Imatges bivalents

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,65 KB

 
Textoteca interna ``Cuando cada persona descubre sus variados textos internos, abre un amplio campo alternativo donde se empiezan a valorizar las disponibilidades poéticas o [...] narrativas [...] para leer, para escuchar, para tener ritmo [en definitiva, para valorar la literatura]. (Devetach 2008: 32).

Funcions de la LIJ:

 1. Accés a l'imaginari compartit

 • Repertori d'imatges, símbols, mites compartits per la societat.

 • Importància del folklore i etnopoètica: literatura oral.

 • Motius literaris: l'odissea, el taló d'Aquil·les, el tema del doble, el petit astut, el llorer (victòria), l'olivera (Pau)…

 • Arquetips: Imatges o esquemes congènits amb valor simbòlic que formen part de l'inconscient col·lectiu (RAE).

2. Aprenentatge del llenguatge i de les formes literàries

 • Literatura ajuda a dominar i ampliar el llenguatge: - Descobriment del poder de la paraula i de les convencions. - Desenvolupament del seu ús i gradual consciència metalingüística i del plaer estètic que ofereix la literatura.

 • Literatura familiaritza els lectors amb diverses formes literàries: narracions simples/complexes. - "Los libros sirven para aprender a leer literariamente" (Colomer, 2010: 23).


 1. Socialització cultural a partir de les representacions del món fetes per la literatura.

 • Literatura com agència educativa: - La societat es mostra en els llibres a partir de representacions de "com és o com es voldria que fos el món real" (Colomer 2010: 49).

 • Importància de la localització de la ideologia - dels textos - dels lectors i dels efectes ideològics de la lectura.

Tipologia literària:

 1. Llibres d’imatges o “imatgiaris”: per identificar i anomenar.

 2. Abecedaris i sil·labaris.

 3. Rimes, contines, cançons i poemaris.

 4. Contes contemporanis.

 5. Adaptacions de contes populars.

 6. Adaptacions no tradicionals (còmic)

 7. Llibres muts

 8. Pop up (dissenys amb paper i construccions al llibre)

 9. Llibres de coneixement/documentals

 10. Quadern d’activitats.


Formes de difusió:

 • Blogs

 • Fundacions

 • Revistes especialitzades

 • Catàlegs

Guia d’anàlisi de lectures literàries

 • GÈNERE i subgènere de la producció analitzada.

 • TEMA, punt de vista des del qual s’aborda, estratègies que s’utilitzen per presentar-lo i proposta ideològica/moral feta.

 • ASPECTES LITERARIS MÉS IMPORTANTS: descripció, exemples i justificació.

 • Paratextos: importància i funció en el llibre.

 • Llenguatge: tipus de lèxic utilitzat, figures retòriques i jocs lingüístics (comparacions, metàfores, personificacions…), presència/absència de rima, ritme…

 • Imatges: tipus (il·lustracions, fotos, caricatures…), estil (còmic, realista, surrealista, abstracte…), ús de la perspectiva, del color, vincle entre text i imatge (ampliació, contradicció, explicació d’altra història diferent a la del text escrit, incorporació d’intertextos…).

 • Tipus d’estructura: lineal, cíclica, emmarcada, amb seqüències repetitives…

 • Elements narratius:

 • Temps: cronològic, salts temporals, el·lipsis…

 • Espais: físic, psicològic - l'atmosfera que es crea-, social - entorn socio-cultural-

 • Narrador/s: tipus (protagonista, testimoni, omniscient), quantitat (una veu, dues, moltes…), vincle amb el lector (major o menor distància, estratègies utilitzades per aconseguir un posicionament determinat…)

 • Personatges: plans/ rodons, presentació (física, psicològica…)

 • Inici i final: funció, tipus (inici ab ovo -des de l'origen-, in media res - L’Odissea-, in extrema res - Crónica de una muerte anunciada-; final tancat, final obert).

 1. Àlbums

 2. Gadgets promocionals (calendaris i publicitat)

 3. Publicacions períòdiques (revistes)


Entradas relacionadas: