Historia 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,11 KB

 
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL:canvi brusc i ràpid d caràcter ecònomic. Canvi d sist.d producció artesanal al industrial.
A.Cas Britànic:comença s .XVIII i s´estendrà en s.XIX x França, Belgica, Alemanya,EUA i Japò.C aracteritza t x :1-Substitució de l´home x mà quines.2-Sub . lénergia animal x maquines.3-Noves 1ª matèries: fonts d e nergía , carbó mineral,fusta. M aterials elaborables:cotó, ferro. C anvis q transformen coses, com:l´organització productiva en sèrie, les relacions de treball entre patrons i obrers, localització centres treball (fà briques), la distribució d població a les ciutats.
PER QUE SORGEIX ?.1-Sist . politic controlat x burgesia. 2- transformacions d a gricultura britànica, noves lleis permeten enclosures i acaben amb els camps, això fa:a/ gent emigri cap a ciutats (mà d´obra barata, futurs obrers industrials ) . b/C oncentració d terra,macanització,increment d producció, permetrà alimentar una població creixent i generarà beneficis q seran capital disponible x invertir en industria.3-Creixement d població (1750 - 1850 població britànica x 3 ) x millores higiè ne, medicina i producció d´aliments.La rev . industrial proporciona mà d´obra barata i al mateix temps abundants consumidors (demanda de productes industrials). L´excés d població emigrarà cap a Amèrica o a les colònies.4-Les innovacions tecnològiques ( invents, màquines,indústria tèxtil.) X construir màquines es necesita molt d ferro. X això es desenvoluparà la industria siderúrgica, suposa: desenvolupament d mineria del carbo i ferro.L´aplicació d la màquina d vapor als transpor ts aplica: ferrocarril , vaixell d vapor, permeten un rapid i barat moviment d 1º materies i d mà d´obra, la cual cosa consolida encara + la industrialització. A que ts factors promouen la rev . industrial al mateix temps, es veuran potenciats x aquesta. ( causa i conseqüencia. )
Etapes en la Rev. Ind.1º - 1700-1840: 1ª rev . industrial. A fecta Gran Bretanya. Convivencia dels metòdes tradicionals amb noves formes i sist . d producció ( domè stic, artesanal, febril) -1840-1870: Rev . transports. Industrialització d part d´europa i EUA. Tr i omf sist . febril i grans empreses.3º -1870-1914. 2ª rev . industrial. Es caracteritza x :- Acceleració del ritme d desenvolupament.-Aparició i necesitat de primeres marques i fonts d´energia: petroli i electricitat.- Nova revolució del transport: inventors del motor d´explosió i motors diesel, q s´aplicaran a l´automovil, camió, ferrocarril. Aplicació d ocomotora electrica. Invent de l´avio.
-Nova onada d´innovacions tecnològiques.
-Nova maquinària x a l´agricultura i la llar.
-Pas d´empresea familiar a gran empresa, necessitat d + capital, apareixen les S.A. i les participacions bancàries(fusiò banca-indústria),Capitalisme monopolista(holdings,Trust)
-Incorporació d nous països a la Industrialització (destaca Japó).
-Configuració d grans potències industrials (Gran Bretanya, EUA,Alemanya, França,)q entren en competència...proteccionisme. Necessitat d´aconseguir 1ºmatèries abundants i barates i d mercats exclusius x als seus productes. Solució:recorren al Colonialisme(expansió colonial i Imperialisme).
3.Els agents d la Industrialització:
1.Els empresaris. Iniciativa privada, motor del sist. capitalista. Reinversió dels beneficis en l´empresa.
2.Bancs i Societats Anònimes. Necessitat d crèdits a partir d la 2ªRev. Ind.
3.L´Estat com inversor d capital. A + d promulgar lleis favorables al desenvolupament capitalista i industrial. Alemanya, xarxa ferroviària pública. Japó, fàbriques estatals com a motor d la industrialització.


B/ La industrialització d´ europa, els EUA i el Japó.
La Revol. Indust. neix a Gran Bretanya i s´estés a altres països d manera desigual es procés d´interrelacions.
El lideratge britànic es mantindrà al llarg del s. XIX retallant distàncies França i Alemanya (2ªpotència industrial europea des d 1860). A la segona meitat del s.XIX els EUA ja competeixen amb G.Bretanya i des d començaments del s.XX ja seran la 1ªpotència industrial del món. La industrialització també afectarà el Japó des d 1868.
Intustrialització dels paï sos + import.:
-
França: Fins la revolució d 1789 industrialització ràpida. Paralització x les guerres napoleòniques, provocant 1 distanciament considerable respecte a G.Bretanya al llarg del s.XIX. Ferro i carbó insuficients: x això, predomini d la indústria tèxtil i d bens d consum (sabò, sucre). També ferrocarril 1842. Creixement major al llarg dels anys 50 i lliurecavisme amb G.Breta. en els 60 (provoca protestes). La derrota d 1870 front als alemanys serà un cop molt dur x a l´economia francesa: -s´han d pagar a Alemanya indeminitzacions d guerra.-pèrdua d´Alsàcia (textil) i Lorena (ferro).-inestabilitat política (comuna d París).
A partir d 1870 el desenvolupament serà lent i poc competitiu. Certa recuperació ja a principis del s.XX, electricitat, química i automòbil (Renault, Citroën, Peugeot)
-
Alemanya: Industrialització tardana. Tècnica i capital estrangers. Ràpid creixement d Prússia (des d 1860, 1ªpotència inds.del continent i perillosa rival x als britànics). Destaca la important intervenció estatal (Zollverein, 1834;Unitat monetària, 1838;xarxa ferroviària.Foment siderúrgia i mineria del carbó. Especialització en Indústria Pesada i d bens d´equip (militar):posterirment també en Química (Bayer). Des d 1871, IIReich, s´afegeix el tèxtil d´Alsàcia i el ferro d Lorena. A +, Alemanya esdevé una gran potència militar i polìtica (Bismarck), adquirint colònies. Desenvolupament sist. financers Bancs-Indústria.
-
El Estats Units d´America: Des d 1820. Factor clau, l´enorme immigració i creixement poblacional. Ràpid desenvolupament agrícola ramader i també industrial. Motor inicial, indústria tèxtil (inici amb capital i tecnologia britànics): també importants la fusta i construcció. Des d 1840, ferrocarril. Prest tindran tecnologia pròpia i moderns sist. d producció i gestió, a + d´una potent banca nacional. La Guerra d Secessió (1861-1865). la guanya el nord industrial(impuls). Am la 2ªRev. inds. destaca l´explotació petrolífera, electricitat i automòbil(Detroit), amb noves remeses d´immigrants.
-
Japó:Hauríem d parlar d 2 èpoques ben diferenciades:
-Època TodugaWa1601-1868: Feudalisme. Poder Shogun d la família Tokugawa. Emperador relegat. Societat jerarquitzada(daimios, samurais i pagesos). País aïti i endarretit.
-Època Meiji 1868-1912: Tevolució d 1868. Restabliment del poder d l´emperador (Mutsuhito) i supressió del sist. feudal. Occidentalització i modernització del país (industrialització). Econòmicament, reforma agrària i fiscal,impostos, Hisenda pública. Això permet la intervenció directa d l´estat com a inversor: construeix fábriques(les privatitzarà el 1882), funda bancs i facilita capitals. Productes molt competitius, exportacions, recuperació del capital invertit.
L´Estat fomentarà el creixement demogràfic i eviarà gent a estudiar la tecnologia occidental, al temps q millora l´educació. X evitar la competència entre empreses, concentració (ZAIBATSU). També es planificarà una expansió colonial des d finals del s.XIX(Formosa) i començament del s.XX (Corea, sud d Sajalin, illes del Pacífic) q esdevindrà autèntic imperialisme a partir d 1930.
C/ Conseqüencies d la revolució industrial:
1.
Conseqüències económiques:
-El món industrial urbà substitueix al rural.
-Triomf del sist. econòmic capitalista.
-Creixement constant (poblacional, d la producció, d les rendes).
-Crisis cícliques( ja no descassetat sinó d superproducció).
2.
Cons. Socials:
-Profunda modificació d l´estructura social, societat d classes (grans desigualtats).
-Desenvolupament urbà sense precedents( barris obers-barris Residencials.
-La nova vida urbana i el caràcter del treball (horaris, ritme).provoquen la destrucció d les bases tradicionals d la vida col.lectiva i familiar.
3.
Cons. polítiques:
-La burgesia arriba al poder, Estat Liberal Burgès (diferències segons països).
-Les injustícies socials fan créixer el Moviment Obrer.(reivindicacions, lluita obreta).
-Imperialisme i colonialisme europeus.
4.
Cons. ideològiques:
-Nova mentalitat col.lectiva dominada x valors laics(benestar, consumisme).
-Creixent fe en el progrés i la capacitat tècnica.
-En Literatura, Realisme i Novel.la Social.
-En Art;Rodin en escultura;Impressionisme en pintura.En arquitectura, les noves técniques i materials(ferro, acer, vidre i formigó) suposen modificacions radicals(gratacels).
En concludió, els canvis afecten a tots els ordres d la vida. El + important: Substitució d´una societat agrària, etamental, absolutista i religiosa x una altra d´industrial, urbana, classista, liberal i laica. Juntament amb les Revolucions Burgeses crea les bases del món contemporani occidental.

Entradas relacionadas: