Imposicions a llarg termini

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,43 KB

 

ACTIU

ACTIU NO CORRENT


-Immobilitzat intangible:

Investigació i desenvolupament

Concessions administrativespropietat industrial i drets de traspàs

Aplicacions informàtiques


-Immobilitzat material

:

Terrenys i béns naturals

Construccions

Maquinària

Utillatge

Mobiliari

Elements de transport

Equips per a processos d’informació

Altre immobilitzat material


-Inversions immobiliàries

:

Inversions en Terrenys i béns naturals

Inversions en Construccions


-Inversions financeres a llarg termini

:

ACTIU CORRENT


-Existències

: .

Comercials(mercaderies)

Matèries primeres

Productes en curs

Productes acabats


-Realitzable

:

Clients

Deutors

Hisenda Pública, deutora per diversos conceptes

Organismes de Seguretat Social deutors


-Disponible

:

Bancs i institucions de crèdit

Caixa

PATRIMONI NET I PASSIU

-PATRIMONI NET:

Capital / Capital social

Reserves

Resultat de l’exercicI

-PASSIU NO CORRENT:


Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit

-PASSIU CORRENT:

Proveïdors

Creditors per prestació de serveis

Proveïdors d’immobilitzat a curt termini

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit

Deutes a curt termini

Hisenda Pública, creditora per conceptes fiscals

Organismes de la Seguretat Social creditors


Entradas relacionadas: