Instal·lacions de l'habitatge

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,15 KB

Instal·lacions: es el conjunt d'elements encarregats de subministrar l'aigua, l'energia i les comunicacions.
-Tipues:
· Instal·lació de l'aigua
· Instal·lació del gas
· Instal·lació d'electricitat
·Instal·lació de calefacció i climatització
INSTAL·LACIÓ DE L'AIGUA
Esta formada x la xarxa d'aigua sanitaria i la xarxa de sanejament d'aigues residuals i pluvials.
1. XARXA D'AIGUA SANITARIA: els serveis muncicipals d'aigua del ayuntaments han de garantir el subministrament d'aigua potable a tots els habitatges, x aixo d'abasteixen d'aigua en ambasament, fonts.. i la canalitzen fins les plantes de potavilització. seguidament mitjançant bombes es fa arribar als diposits situats a prop de la cuitat qe és on s'estableix la xarxa general de distribució d'aigua. La xarxa d'aigua sanitaria es l'instal·lació interior qe permet el subministrament d'aigua freda i calenta als punts de casa on siguin neccesaris. A l'entrada de cada casa hi ha la clau de pas general de l'aigua qe conecta la instal·lació interior amb la xarxa de distribució municipal. Un contador controla el consum i a prtir d'aqui es distribueix en les estances neccesaries.
La xarxa d'aigua sanitaria esta formada per dos canalitzacions independents:
-Instal·lació d'aigua freda
-Instal·lació d'aigua calents sanitaria
(ACS)
L'aigua calenta sanitaria
(ACS) sol anar paral·lela a l'instal·lació d'aigua freda. Per simplificar la construcció és habitual qe les estances que utilitzen aigua estiguin properes entre si, de la mateixa forma els lababos i les cuines coincideixen d'un pis a un altre.
-Elements xarxa d'aigua sanitaria: aquests elements son : canonades, claus de pas, aixetes, escalfadors, aparells sanitaris.
Les propietats d'aquests elements son: la presio de l'aigua, mantenir les propietats fisiques de l'aigua, i la resistencia a la colocació de l'aigua.
·Canonades: actualment el material de construccio de les canonades es da amb tubs multicapa = 1 capa exterior de POLIETILÈ (PE) + 1 capa mitja d'alumini + 1 capa interior de (PE) separades per cinta adhesiva. La colocacó de les canonades depen del cabal que es neccesita.
·Claus de pas: s'utlitzen per obrir o tancar el pas de l'aigua i les trobem a l'entrada de l'edifici, també a cada estança


on hi hagi aigua i als aparells sanitaris.
·Les aixetes: son els aparells qe serveixen per regular el cabal de l'aigua.
·Escalfadors: s'utilitzen x alimentar la xarxa d'aigua calenta i sanitaria. Tenim dos tipus:
-Escalfafor de gas: qe proporciona aigua calenta de forma inmediata, xo qe te com a inconvenient les posibles fuites de gas.
-Escalfador electric: te l'inconvenient de qe es molt lent i x tant s'han d'instal·lar disposits, xo en canvi no hi ha fuites i no te riscos.
·Diposits: emmagatzenen una certa quantitat d'aigua, com la sisterna del vater. X altra banda x evitar inundacions qest sistema tmabé disposa de un sobreeixidor, qe fa dirigir l'aigua cap a la tassa.
·Aparells sanitaris: son els elements qe faciliten la higiene personal i les tasques de neteja com el vater, la dutxa..
2.Xarxa de sanejament d'aigues residuals: aigues brutes i aigues residuals és l'encarregada de recollir i canalitzar aigues residuals i pluvials cap a les clavegueres. Els elements de la xarxa de sanejament son: els sifons, derivacion, baixants, col·lectors i l'arqueta sifonal.
·Sifons: es un sistema de tancament hidraulic qe permet evacuar les aigues residuals i impideix qe les males olors entrin a les cases.
·Derivacions: es el conjunt de canonades horitzontals qe connecten els diferents sanitaris amb els baixants.
Baixants: es el conjunt de canonades verticals qe recull les aigues de derivacions, vàters i teulades.
·Col·lectors: son les canonades horitzontals enterrades al subsól qe, coenctades al baixant, directament o a traves d'arquetes, canalitzen les aigues evacuades fins a l'arqeta sifonal.
·Arqueta sifonal: és el punt de conexió de la xarxa de sanejament amb la claveguera. Fa la funcio de tancament hidraulic i impideix qe les pudors i les rates de les clavegueres entrin.
Manteniment i conservació de les instal·lacions d'aigua: l'aigua qe duu un alt contingut de sals, com la calç, deteriora les instal·lacions d'aigua calenta. Cada 3 mesos arriba la factura de l'aigua.
Quota de servei: es la cuota fixa qe dona dret a consumir.
El consum realitat: es la part variable del relat son els m3 consumits.
Taxes: manteniment del servei, fer sanejament + IVA.

Entradas relacionadas: