Ingressos públics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,92 KB

 

EL PRESSUPOST PÚBLIC


El Pressupost públic és la relació de totes les despeses previstes i Dels ingressos estimats d'una administració pública per a L'exercici econòmic següent.

Les estimacions d'ingressos tenen caràcter orientatiu. Les despeses, En canvi, limiten l'acció d'una administració.
→ Elaboració es responsabilitat del poder executiu.
→ Fase de discussió I aprovació aquesta fase la fa tant l'Estat la Generalitat, el Consell Comarcal i l'Ajuntament.

Fase d'execució es produeix durant els 12 mesos següents A l'entrada en vigor i se n'encarrega el Govern.
→ Fase de Fiscalització o de control pressupostari es comprova que el Pressupost s'ha executat segons el que s'ha aprovat. El pressupost ha D'estar equilibrat es a dir les despeses. Si les despeses Previstes no són iguals als ingressos estimats, aleshores es Produeix un dèficit pressupostari (les despeses són Superiors als ingressos) o un superàvit pressupostari (els ingressos són superiors a les despeses)


LA DESPESA PÚBLICA És un conjunt de Pagaments que fa o ha de fer el sector públic. La Despesa es pot analitzar des de 3 punts de vista:

→ La Classificació econòmica:

com Es gasta?. Es distingeix entre operacions no financeres (despesa Personal, lloguers...) i despesa en operacions financeres (com L'amortització de deute públic)

→ La classificació per Programes:

en què es gasta?

→ Serveis públics bàsics:

despeses En justícia, defensa → Actuacions de protecció i Promoció social:
inclouen Pensions, serveis socials...

→ Producció de béns Públics de caràcter preferent:

despesa En sanitat, educació...

→ Actuacions de caràcter Econòmic:

subvencions al Transport, despesa en infraestructures → Actuacions de Caràcter general:
despeses en Serveis generals → La classificació orgànica:
Qui gasta? Permet distribuir la despesa per centres gestors


ELS INGRESSOS PÚBLICS


Per la funció Econòmica que fan es classifiquen en: 1) Ingressos d'operacions no Financeres → Ingressos derivats de les operacions Corrents:→ Impostos directes:
l'impost Directe mes recaptat a l'Estat es IRPF, l'impost de societats (grava El benefici que obtenen les empreses amb forma societària) l'impost Sobre el patrimoni (grava la propietat d'actius a partir d'un mínim Que n'està exempt) o l'impost sobre successions i donacions (grava Els increments de patrimoni derivats de les herències o donacions)

→ Impostos indirectes:

l'impost Sobre el valor afegit que recau sobre el consum, l'impost especial Que recauen sobre el consum d'alcohol, tabac...

 → Cotitzacions socials:
inclouen les quotes que paguen Treballadors a la Seguretat Social, per mantenir el sistema de Pensions i les ajudes a l'atur → Taxes, preus públics i altres Ingressos:
les taxes son els cobraments que rep el sector públic Per oferir determinats serveis.

→ Transferències corrents:

el Cobrament de les multes → Ingressos patrimonials:
son els Ingressos per interessos títols i dipòsits.

→ Ingressos Derivats de les operacions de capital:

ingressos per vendes de Terrenys i títols 2) Ingressos derivats de les operacions Financeres:
devolucions de préstecs i emissió de deute públicEL DEUTE PÚBLIC


Es Produeix dèficit quan en un exercici econòmic les despeses Públiques són superiors als ingressos. El dèficit significa que el Sector públic gasta més del que ingressa, de manera que necessita Obtenir diners per fer front a aquest excés de despesa. Per això ha De recórrer a l'emissió de títols de deute públic. Són títols Amb un risc d'impagament molt baix (els inversos tenen la garantia de L'Estat que els retornaran els diners prestats) per això s'anomena Actius sense risc:

→ Lletres del tresor:

vencen A curt termini (màxim 18 mesos) s'emeten al descompte, és a dir, Per les lletres es paga un preu inferior a la quantitat que Posteriorment l'Administració pública reemborsa.

→ Bons De l'Estat:

s'amortitzen en 3 i 5 anys. L'inversor rep cada any un cupó que són els interessos pels Diners prestats.

→ Obligacions de l'Estat:

s'amortitzen En 10, 15 i 30 anys → El deute públic viu:
Tots es títols que no s'han amortitzat. El saldo total del deute Públic viu en relació amb el PIB indica el nivell d'endeutament.

→ L'endeutament és sostenible:

Es pot mantenir→ L'endeutament es difícilment Sostenible:
si creix per sobre Del que creis la producció en el país. En aquests casos els Inversos consideren que el país que emet aquest deute corre el risc De no tornar els diners. Aquesta diferència s'anomena prima de risc. Difícilment és pot

mantenir → L'endeutament és insostenible:
el País entra en fallida

Entradas relacionadas: