de la pròpia llei de participació dels obrers en les eleccions dels enllaços sindicals i la formació dels (comitès) jurats d’empresesà Ley de convenios colectivos.És en aquest Març en què neix Comisiones Obreras de ideologia comunistaà líder Marcelino Camacho.El 1962 hi ha una conferència a Múnich (Alemanya) de tots els grups de l’oposició, tant itnerna com externa. Hi van des del PCE, PSOE, fins a monàrquics partidaris de Don Juan de Borbón.A la premsa internacional surt la notícia de la reuníóà objecti organitzar i programar actes per acabar amb el règim de Franco.Quan acaba la reuníó d’alguns dels que van sortir d’Espanya per anar-hi no els van deixar tornar i altres van ser desterrats a Canàries o a Menorca.A partir del 1973 i davant la descomposició del règim, l’oposició interna s’organitza al voltant de:- PCE: crea la Junta democràtica (1947).--> Santiago Carrillo és el secretari general.-PSOE: crea la plataforma de Convergència democràtica 1975à Felipe Gonzàlez és el secretari general.
Les dues poc després de la mort de Franco s’ajunten i foren la platajunta.

A.2 1950-1959Política exterior

Es trenca el bloqueig comercial quan a nivell internacional comença la Guerra Freda. Els Estats Units veuen a Espanya com una posició estratègica entre Amèrica i Europa.Formen:
- El Pacte de Madrid pel qual Espanya permet obrir bases militars:·Navals- Radio libery que era una emissora des de la platja de Pals que emetia pels països del bloc soviètic.
A canvi rep de Estats Units aliments, diners i suport per entrar a les organitzacions internacionals.També es firma al 1953 el Concordat amb el Vaticà, aquest concordat estableix les bases de les relacions entre Espanya i l’estat del Vaticà.
S’estableix:-Privilegis de l’església en quant a rebre (salaris dels capellans) subvencions de l’estat, a l’ensenyament i en quant a l’influencia de l’humanisme cristíà en lleis.-Privilegis de l’estat a l’hora de cobrir les vacants de Bisbe.

Política interior:

Hi ha la consolidació del règim polític i aplicant les lleis fonamentals al 1958 es fa “la ley fundamental de los principios del movimiento nacional”.En quant a l’economia se suprimeix algunes mesures restrictives de producció i de comercialització. Mesures per exemple a partir de 1952 desapareix la cartilla del racionament.Amb la fi del bloqueig comercial s’obren les fronteres i arriben els ajuts sobretots d’Estats Units.Hi ha les primeres vagues com la de Barcelona al 1951 dels Tramvies.Amb l’obertura de les fronteres hi ha una millora de l’economia que repercuteix en aspectes negatius:
-Creix la inflació ( variació dels preus cada cop més cars)-Creix
el dèficit públic (deute extern)Pel que fa a la societat es dona
una forta onada de migració (no exili) tant a l’interior com a
l’exterior.Aquesta migració de l’interior,que és estimulada pel
propi regim es dona en dos zones:Zona rural a zona urbana (industrial)- Zones pobres a zones industrials (País Basc, Madrid, Catalunya, Andalusia, Múrcia i Extremadura)’oposició canvia perquè:-Abandona la pràctica de la violència-Hi ha un relleu dels líders que van fer la Guerra Civil ( la generalitat de Catalunya a l’exili elegeix a Josep Terradelles nou president de la generalitat al 1954)-L’acció dels partits d’oposició es centrarà a la universitat i al món obrer.

B) 1960-1970Política exterior:


S’estableixen relacions polítiques amb tots els països excepte els del sistema comunista.A partir de 1968 es demana l’entrada al mercat Comú Europeu.

Política interior:

A principis dels anys 60 entren a formar part del govern els tecnòcrates, es vol modernitzar l’economia i la societat.

Es fan i s’apliquen lleis com:
- La ley fundamental de los principios del movimiento nacional (1958): Aquesta llei intenta una obertura política que permet crear associacions però no permet autonomies polítiques, el pluripartidisme ni la llibertat sindical.
Refusa el sistema de les democràcies occidentals, està a favor del concepte de democràcia orgànica.
- La Ley organica del estado: És una ley fundamental que defineix el concepte de democràcia orgànica.Crea el consejo nacional del movimiento que vigila la puresa ideològica.
- La ley de premsa al 1966: Aquesta llei anul·la la censura prèviaAl 1969 Juan Carlos es designat pel Generalíssim Francisco Franco Caudillo de Espanya com a successor en el títol de rey.- La ley de llibertat religiosa:Permetia qualsevol religió però la religió caòlica serà oficial, no seran perseguides.

Economia:


Ve marcat per dos conceptes:
-Pla d’estabilització (1959-1962)-El “milagro” (1962-1970), els
objectius dels quals és aturar la inflació i estabilitzar preus i
salaris, i liberalitzar el sector exterior, el comerç (dona llibertat
a importar i exportar productes i hi ha una entrada de capitals
estrangers).Es prenen unes mesures que són:-devaluació de la
pesseta-reforma fiscal dels impostos-es reben ajuts del FMS i BM, aquests ajuts son crèdits però cal aplicar les ndicions de política econòmica que imposen aquestes institucions.
Els efectes que produeix aquests pla sobre l’economia en un principi no son bons:-La producció de les empreses del país baixa.-Augmenta l’atur-El salari del treballador baixa- El cost de la vida augmenta
A partir del 1961 es notaran els efectes positius( el milagro económico espanyol) del pla d’estabilització,
Aquest es basa en:-En la inversió de capital estranger, troben mà d’obra barata, no hi ha vagues.-Pel que fa al turisme hi ha una entrada massiva que ajuda al desenvolupament de tots els sectors (comunicació, urbanisme, restauració/hotels).Té repercussions en la mentalitat.- Importació tecnologica-Divises dels espanyols que treballen fora d’Espanya (immigrants)Tot això accentua la dependència de l’economia espanyola respecte a l’economia exterior.A partir de 1962 es creen “ Los Planes de Desarrollo” quatrianals que es basen en que l’estat inverteix diners per crear “polos de desarrollo”, és un polígon industrial en una zona concreta que vol ajudar a industrialitzar.L’estat fa les infraestructures internes (urbanitzacions) i externes (comunicacions), cedeix el sòl a preu barat i afavoreix a les empreses que s’hi instal·len reduint impostos.Per exemple el polígon industrial de Tarragona amb consorci de la zona França de Barcelona.L’economia en general tindrà una balança de pagament equilibrada tot i tenir dèficit comercial. S’equilibra amb les entrades de divises per turisme, inversió de capital i divises dels immigrants.Als anys 70 Espanya ja figurarà entre els països industrialitzats.
L’agricultura pateix durant aquests període una crisi deguda al procés d’èxode rural, que portarà una pujada dels salaris i un descens dels beneficis.També una concentració de propietats, s’introdueixen noves tècniques de cultiu (hivernacles i regadius) i una mecanització.Tot això desembocarà en una expansió del camp i es produeixen millores en les condicions de vida.

Societat

L’oposició 1962 a Múnich es reuneixen representants de l’interior com de l’exterior, volen coordinar accions per tal d’accelerar el final del règim, quan els partidaris de la conferencia volen tornar a Espanya alguns no se’ls deixa i altres son confinats a Mallorca i Fuerteventura.
A l’interior:- Neix CCOO (llgada al PCE) aprofitant les estructures del sindicalisme oficial.- Monàrquics volen la instauració de lam onarquia en la persona de Don Juan de borbón.- Sorgeixen grups terroristes com el GRAPO, FRAP i ETA- A la universitat als estudints organitzen actes de protesta (SEU)A Catalunya l’oposició organitza al voltant de :-Moviment Socialista de Catalunya- Moviment de Joves Cristians de Catalunya1960 passen els fets del Palau de la Música.- En els anys 60 el PSUC (comunista) serà la força política d’oposició més organitzada.- Important ca ser el paper de l’esglèsia per a la conservació i recuperació de tradicions i de la llengua catalana.L’esglèsia portarà a reivindicacions (manifestacions) dels capellans pels carrers de Barcelona. Sobretot a nivell local donarà suport a actes d’oposició com per exemple la caputxinada que va ser una trobada de joves de l’oposició.- iniciatives culturals:a) renovació pedagògica de mestresà crea Rosa Sensatb) publicacions en català: cavall fort, Serra d’Or, Omnium Cultural i moviment de la nova cançó.
El 1971 es crea l’Assemblea de Catalunya.C) 1970-1975
Economia:

Hi ha una crisi mundial a causa de la pujada del preu del petroli. Les conseqüències són la inflació, l’atur, el retrocés del comerç, devaluació de la pesseta, augment del dèficit pressupostari=creix el deute públic, caiguada de la producció i el turisme.A Espanya el govern no pren les mesures adients i la crisi s’allarga.

Societat:

Oposició:
Partits polítics s’ajunten al voltant de la Junta democràtica i la Praltaforma de convergèmcia democràtica (PSOE).A Catalunyaà Assemblea de Catalunya = comissió coordinada de l’oposició que crea el lema: llibertat amnistia estatut d’autonomia i produeix transformacions de la societat:
Endarreriment després de la guerra respecte a la situació aconseguida durant la república.A mida que el franquisme continua la societat canvia:- Es fa una societat urbana desapareix el caciquisme i la forma tradicional de viure al camp.- Diferència entre classes socialsà modificació estricta de les classes.- Condició de la dona.1970-1975

Política exterior:


El problema del Sàharaà Marroc vol ocupar el territori i organitza la marcha verde on civils portats en autocars comuns fins a la frontera.

Política interior:

Hi ha el desdoblament de el cap d’estat Franco i el cap de govern Carreró Blanco, el qual és assassinat per ETA el 1973 i és substituït per Carlos Arias Navarro el 1974à davant de l’oposició interna i externa vol fer un intent d’apertura del règimà espíritu del 12 de Febrero.

Entradas relacionadas: