Hbg

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,43 KB

 
La sinonímia es la relacio d'identitat en el significat de dos o més mots que tenen significants diferents. Sinonimia Parcial els sinonims son intercanviables en determinats contextos. Hiperonim el mot generic que engloba en la seva definicio a tots el altres. Hiponims els mots especifics aquells que queden inclosos en la deficinio del mot generic. La vocal neutra el so que representen les grafies a i e quan es troben en posicio atona. El C.Predi. es un c.doble perque complementa el verb i complementa el subjecte o el CD. El c.predicatiu el trobem amb els verbs anomenats predicatius. Estructura: Sintagma Adjectival.S.preposicional,S.nominal,Oracio Subordinada. Concordança: C.Pred del subjecte. concorda en nombre i persona amb el verb,i en genere i nombre amb el subjecte

del complemnt dir. concorda n genere i nombre amb el CD.
Litratra :reforcen el lligam amb la tradicio i amb els autors clasics que conecten amb els corrents mes modernes de la poesia europea. Postsimbolisme. es aquel que actualiza l'intent de crear una poesia puri i intensa. L'exili exterior: una sortida forçada per intentar salvar la vida i la cultura. L'exili interior:impedia que es comuniquessin entre ells i que la producció poètica no poqués arribar fàcilment al públic lector.Carac. •continuacio dels postulats del noucentisme.•retorn als classics grecs i llatins.• desesperança per la situacio politica.•exili interior o exterior. Autors. Marià Manent,Bartomeu Rosselló-Porcel,Tomàs Garcés,CarlesRiba...altres Màrius Torres,Agustí Bartra.

Entradas relacionadas: