Historia del sector terciario

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en gallego con un tamaño de 5,94 KB

 

SECTOR SERVIZOS E O PROCESO DE TERCIARIZACIÓN DA ECONOMÍA EN ESPAÑA E GaliciaØESPAÑA


Características do sector terciario:O sector terciario Intenta satisfacer as necesidades e demandas da sociedade. As características Principais son:

Actividades intanxibles e inmateriais


: se valora a prestación(servizo medico)


Actividades imposibles de almacenar:


préstanse Cando son necesarios

Actividades moi dispersas:


servizos Financeiros, comerciais.

Diferenciase o terciario clásico e o Superior, que reúne as Actividades (investigación, alta tecnoloxía).


Sector que abrangue dende grandes empresasata Pequenos empresarios.


Causas da terciarización:En España, vivimos un Proceso de terciarización da economía. O rápido crecemento que experimentaron As actividades de servizos é o resultado das transformacións que viviu a Sociedade española, as características de hoxe en día:

Sociedade de consumo:


o Aumento do nivel de renda elevou a capacidade de compra e o desenvolvemento do comercio e unha serie de servizos destinados á poboación.

Sociedade do benestar:

aumentou a oferta de servizos sociais ofrecidos Por institucións públicas e privadas.

Sociedade de ocio:

aumenta a importancia do turismo e servizos de tempo libre.

Sociedade capitalista avanzada:


o Sector financeiro e de seguros ocupa o control dos cartos e o crédito, básicos Para o funcionamento das empresas e o consumo familiar.

Sociedade do coñecemento:

unha serie de servizos avanzados que melloran a Calidade e competitividade das empresas, xunto a centros de investigación e Tecnolóxicos para promover a I+D.

Sociedade rede:

as Persoas, os produtos e a información teñen maior mobilidade e densas redes de Fluxos ás que os territorios queren estar conectados. Aumenta a demanda e os transportes e telecomunicacións.

Sociedade regulada:

a súa complexidade esixe unha administración pública que xestione o seu Funcionamento.


Contrastes na localización dos servizos:A localización do emprego En actividades de servizos mostra diferenzas polo volume total de persoas Ocupadas nas diferentes provincias. Esta distribución relaciónase coa Influencia de diversos factores:

Repartición da poboación e o seu nivel de RendaInflúe a presenza de poboación estacional Nas áreas litorais


Densidade de empresas no territorio


As administracións central, autonómica e Local distribúense por todo o territorio, pero a presenza de funcionarios é Maior nas provincias onde se localiza a capitalidade nacional.


En resumo,os Servizos se converteron na principal fonte de emprego actual e para o futuro. Por isto, xeran paisaxes específicas e son fonte de impactos negativos.

O SECTOR SERVICIOS EN Galicia


A distribución xeográfica Está pouco equilibrada, os servizos concéntranse nas capitais provinciais e Núcleos urbanos (Coruña e Pontevedra). Distínguese 2 subsectores:

Servizos non destinados á venda:


son O servizos sociais financiados polos organismos oficiais (educación, sanidade).

Servizos destinados á venda:


abranguen O comercio, o turismo, os recursos humanos, os servizos financeiros, que Potencian o crecemento da economía a través de créditos ás empresas.

Turismo:


os Turistas que visitan Galicia proceden de España (80%) e do estranxeiro, UE (19%). Galicia ofrece diversos tipos de turismo: turismo de sol e praia, Cultural, rural e termal. A imposibilidade de competir no mercado internacional Cos destinos de praia, determinou a orientación da política turística cara o Campo gastronómico, cultural, deportivo, co fin de atraer un turismo de maior Calidade e asegurar a ocupación hoteleira durante todo o ano.

-Comercio:

incrementou o comercio interior como consecuencia do Crecemento demográfico e económico. Caracterízase pola coexistencia de pequenos Establecementos xunto con grandes empresas comerciais nacionais e Multinacionais. A balanza comercial nos últimos anos foi positiva xa que as Exportacións superaron ás importacións. As exportacións céntranse na venda de Material de transporte, peixe e crustáceos. As importacións son os produtos Enerxéticos e o material de transporte.

-Transportes

: a situación periférica e o relevo accidentado de Galicia son factores que fan que as infraestruturas de transportes e Comunicación co resto do Estado fosen negativas. Nas últimas décadas, os Investimentos públicos destináronse a modernizar e ampliar a rede de estradas, Portos, aeroportos e ferrocarrís.

Entradas relacionadas: