Ics

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 3 KB

 
LLEI 12/1983 DEL 14 DE JULIOL ES VA CREAR EL ICS NOVA LLEI 8/2007 DEL 30 DE JULIOL ES CREA L´ICS K ACTUA SUBJECTE AL DRET PRIVAT, ES REGEIX PER AKESTA LLEI I LES NORMES I ESTATUTS K APROVA EL GOVERN, ESTA SOTMES A LA NORMATIVA REGULADORA DELSECTOR PUBLIC DE LA GENERALITAT/ORGANS DE DIRECCIÓ SON EL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ I EL DIRECTOR GERENT/ORGANS DE PARTICIPACIÓ COMUNITARIA SON EL CONSELL GENERAL DE PARTICIPACIÓ,ELS SERVEIS I ELS ESTABLIMENTS DEL ICS/CONSELL DE PARTICIPACIÓ DELS PROFESIONALS DEL ICS COM A ORGAN K ASSESORA AL CONSELL D´ADMINISTRA. SOBRE ASSUMPTES DE LES COND. I L´EXERCICI DELS PROFESIONALS MEDIC I D´INFERM./ORGANS DE GESTIÓ SON ELS SERVEIS CORPORATIUS, LES GERENCIES TERRITO. UNITATS DE GESTIÓ/CONSELL D´ADMINISTRAC. ES L´ORGAN SUP. DE GOVERN I DIRECCIÓ, ES FORMAT PER EL PRESIDENT I NOMENAT PEL GOVERN----4VOCALS PROPOSATS. PEL CONSELLER DE SALUT-2 PEL.D´ECONO I FINANCES--1 PEL DEL DEP. DE LA PRESIDENCIA---1 PEL D´ADMINISTR.LOCAL--1 PEL DE SERVEIS SOCIAL--1 SERVEIS PENITENC.1PEL DE MATÈIA D´INNOVACIO--1 PEL DE TREBALL--1 PEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ

1 PEL DE MATERIA EN SALUT--2 ENTITATS ASSOCIATIVES---2 DE SALUT D´ENTRE PROF. DE PRESTG.EN SANITAT--2PELS SINDICALS DE CATALUNYA--2 PELS SINDICALS DEL ICSELSECRETARI ELNOMENA EL PRESI DEL CONSELL D´ADMINISTRACIO,TE VEU PERO NO VOT, LA SEVA FEINA ES: ESTENDRE LES ACTES/LLIURAR CERTIFICACIONS/CONSERVAR ELS LLIBRES OFICIALS/EL DIRECTOR GERENT ASSISTEIS A LES SESSIONS DEL CONSELL AMB VEU PERÓ NO VOTELS ACORDS DEL CONSELL S´ADOPTEN PER MAJORIA, EN CAS D´ENPAT EL VOT DEL PRESI ES DIRIMENTFUNCIONS DEL CONSELL PORTAR A TERME LA PLANIFICACIÓ,DIRIGIR-NE LES ACTUACIONS I EXERCIR EL CONTROL DE LA SEVA GESTIÓ,FIXAR OBJECTIUS,APROVAR,APROVAR EL PROJECTE DE PRESSUPOST, APROV. LA MEMORIA ANUAL I LA LIKIDACIÓ, ACORDAR LA SIGNATURA O LA MODIFICACIÓ DE CONTRACTES PLURIANUALS

Entradas relacionadas: