Habilitats acadèmiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,18 KB

 

TEMA 6: DISCAPACITAT INTE-LECTUAL

Trastorn que comença durant el període de desenvolupament i que inclou limitacions del

Funcionament intel·lectual com també del comportament adaptatiu en els dominis

Conceptual, social i pràctic


A. Deficiències de les funcions intel·lectuals, com el raonament, la resolució de problemes, la planificació, el pensament abstracte, el judici, l'aprenentatge acadèmic i l'aprenentatge a partir de l'experiència, confirmats mitjançant l'avaluació clínica i proves
d'intel·ligència estandarditzades individualitzades.
B. Deficiències del comportament adaptatiu que produeixen fracàs del compliment dels estàndards de desenvolupament i socioculturals per a l'autonomia personal i la responsabilitat social.
Sense suport continu, les deficiències adaptatives limiten el funcionament en una o més activitats de la vida quotidiana, com la comunicació, la participació social i la vida independent en múltiples entorns tals com la llar, l'escola, el treball i la comunitat.

NIVEL LLEU:


Edat preescolar:
pot no haverhi diferències conceptuals
manifestes. Edat escolar i adults: dificultatsen l'aprenentatge de lectura,escriptura, aritmètica, temps o diners. Es necessita ajuda en un o més camps per complir les expectatives relacionades ambl'edat. Són immadurs quant a les relacions socials. La comunicació, la conversa i el llenguatge són més concrets o immadurs de l'esperat per l'edat.
Pot haver-hi dificultats de regulació de l'emoció i el comportament de forma apropiada a l'edat; Comprensió limitada del risc en situacions socials; el judici social és immadur per a l'edat i es corre el risc de
ser manipulat pels altres (ingenuïtat). Pot funcionar de forma
apropiada a l'edat en la cura personal. Necessiten certa ajuda amb
tasques de la vida quotidiana complexes. Habilitats recreatives
similars a les dels grups de la mateixa edat. Es necessita ajuda per criar
una família.

NIVEL MODERAT:


Habilitats conceptuals notablement retardades. En preescolars, el llenguatge i les habilitats preacadèmiques ES desenvolupen lentament. En nens d'edat escolar, el progrés de la lectura, l'escriptura, les matemàtiques i del temps de comprensió i els diners es produeix lentament al llarg dels anys escolars i està notablement reduït en comparació dels seus iguals. Es necessita ajuda contínua diària per completar tasques conceptuals de la vida quotidiana, i uns altres poden
encarregar-se totalment de les responsabilitats de ell. Notables diferències t al comportament social i comunicatiu al llarg del desenvolupament.
Llenguatge parlat molt menys complex que en els seus iguals. Capacitat de relació vinculada de forma evident a la família i els amics. Poden no percebre els senyals socials. El judici social i la capacitat per prendre decisions són limitats, i els cuidadors han d'ajudar a l'individu en les decisicons de la vida. Es necessita ajuda important social i comunicativa en el treball per obtenir èxit. Pot responsabilitzar-se de les seves necessitats
personals, com menjar, vestir-se, i de les funcions excretores i la higiene
com un adult, encara que es necessita un període llarg d'aprenentatge i
temps perquè l'individu sigui autònom. Es pot necessitar persones que li
recordin el que ha de fer. Pot participar en totes les tasques domèstiques en la vida adulta, encara que es necessita un període llarg d'aprenentatge,
i es requereix ajuda contínua

NIVEL GREU:


Les habilitats conceptuals estan reduïdes. L'individu
té generalment poca comprensió del llenguatge escrit o de conceptes que
impliquen nombres, quantitats, temps i diners. Els cuidadors proporcionen
un grau notable d'ajuda per a la resolució de problemes durant tota la vida. Llenguatge parlat bastant limitat quant a vocabulari igramàtica. La parla pot consistir en paraules soltes o frases i es pot complementar amb
mesures d'augment. La parla i la comunicació se centren en l'aquí i ara dins
d'esdeveniments quotidians. El llenguatge s'utilitza per a la comunicació social més que per a l'explicació. Comprenen la parla senzilla i la comunicació gestual. La relació amb els membres de la família i altres parents són font de plaer i d'ajuda. Necessita ajuda per a totes les activitats de la vida quotidiana, com menjar, vestir-se, banyar-se i les funcions excretores. Necessita supervisió constant. No pot prendre decisions responsables quant al benestar propi o d'altres persones. La participació en tasques domèstiques, d'oci i de treball necessita suport i ajuda constant. L'adquisició d'habilitats en tots els dominis implica un aprenentatge a llarg termini i ajuda constant.

NIVEL PROFUND:


Les habilitats conceptuals impliquen generalment el
món físic més que processos simbòlics. L'individu pot utilitzar objectes dirigits a un objectiu per a la cura de si mateix, el treball i l'oci. Es poden haver adquirit algunes habilitats visoespacials, com la concordança i la
classificació basada en característiques físiques. No obstant això, l'existència concurrent d'alteracions motores i sensitives pot impedir un ús funcional dels objectes.
Comprensió molt limitada de la comunicació simbòlica en la parla i la
gestualitat. Pot comprendre algunes instruccions o gestos senzills.
Expressa el seu propi desig i les seves emocions principalment mitjançant
comunicació no verbal i no simbòlica. Gaudeix de la relació amb membres ben coneguts de la família, cuidadors i altres parents, i dóna inici i respon a interaccions socials a través de senyals gestuals i emocionals. Depèn d'uns altres per a tots els aspectes de la cura física diària, la salut i la seguretat, encara que també pot participar en algunes d'aquestes
activitats. Els individus sense alteracions físiques greus poden ajudar en
algunes de les tasques de la vida quotidiana en la llar. DESENVOLUPAMENT FONETIC:


Escassa orientació cap a sorolls i veus familiars. S.Down: pèrdues auditives. Sensibilitat a infeccions en oïda. Comunicació gestual i mímica retardada. Desenvolupament fonològic retardat, incomplet i amb errors articulatoris. Falta de modulació de la veu.

DESENVOLUPAMENT SEMANTIC:


 Dificultats per conèixer:
●Les propietats d'un objecte o persona.
●El que es pot fer amb l'objecte.
●Esdeveniments recurrents: accions (verbs).
●Esquemes d'acció, sensorials, afectius i existencials (frases).
●Processos de simbolització.
Escollir paraules concretes que tinguin utilitat en la vida
i l'entorn del nen. Es treballarà el lèxic en situacions naturals.
Discriminació, identificació i percepció multisensorial d'imatges
i objectes. Classificació d'imatges i fotografies en camps semàntics. Formació de famílies de paraules. Antònims i seriació de paraules. De palabras. .
DESENVOLUPAMENT MORFOSINTACTIC:L'adquisició i l'ús dels morfemes gramaticals (gènere, nombre, flexions verbals) plantegen problemes als nens amb discapacitat intel.Lectual. Enunciats incomplets i incorrectes.
Dificultats en frases coordinades, subordinades,...
Empren frases senzilles (Subjecte-verb-complement).
Manca de llenguatge creatiu (ús de frases fetes, repetició de
frases que han sentit).

DESENVOLUPAMENT PRAGMATIC:


 Problemes en interaccions en el context familiar, escolar i
social. Menor reactivitat i iniciativa en les seves interaccions amb
la mare i, al seu torn, les mares es dirigeixen als seus fills amb
un llenguatge menys complex que l'utilitzat amb els nens
sense discapacitat. Els professors parlen poc als nens i el seu llenguatge està replet de comentaris, ordres i encàrrecs. Comunicació egocèntrica: són incapaços de tenir en compte el punt de vista del seu interlocutor i fracassen més en les tasques comunicatives. Treure tres targetes i inventar una història. Afavorir l'ús social del llenguatge, a través d'activitats com:
- Respostes a peticions d'informació.
- Demanar informació.
- Ús del llenguatge de cortesia.
- Interpretació d'intencions lingüístiques.
- Verbalització de propòsits, intencions i desitjos.
Mirar a una persona i descriure com és, què porta lloc...
Ús del telèfon.
Realitzar improvisacions.

Estimulació BASAL


Sala arco iris 
•Mètode multisensorial desenvolupat per Andreas Fröhlich en la dècada dels 70 del S.XX.
• Destinat a nens plurideficients, amb o sense una alteració
neurològica clara, que no superen un nivell de desenvolupament
propi dels nens de vuit mesos, malgrat que tenen una edat
cronològica superior.
• Les àrees pròpies de l'estimulació basal són: somàtica, vibratòria,
vestibular, oral, olfactòria, gustativa, acústica, tàctil, visual i de la
comunicació.
• Premissa fonamental: tot ésser humà és susceptible de millorar
mitjançant l'educació i de comunicar-se malgrat mancar de
llenguatge oral

PROJECTE Roma:


●La defensa de la humanització, la democràcia i l'emancipació.
●Aportar idees i pensaments que ajudin a la construcció d'una
nova cultura escolar. Actuar per transformar els contextos.
●Generar un canvi cultural que respecti a les persones en la
seva diversitat i les valori com a subjectes de valor i dret.
●Buscar el reconeixement de la diversitat com a valor.
●Fer de l'aula una comunitat de convivència i aprenentatge,
incorporant a les famílies a l'escola.
● Aconseguir una metodologia que afavoreixi l'aprenentatge
autònom, mitjançant la presa de decisions reals, i el
desenvolupament d'estratègies per "aprendre a aprendre".
● La reprofesionalització del professorat, per comprendre i
atendre a la diversitat.

Estratègies d'intervenció:


Ús de fotografies, Desenvolupament de processos cognitius des de la quotidianitat, els mediadors

Entradas relacionadas: