Humanisme

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en gallego con un tamaño de 5,31 KB

 
Humanisme:neix Italia, pnsamn q fara posible l rnaixamen. XIII i XIV crisi d valors q cloenda edat 1/2 i pasa a ldat moderna(humanisme ms endavn renaixamen)Rao humana simposa x sobre rao divina(teoc entrism(deus s tot) qdant arraconat davn antropocentrisme)Impulsat x burgesia cristalitza al s XIV(Trecento)Literatura com a realitat artist ica,am un gran valor en ella mateixa, pasio xl mon dl saber i llibres.(i mprenta impuls definitiu)Petrarca impulsor d hmanisme,posesia d reflexio, senamora d Laura q va ser la seva fon dinspiracio, poemes amor q sntia x ella, n corresponia als seus desigs, pero ell hi troba un plaer la melaconia.(obres en llati - poesias amoroses)Dante(dolc e stil nuovo)gran poeta,Beatriu eix central d obra.Obra poetica:histo ria dl seu ideal damor, obra doctrinal i Divina Comedia.Boccaccio: gran scriptor,Decameron(episodia d la psta negra q afecta a florenc ia,7 nois marxen d la ciutat i explican stories duran 10 dies, realista)IL Corb accio ultima obra, satira duna vidua q es burla d lamor de lautor i contitueix una diatriba contra ls dones.Huma a Cat: proces lent q nmes pot se explicat xls strets contactes politics mntinguts am italia i x la relacio am la cort papal dAvinyo.Duran regnat Pere III s produeix la restructuracio d la Cancelleria Reial, documens am un model d prosa perfecta, scrits x notaris d profesio(llati,cat i aragones )Apartir d 1381 es pot observa el canvi a causa d larribada d la prosa humanistica llatina vinguda dItalia i lasimilacio q en fan els joves. Eser huma com a mesura de totes les coses i rao com a unic cami fins s XV.Bernat Metge: XIV una d les figures + dstacades de lhum a catala.Va ser empresonat i absolt al cap de 3 añs. Lo somni: en prosa, 4 parts relat del somni q te lautor cuan es a la preso, va contribuir a guañarse el perdo i el favor del rei Marti. Sermó: poema humoristic en versos breus parodian un sermo religios dona consells x triumfar sense scrupuls.Francesc Eiximenis: XIV-XV representa la pervivencia dls models literaris i d la ideologia mediev als. Lo Crestia: obra + imp una mena d enciclopedia dstinada a ilus trar i reformar els burgesos pecadors d l seva epoca, estil amè i entretingut am faules,contes i anecdotes. Prosa reflex d la llengua parlada en la epoca oposada a lestil d la prosa cacelleresca.224 X240

Vicent Ferrer: escriptor, taumaturg,predicador teoleg i politic. Feia sermons de llenguatge coloquial i represntn la pervivencia dl models medievals contrari als escriptor clasics i humanstics.Dona visio del mon apocaliptica.Anselm Turmeda: Llibre dls bons amone stments(scrit en vers, conjun d consells cristians q amaguen gran ironia) i Disputa de l'ase(debat entre autor i ase sobre superiioritat d lome o dls animals.Jordi d Snt Jordi: va neixer a valencia sXIV. Presoner poema q ens aporta imformacio sobre les seves activitats d funcionari reial i d militar. en la reflexio amora forta influencia d la trdicio trobadesca. Poesia moderna q dona cabuda a sentimens i preucupacions xsonals ja dl tot autentics.Ausiàs March:Obra poetica de march exerci una notable influencia n l sXVI en autors catalns com castellans(Garcilaso d l Vega i Jorge d Montemayor van fer adapta i traduc dls seus poemes) tmb dl sXVII com Lope d Vega i Francisco de Quevedo)Va compondre la seva obra poetica formada x 128 poesies ntre 1425 i 59, 1ra edicio 46 poemes.Duran sXVI 4 edicions am tots els seus versos i gran influencia q va exerci en autors catalns com en caste.Originalitat salluña d ls rigides imposicions d l forma i sexpresa n u nstil personal despullat de retorica, considera la poesia com un instrumen d confesio i n com un exercici dhabilitat poetica.Structura: strofes i metrica provençals: versos decasilebs cesurats a la 4a silaba, agrupats en colbes d'octaves duna tornada al final d 4 versos q conte el señal. Temas: 4 blocs:cants damors,de morts,de morals i cant espiritua l.Poesia es reflexio sobre lamor vist com una profunda contradicio entres els sentis: Foll amor(amor carnal) i Amor honest(l'intelectect ual)Cants d'amor: 2 señals(Plena de seny i Llir entre cards aqt encubreix a Teresa)De mort:scrit a la mort de joana, reflecteix la sev a inqietud xl destí de la seva anima i x la seva resposablitat en la d l'estimada.Morals: reflexio d ls contradicions q angoixen lautor: l mal aprofitamen d la propia vida,dificultat dabastar el bé veritable.. Espiritual:porma llarg n forma de pregaria,autoconfesio i s mostra convençut d la gracia divina.//Actu d lobra:nvetat linguisica,mdels retorics lliures,to snceritt,poesia=introspeccio existencial,jo tormntat

Entradas relacionadas: