Què és una “institució social” i un exemple de “institució social”

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,1 KB

 

INSTITUCIÓ SOCIAL:- LUCKMANN

Organitzen La solució dels problemes humans fonamentals (i no tan fonamentals). Ho fan en la mesura que governen d’alguna manera obligatòria Determinades parts de l’acció social i disposen per a fer-ho de Mecanismes d’execució.-

BERGER

: Les Institucions proporcionen mecanismes i maneres de fer mitjançant els Quals la conducta humana esdevé modelada, pautada, i es veu obligada Per uns canals o a seguir unes pautes que la societat considera Desitjables. El truc o l’estratagema consisteix a fer veure a L’individu que aquests canals o pautes són els únics possibles.-

SOCIOLOGIA

Formes Col·lectives d’actuar,imposades als individus en una societat Determinada. // patró de comportament, és com un llibre que ens Ofereix la societat i que aquesta imposa sobre les conductes dels Individus. El lllenguatge és Una inst. Fonamental.  són conceptes socials que ens permeten Donar forna (objectiva) i sentir a tot allò qu ens passa.ASPECTE CLAU: -donen patrons de comportament social (fan que tota conducta Humana sigui significativa i coherent, orienten normativament l'acció Dels subjectes i exerceixen coercíó sobre ells)


UNA ALTRE DEFINICIÓ D'INST.:


Una institució és un conjunt Estructurat de rols i status que es cristal.Litzen en el Desenvolupament d’una funció social rellevant.

ROL:

respostes Proporcionades per la societat, que s’actualitzen mitjançant la Interacció social. // comportament que s'espera d'un individu que Ocupa una det. Posició social. --> representen l'ordre Institucional, el que se suposa que un ha de fer i un nexe Institucional del comportamentSTATUS:
 posició Social associada a un rol. Posició d'un individu dins un grup social Pel fet que és dipositari d'un cert prestigi social i que implica un Estil de vida determinat. Pot ser, asquirit, adscript i traspassat.
INSTITUCIONS I ORDRE SOCIAL:  - atorguen patrons de conducta (es modela l'acció humana en el Març en El qual la societat considera com el més convenient)//- Imperatiu institucional (Berger): actuar segons el que la Societat ha definit prèviament com a ‘l’acció correcta’, Trancant altres possibilitats d'acció//-defineixen I delimiten les fronteres del nostre món//-ens Orienten i ens contrenyen

LES SEVES FUNCIONS:


-Socialització

El procés (q mai finalitza)pel qual l’ésser humà Interioritza durant la seva vida uns esquemes de Conducta que li permeten actuar d’acord amb Les convencions i les normes del medi Sociocultural al qual pertany.

-Control social(element intrínsec de qualsevol inst.): Regulació de la conducta dels Membres d’un grup social mitjançant L’establiment d’uns valors ideològics i d’unes Normes de comportament. Delineen lo possible i Lo impossible, lo permès i lo prohibit. Mecanisme que els grups socials posen en marxa per reprimir, sansionar i/o corregir les conductes que no s'ajustin a la norma.
CARACTERÍSTIQUES INSTITUCIONS: estan interrelacionades, estableix els canals anònims de participació social, actuen com a agents de l'ordre social, poder coercitiu, autoritat moral, experimentades com si tinguessin realitat externa, objectivitat, historicitat i modelen la nostra conducte, ens ofereixen bases sòlides des de les quals podem contruir la nostra identitat.
COM ACTUEN? Ens fan pensar d'una determinada manera.
ELS SEUS AFECTES: murmuració,ridícul, oprobi, sancions econòmiques, legals i polítiques.. 
Entradas relacionadas: