Habitants ciutat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,38 KB

 

CONCEPTE DE CIUTAT:


•La ciutat la podem definir en funció de diferents criteris que assenyalem a Continuació:

–El Nombre d’habitants. No hi ha unanimitat * , a Espanya considerem ciutat Qualsevol nucli amb més de 10000 habitants.

–Densitat De població: més densitat- poblament urbà; menys densitat poblament rural

Activitat econòmica: intensitat i diversitat           ( indústria, transports, comerç, Serveis, administració,....)de l’activitat econòmica

Influència territorial.
La ciutat com a centre de poder, la ciutat Com a focus d’atracció de persones, capital, productes i idees. Les ciutats Esdevenen nodes interconnectats. A més poder més influència sobre Territori allunyat ( exemple Barcelona influencia a tot el territori català).

Arquitectura i urbanisme
: caracteritzada per edificis alts i avingudes àmplies. D’expansió ràpida comparat amb els pobles petits.

Estil de vida:
Tolerància, dinamisme, més oportunitats laborals, més moviment cultural I intel·lectual,...Etc.

Concentració de funcions:
Les funcions urbanes venen   determinades per les activitats que Desenvolupen els seus habitants i que sustenten  La ciutat

Plans urbanístics


Plantegen on, quan, com ha de Créixer i evolucionar la ciutat

                El caràcter dels plans urbanístics Pot ser:

Condicionat

Es parteix d’una situació Preexistent que no pot ignorar-se

Correctiu:

Pal·liar dèficits existents

Prospectiu

: Estudi i anàlisi, previsió d’inversió i infraestructures i es projecten les Possibilitats

Normatiu

Ha de seguir una llei Prescriptiva per a tothom

Característiques Del pla urbanístic

                -  Ser ferm davant les pressions dels Interessos dels agents socials

-  Ser flexible perquè les circumstàncies  I les necessitats de les ciutats varien al Llarg del temps.

Classificació Del sòl:


Sòl Urbà


El sòl que ja està urbanitzat

Sòl Urbanitzable:


el sòl que en un futur podria ser urbanitzable

Sòl No urbanitzable


El sòl que mai podrà ser urbanitzat

Sistemes Generals


Terrenys destinats al funcionament general del municipi, xarxa Viària, zones verdes, equipaments…

  • Plànol irregular (ROMà, Medieval:Lugo,Granada,Ávila...)
  • Plànol radiocèntric (París, Amsterdam, Moscou...)
  • Plànol ortogonal/ en retícula o quadrícula (L’Eixample)

Trobem a Les ciutats: centre(majoria d’edificis públics,on més transport hi ha, area commercial, Més car…), barris/àrees residencials, àrees industrials I periferia(barris Marginals, polígons industrials…).

Barris dormitori:lloc de residència de rendes baixes, amb Pocs recursos econòmics.

Zones rururbanes: zones on coincideixen caracterí. De zones Urbanes i rurals.

LES FUNCIONS URBANES:


FUNCIÓ RESIDENCIAL: Equipaments per satisfer les necessitats de les persones que hi habiten.

FUNCIÓ COMERCIAL:emmagatzematge, Distribució, màrqueting...

FUNCIÓ INDUSTRIAL: fàbriques, tallers i magatzems...

FUNCIÓ MILITAR: servien de refugi en cas de conflicte

FUNCIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA: Els poders polítics acostumen a assignar les Funcions polítiques i administratives a ciutats que tenen moltes funcions Econòmiques i que estan localitzades en nodes centrals  de comunicació.

FUNCIÓ CULTURAL: : Santiago de Compostel.La, Lourdes, Roma

FUNCIÓ LÚDICA I TURÍSTICA: Algunes ciutats tenen com a funció primordial el turisme pel seu patrimoni Cultural com ara Granada O Tarragona

Solució Gentrificació:


aplicar plans d’habitatge que permetin als veïns amb menys Recursos accedir al lloguer i, d’aquesta manera, s’eviti que siguin expulsats Del barri.//limitar la concentració de serveis exclusivament pel turismo///regular L’activitat de locals d’oci nocturn i frenar l’ocupació de l’espai públic per a ús privat.

Mobilitat residencial:


es trasladen a cases unifamiliars, urbanitzacions en montanyes properes a La ciutat per una millor qualitat de vida.

Entradas relacionadas: