La inflació es el creixement generalitzat i continu dels preus d'una economia les empreses una millora en les expectatives

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,27 KB

 

La macroeconomia s'ocupa de l'economia en el seu conjunt, mentre que la microeconomia estudia el comportament de les parts d'aquest conjunt. John Maynard Keynes, gran economista primera meitat s.XX, Teoria general de l'ocupació, l'interes i els diners 1936.Necessitat d'estat en l'economia i macroeconomia  moderna. Els indicars que utilitza l'economia per comprovar-ne l'estat de salut són: el producte interior brut, les taxes d'activitat, atur i ocupació, l'index de preus de consum. Importancia Indicadors economics. Permet al govern i les empreses i la població saber de l'evolució de l'economia, l'atur, la baixa.. El producte Interior brut: es el valor monetari de tots els béns i serveis finals produits per un país en un període de temps determinat, generalment un any. Característiques: segueix un patró monetari, només té en compte activitats declarades, fa refèrencia únicament al valor dels béns finals, mesura el valor d'allò que produeix dinsles frontes d'un país, fa referència a allò produit en un període determinat, normalment un any. Metodes per calcular PIB: mesura el valor de tots els béns i serveis finals produits o adquirits per els agents econòmics d'un país, sigui un indicador significatiu de la marxa de l'economia. 3 metodes: veure quant gasten els habitants d'un país en bens i serveis finals, sumar els ingresos d'aquests habitants o calcular el valor afegit que les empreses otorguen al seu producte. Hi ha tres metodes: -De la despesa de béns  i serveis finals, - dels ingressos o de les rendes- Del valor afegit. Difèrencia entre PIB nominal i el real. El nominal resulta de multipicar la quantitat de béns i serveis dinals pels preus que tinguin l'any en questió. El real es calcula empleant també la quantitats de béns i serveis d'un any determinat, però a difèrencia del
PIB nominal , les multiplica per els preus de l'any que s'utilitza com a base o referencia.
Deflactar és eliminar l'efecte de l'inflació d'una magnitud o valor. Limitacions del PIB:
Economia submergida, no registra activitat en les quals no s'intercanvien béns i serveis oer diners, no registra l'economia sumergida, no informa de les externalitat, el PIB no mesura la qualitat dels béns i serveis produits, el PIB no mesura la distribucció de la riquesa entre habitants, no registra les activitats en què no intercambien béns i serveis per diners. Ex: treball domèstic.

La comptabilitat nacional: PIB es poden calcular altres indicadors que també proporcionen informació rellevant sobre la marxa de l'economia. és el conjunt d'indicadors que registren i informen sobre les diverses act. Ecònomiques fetes a l'interior d'un país durant un període determinat. PNB: revela el que produeixen els espanyols arreu dels món y el que es produeix a Espanya. RN: que guanyen tots els espanyols( empresaris y treballadors) i RPD: renda que arriba a les famílies una vegada deduits principalment els impostos y cotitzacions Seguretat Social.
La política d'ocupació; conjunt de plans i procediments que tenen com a principal objectiu reduir l'atur d'una economia. Per aconseguir una millor adaptació i eficiència de la política d'ocupació, el Govern analitza la situació del mercat laboral mitjançant indicadors de les característiques de la població que el compon: la força laboral,població activa,taxa d'activitat i taxa d'atur. La població és el nombre total de persones que viuen en una àrena geogràfica determinada. Població total: conjunt de població, Població activa; A)Ocuapada, treballadors per compte propi b)Desocupada: treballadors que busquen activament un lloc de treball. Població inactiva: persones que no busquen ni volen treballar: estudiants, jubilats, pensionistes, mestresses..)
Estadístiques d'ocupació: Enquesta de població activa ( EPA) cada trimestre l'INE fa una enquesta en 65000 llars per demanar dades relatives d'ocupació. Xifres d'afiliació a la SS: a partit de nombre i les característiques dels contractes registrats.Confectura laboral i Dades del SEFE: mesura de la desocupació i té en compte exclusivament que hi ha inscrit( atur registrat). Classes de desocupació: Cíclica o conjuntural: a la successió de fases d'expansió i recessió. Estacional: activitats que només requereixen mà d'obra en determinades èpoques de l'any.Estructural: desajustos entre oferta de treball que proposen els empresaris i les demandes els treballadors.Friccional: desocupació voluntària de persones que volen pendres un temps per estudiar, descansar o trobar milllor feina.
La inflació és el creixement generalitzat i continu dels preus d'una economia.Inflació de demanda: en les empreses, en el s. Públic i en les faílies. Inflació de costos: per l'encariment dels recursos naturals, per l'espiral salaris-preus, per l'espiral salaris-salaris, pel poder del mercat i pel preu del diner.Consequències de la inflació. 1- la pèrdua de poder adquisitiu. Perjudiciats: pensionistes, treballadors, estalviadors, empreses exportadors de productes nacuionals i beneficiats: deutors, l'estat i empreses importadores de productes estrangers. 2- Incertesa 

Entradas relacionadas: