I. de projecte

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,45 KB

 
Cultura (Unesco): conjunt de trets distintius espirituals i materials, intelectuals i afectius que caracteritzen a una societat o un grup social i que abarca a més de l'art, les lletres.. les maneres de viuse junts, els sistemes de valors , tradicions i creençes. Identitat cultural: a)Identitat: cal destacar la creació col.lectiva (cultural) (cada cultura te la seva gastronomia) , la creativitat ( sempre estan obertes a rebre coses de l'exterior, ex: menjar) i l' exploració . b)Definicio: identitat complexa, única, imposible de confondrer-se amb cap altra en la seva funció identitaria. Es un procès de construccio del sentit atenent a un atribut cultural o conjunt d'ells al que és dona prioritat sobre la resta. c)Trets: llengua, gastronomia, festes, clima, músic a, vestimentes, valors, creençes... d)El proces per adquirir la identitat cultural: 1.La construccio de la identitat cultural pot ser a nivell individual ( te un patrons com ara: elaboració cognitiva (aceptacio de les formes de vestir) , autoafirmació, autovaloració = culturitzacio ; ex: un mallorqui a la india. La persona dins el seu entorn veu la cultura i l'asimila ) i a nivell social que es la contextualitz . de la persona en la seva comunitat cultural (identificacio amb la comunitat, elaboracio de les creençes i relacions interculturals . Ex: les festes dels pobles son molt importants per a la gent, la persona ja s'identifica amb les creençes, els valors, els costums.. ). Una vegada creada una IC es troba en constinua evolucio perque la cultura no es una cosa fitxa. 2.La evolucio de la cultura no es una cosa fitxa degut a que hi ha una transformacio per l'encontre entre cultures i el dinamisme. Per aixo es transforma i canvia la cultura, la globalitzacio afecta molt. Ex: gastronomia, chino, kebap, la cultura rep i dona a altres cultures. 3. El Posicionament cultural: es l'adopció individual i grupal d'una determinada perspectiva de consideracio i valoracio de la cultura, tant la del propi grup com la dels altres grups, utilitzat com a punt de referencia. Es a dir, quan tu t'agafes a un lloc es perque te els trets que t'identifiquen. La cultura sempre es o ha de ser dinámica. Tipus d'identitat: segons la perspectiva del poder podem trobar: - Identitat legitimadora: esta marcada per les institucions dominants de la societat per extendre i racionalitzar la seva dominacio. -I. de resistencia: es la generada per aquelles persones en situacio d'inferioritat. -I. de projecte : es la construccio d'una nova identitat. Ex: una cultura gran es menja a una petita i la gran es converteix en una mescla. Y segons el proces de construccio: -I.historica i patrimonial: esta construida sobre el passat historic. Es important per una col.lectivitat amb un patrimoni. -I.projectiva: esta basada en un projecte futur. Ex: la rioja. -I.viscuda: es el reflexe de la vida quotidiana actual en una regio, a partir d'elements historics, patrimonials... Ex: Illes Balears. Aculturitzacio: es un proces de transformacio cultural degut a la influencia del contacte i interaccio que es produeix entre comunitats culturals distintes.S'adquireix a traves de : A)assimilacio: es produeix quan el grup influenciat adopta el marc referencial i transversal de la cultura hegemonica fins el punt de no existir una unitat cultural diferenciada en la comunitat que ha estat assimilada. B)incorporacio cultural: es la perdua, la independencia per poder adoptar un paper de subcultura dins la cultura hegemonica. C)extinció: es dona quan una cultura es posa damunt l'altre. D)adaptacio: les cultures es transformen i mutuament es crea un nou equilibri, es a dir, es fusionen dues cultures i agafen trets d'una i d'una altre. A nivell culturals hi ha molts conflictes creats sobretot per la llengua i la historia. Globalitzacio: glo. en front del nivell local. Glob: es un proces d'interdependencies economiques, politiques i socials dins un nou espai d'accio social, es a dir, el món. Hi ha relacions interculturals multiples i complexes. Factors glob: internet com element tecnic, els mitjans de counicacio son factors molt manipuladors, universalitzacio entesa com a occidentalitzacio a on el llenguatge basic es l'angles, migracions, degut al mon urba i urbanitzacio es produeix la formacio de guetos marginals (barranquisme), de cada cop més tenim un món amb moltes diferencies economiques, exclusio social, les xarxes economiques de produccio son mundials, no tenim distancies gracies a internet. Localizacio: proces o tendencia d'adopcio de la perspectiva de concrecio territorial (local) podem concretar els dialegs, conflictes, necsitats col.lectives (ambit territorial local, tenir molt clar necessitats a nivell local, saber el que cerquen, pero no hem d'oblidar els procesos globals), hi ha diferents necesitats a un lloc determinat. La globalitzacio enfront a la localitzacio es l'apertura de contextos (possibilitat d'obrir mes espais), les politiques de cooperacio i intercanvi (poder reutilitzar els diferents projectes), incrementar la pluralitat, utilitzacio de codis globals. Dins l'ambit local podem emprear element d'ambit global. Multiculturalitat i interculturalitat: es la trobada de dos o mes cultures. Multiculturalitat: es l'existencia de 2 o mes cultures en contacte en un mateix context (rep el nom de diversitat cultural). Hi ha el model frances ( que et trobes una gran cultura i petites que van sorgint), les barreres comunicatives

Entradas relacionadas: