Ineficacia dels testaments

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 20,24 KB

 
Tema 2. Els testaments
2.1. Successió testada: capacitat de testar
Arts 421-1/658 CC:
421-1: Es regeix per la
voluntat del causant (manifestada en testament atorgat en virtut de la Llei).
658 CC: Es regeix per la
voluntat de l’ordre (manifestada en testament)-
Capacitat de testar: aptitud d’una persona per disposar eficaçment dels béns propis per després de la seva mort. Es valora a la mort i al moment d’atorgar testament.
El testament és un acte unilateral i revocable per part de 3rs. Tb és un acte personalíssim (titulars de la pp no poden testar en nom de l’incapaç).
Es presumeix que hom té capacitat de testar. Cap. Mínima: poden testar totes les persones capacitades segons la Llei.
Incapacitats per testar: 1) Menors de 14 anys: excepte testament vocal (només menors emancipats i majors); 2) Persones sns cap natural: a) Incapacitat jcial: àmbit del testament obert (pot atorgar testament si notari aprecia un interval lúcid i si és corroborat per 2 facultatius, sinó: testament nul), b) Incapacitat sns prèvia incapacitat jcial; si té mínima aptitud per entendre sí que pot (acte revocable, presumpció “iuris tantum” ja que s’exigeix una prova total que destrueixi la posició del notari, casos especials: sordo-mut (pot amb traductor), testament tancat (no poden els cecs ni els que no poden llegir), testament hològraf (els q no poden llegir ni escriure).

2.2. Estructura i contingut del testament. Classes de testament
El testament és un acte mitjançant el qual una persona disposa després de la seva mort, les disposicions jdiques mitjançant la institució d’1 o més hereus.
És un acte
jdic (“decl de vol”: se li aplica regulació de declaracions, vicis del consentiment, cap i interp), mortis causa (produeix efectes dsp de la mort) i de disposició de vol (regula les relacions jdiques del causant: és un acte definitiu - no projecte- i un acte imperatiu -no consell-.
A Cat mitjançant testament s’han d’instituir un o més hereusà sinó codicil.
Conseqs contingut: 1) Àmbit d’aplicació de les Ns jdiques que regulen el testament -acte de disposició de béns m.c- 667CC; 2) Testament és un acte regulador de la successió (421-2).
El testament revocatori sns institució d’hereu és admissible i el dedicat al desheretament del legitimari és poss.
Característiques: El testament és un acte 1) Unilateral; 2) No receptici; 3) Personalíssim; 4) Voluntari i lliure (672/422-1.1); 5) Revocable (? heretament/ = mancomunat, si es notifica a l’altra part). 437/422-8.1; 6) Solemne (422-1.1/ 687); 7) que designa 1 o més hereus (421-2), sinóà codicil (422-6).
Les clàusules derogatòries de disposicions futures es tenen per no posades.
Naturalesa jdica: produeix efectes a la mort (no a l’atorgament): És un acte jdic: 1) Irrellevant pq la mort és la “conditio iuris”; 2) Definitiu; Normador de la successió (nomena hereus, llegat, marmessor...); Supòsit especial: testament com a vehicle de visió de declaracions de vol per 2 causes (economia/instrument, i tb per tal de poder guardar secrets fins a la mort -decl fill extramatrimonial-).
Classes de testaments: 1) Comuns (atorgats en circumstàncies normals). 2 tipus: notarials (oberts o tancats) i hològraf; 2) Especials (atorgats en circumstàncies específiques en funció de la persona, del lloc d’atorgament, del temps o per les 3 anteriors). 637 CC: militar, marítim i a l’estranger. 8 tipus: testament d’incapaç (656); en perill imminent de mort (700: 5 testimonis i no cal notari; no aplicable a Cat); en cas d’epidèmia (701: 3 testimonis major de 16a i no cal notari; no aplicable a Cat -421-5.3-); marítim ordinari (2 testimonis + capità -622-); en cas de naufragi (2 testimonis, 731); testament militar ordinari (front oficial i 2 testimonis); testament militar extraordinari (de paraula i 2 testimonis); testament fet a país estranger (732 i ss, d’acord amb Ns espanyoles i estrangeres).

2.3. Testaments notarials: oberts/tancats
Testament OBERT: (679). Smp que el testador manifesti la seva vol front les persones que hagin d’autoritzar l’acte, quedant assabentades d’allò que es disposa en el testament.
Regulació: 694/421-13.
Característica ppal: publicitat del seu contingut (inconvenient). A Cat és smp compatible. Aventatges: certesa de l’acte, garanties, efic, seguretat en la conservació...
Reqs subjectius: 1) Ha d’atorgar-se front notari hàbil; 2) No calen testimonis (regla gral, excepte que: a) testador o notari ho demanin; b) que testador sigui sord/cec i declari que no pot signar o llegir, 421-10.2). Testimonis són 2 i no poden incórrer en causes de nul·litat (421-11.2).
Contingut: a) Testador expressa la seva última vol verbalment o per escrit al notari; b) notari ho redacta traduint-ho jdicament; c) Ha d’expressar lloc, dia i hora d’atorgament (sinó nul·litat), no cal hora a no ser que hagi atorgat un altre el mateix dia (422-1.2); d) Lectura en veu alta pel notari; e) manifestació final del testador dq està conforme; f) signatura de testador i de notari.
Art 669: Regeix el
ppi d’unitat d’acte: totes les formalitats es practiquen en un únic acte sns ser vàlides les interrupcions, llevat que hi hagi un accident.
Testament TANCAT: (680). És excepcional a la pràctica! Quan el testador, sns decl la seva vol, diu que aqesta es reculli al plec que es presenta a les persones que hagin d’autoritzar l’acte.
Característiques: 1) secret de contingut; 2) document privat; 3) el testament s’ha atorgat.
Utilitat: Permet testar de forma secreta als que no saben/poden escriure o als menors d’edat.
Fases: I) INTERNA (421-14): 1) Escrit pel testador/3r per encàrrec; 2) Ha de constar lloc i data; 3) Signat pel testador/3r a totes les fulles (i al final) val la signatura electrònica; 4) S’introdueix en sobre (tancat); 5) Si el sobre es pot obrir sns rasgar, el testament és nul; II) EXTERNA (421-15): 1) No poden atorgar-lo els cecs o els que no poden llegir/escriure; 2) El sobre s’entrega al notari (testador decl que conté la seva última vol); 3) Testador protocolitza el testament tancat (al CC el protocol es fa a inst de jutge); 4) Poss CC dq se’l porti el testador; 5) Quan testador mor: notari (a instància interessats) obre testament tancat en presència dels testimonis.
Nota: Si el testament tancat és nul es permet convertir-lo en testament hològraf (si reuneix caract.).

2.4. Testament davant de rector (117-119 CS, derogat)
Característiques: Permetia atorgar testament/codicil davant de rector (párroco) si en la població no hagués notaria demarcada o estigués vacant.
Caducitat: si no es protocolitza en 4 anys (dsd l’entrada en vigor de la llei si el causant ja ha mort o dsd la mort del testador).

2.5. Testament hològraf
Quan el testador l’escriu per ell mateix en la forma/reqs que digui la Llei.
Caràcters: 1) autografia total; 2) secret del seu atorgament.
Reqs: a) Capacitat: mejors d’edat, menors emancipats i tb cecs; b) Decl de la vol de testar clara pq es dedueixi disposició de béns sns recórrer a fórmules, sinó imperativament (TS permet que s’extengui epistolarment/per carta); c) Autografia íntegra (ha d’estar manuscrit; pressupòsit d’autenticitat); d) Ha d’expressar la seva vol (CC exigia paper sellejat -ja no-; val qualsevol mitjà apte per rebre-la); e) Signatura (acredita consentiment; no val petjada digital; va al final del testament); f) Any, mes i dia (no és need hora; lloc (CC)); g) S’han de salvar paraules tatxades, emmenades i afegides; h) Idioma és indiferent.
Nota: No es preveu cap norma sb conservació i custòdia.
Mort el testador: adveració (acreditació/certificació d’autenticitat) del testament front autoritat jcial. Termini d’adveració: 4 anys dsd la mort del testador.
Nota: La resolució de l’expe ha de protocolitzar-se en 6m (caducitat). En cas dq existeixi procés sobre la nul·litat del testament es conten els 6m dsd el moment en que la resol jcial esdevé ferma. Prescripció: 5 anys (4 a Cat).


2.6. Codicils i memòries testamentàries
CODICILS: Disposicions d’última vol per les que el testador: 1) Disposa dels béns que s’ha reservat a l’heretament; 2) Addiciona una cosa al testament; 3) Reforma el testament parcialment o 4) Dicta disposicions a càrrec dels seus hereus “ab intestato”.
Caràcter: accessori.
Ph’s sb contingut: No es pot: a) substituir/excloure cap hereu; b) revocar institució anteriorment atorgada; c) atorgar marmessor universal; d) ordenar substs/condis als hereus (als legataris sí).
Reqs de forma: Té les mateixes formalitats externes que els testament (oberta, tancada i hològrafa)
MEMÒRIES TESTAMENTÀRIES: (421-21). Disposicions d’última voluntat que modifiquen un testament anterior en el qal es funden pq allí es menciona/reserva al testador la vol de fer-les.
Caràcter: menys formal.
Contingut: no poden excedir del 10% del “reliquio”. Ha de referir-se a: 1) Diners; 2) Objectes personals; 3) Joies; 4) Roba; 5) Parament de la casa; 6) Obligs d’inspecció moderada (per hereus o legataris). // Poden establir-se previsions sb: a) Donació dels propis òrgans del cos; b) Incineració o formes d’enterrament.
Nota: en la mesura que ho permeti la seva nat, se’ls aplica les Ns del testament supletòriament.
Bciaris d’assegurances de vida (421-23): Es pot fer la seva designació a favor del testament/ codicil. Nota: en tràmits de sep i div s’intenta excloure a l’altre progenitor de l’adm dels béns. Per tant, es poden preveure Ns sb adm dels béns o drets per adqirir-los al testament o codicil.

2.7. Interpretació dels testaments
El testament és un: 1) negoci jdic (suposa una decl de voluntat susceptible d’interpretació); 2) acte unilateral (criteris subjectius d’interp); 3) solemne (problem: admó mitjans prova extrínsecs); 4) personalíssim; 5) m.c (ppi de conservació del neg jdic).
Objecte: (421-6.1) Disposicions testamentàries; mitjans d’interp (extrínsecs o aliens al testament i intrínsecs).
Problems que planteja: 1) Valor dels ? mitjans de prova intrínsecs: gramatical, lògic, sistemàtic i teleològic (preval la recerca de la vol testador sns que existeixi preferència prèvia entre ells); 2) No admó de mitjans de prova extrínsecs (TS diu que sí si el result interp té alguna expressió en testament); 3) Integració de les disposicions testamentàries (TS diu q no es pot crear una nova en base a la interp, llevat que la disposició test resulti inexpressiva per contingència no prevista); 4) Disposició s’interpreta al temps de l’atorgament (no al moment de la mort, pq sinó va vs el caràcter solemne); 5) Aplicació de les normes d’interp dels ctes (s’apliquen crits interp subjectius (1281-1283/1285) i no crits objectius (1286-1289). Ppi de conservació del neg jdic (art 421-6.2); 6) Qui interpreta? Hereus/Marmessors/Comptador partidor (dins de les seves fº)/Jutges i tribs (si hi ha conflicte).
Nota: Les disposicions intel·ligibles es tenen per no posades i les que interposin una càrrega s’interpreten restrictivament.

2.8. Ineficacia dels testaments 
Regulació: 422.
Manifestacions: revocació (es deuen a un canvi de vol del testador); nul·litat (es deuen a una causa coetània); caducitat (es deuen a fets posteriors a l’atorgament).
Art 743 CC: Els testaments i disposicions testamentàries només seran ineficaces en els casos expressament previstos per la Llei (pel ppi de conservació del neg jdic).
Art 4.2 CC: No hi ha cap analogia ni tp interp extensa.
Revocació: El testament és mutable fins a la mort del testador. Totes les disposicions testamentàries són essencialment revocables (422-8.1/ 737).
Classes: 1) Expressa (testador decl deixar sns efecte testament anterior); 2) Tàcita (amb l’atorgament d’un nou testament on no es fa ref a l’anterior [hi ha 2 sists: a) testament germànic (testament sns efecte només en allò incompatible amb el nou); b) testament romà (? dt cat, testament posterior revoca totes les disps de l’anterior, siguin o no compatibles, 422-9.2). // Reqs: i) vàlid; ii) no caducat. // Excepcions: a) Que testador disposi expressament que l’anterior subsisteix parcial o totalment; b) Que testament merament revocatori, sns instituir hereu és vàlid i provoca que l’H es transfereixi d’acord amb Ns “ab intestato”]; 3) Presumpta (422-10). La destrucció material del testament i el codicil hològraf i de les memòries testamentàriesà revocació (=si són rasgats/inutilitzats o firmes borrades/emmenades llevat vol/condi testador); 4) De codicils i memòries testamentàries (422-11 i 12). El testament els revoca si són anteriors, siguin o no compatibles, llevat que el testador disposi altra cosa [C: revoca testament, C i la MT en allò que resulta incompatible// MT: revoca C o MT només en allò q resulta incompatible.
Art 422-13.1: En cas de S, D s’estableix la ineficàcia de les disposicions a favor del cònj (N, D, S jcial/de fet
posterior a l’atorgament).
Art 422-13.2: En cas d’UEP, es deixa sns efecte en l’extinció de la UEP i sep de fet, llevat mort o casament entre ambdós.
Art 422-13.3: “Mantindran la seva eficacia si, del context del testament, constés que el testador les hagués ordenat =”.
Efectes: deixa sns efectes les disposicions revocades [Excepcions: a) Reconeixement de fills extramatrimonials; b) Actes intervivos que es fan en testament amb l’obj de facilitar el neg, mantenir-lo secret o simplement per raons d’econ instrumental.
Nul·litat: Ineficàcia del testament per vicis/defectes concurrents al temps del seu atorgament.
Causes: 1) Manca de capacitat del testador; 2) No adoptar alguna de les formes legalment previstes; 3) Ineficàcia dels requisits de forma (pq el testament és solemne) [TS: No procedirà la nul·litat quan els defectes siguin insignificants i no afectin a l’autenticitat (aplicació ppi conservació del neg jdic”). /Art 422-1.2: La no indicació de lloc i data d’atorgament no afectaran la validesa si es pot acreditar d’alguna altra forma, i si falta l’hora no anul·la el testament si no s’ha atorgat un altre al mateix dia; 4) Engany, violència i intimidació greu (no es reconeix l’error); 5) Manca d’institució d’hereu (422-6.1): testament serà nul però valdrà com a codicil [Excepció: a) persones subjectes al dt de Tortosa; b) quan existeix nomenament de marmessor universal.
Nul·litat de les disposicions testamentàries:
Causes: 1) violència o intimidació greu; 2) engany; error en la persona o en els motius.
Conseqs: a) dins de l’error està l’ineficàcia per pretedicció errònea de fills i/o descendents -422-7-; b) no implica la nul·litat total del testament (422-5).
Acció de nul·litat:
1) Legitimació activa: és transmissible als hereus, inclou les persones a qui els pugui bciar la decl de nul·litat [no poden exercitar-la: a) creditors de l’H (422-3.4); b) els que dsp de la mort i coneixent la causa de nul·litat admeten vàlid el testament o la disposició testamentària; c) els que executen voluntàriament el testament; d) els que renuncien a l’acció de nul·litat.
2) Legitimació passiva: a) els perjudicats per la declaració de nul·litat del testament o de la disp test; b) els marmessors.
3) Caducitat: 4 anys dsd que coneix/pot conèixer raonablement la causa de nul·litat.
4) Efectes: Que la succ es regeixi per testament anterior vàlid o que s’obri succ intestada (422-4.1); no té efectes revocatoris; la nul·litat del testament implica la nul·litat del codicil i de les memòries test no compatibles amb testament anterior.
5) Nul·litat parcial: La nul·litat d’una disposició test no implica la nul·litat del testament (ppi de conservació del neg jdic). Excepció: que el testador no hagi ordenat les qüestions vàlides sns la nul·la.
Conversió del testament: és excepcional pq en ppi existeix la impossibilitat de subsanació del testament nul. Però, es tracta d’un testament nul per no instituir hereu (val com codicil) i si hi ha un defecte de forma (en cas que sigui un testament tancat) valdrà com a testament hològraf.

Caducitat: Es produeix per un fet posterior a l’atorgament de testament.
Causes: a) per no haver-se practicat les solemnitat needs; b) ha transcorregut el termini de validesa.
A Cat: 1) El test hològraf s’ha d’adverar en 4 anys i protocolitzar en 6m dsd la resolució d’adveració; 2) Test front rector; 3) Les disposicions de confi caduquen en els supòsits de l’art 424-15.
Al CC: 1)Test en cas d’epidèmia o perill de mort: s’ha d’adverar als 2 m passat el perill o als 3m si mort el testador no s’acudeix a un trib pq s’elevi a EP; 2) Test militar (719/720); 3) Test marítim (730/731).
 

Entradas relacionadas: