Habilitats acadèmiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 14,18 KB

 

AVD

Tècniques de treball: es el conjunt de procediments que seran utilitzades amb la finalitat d'aconseguir millores en la qualitat de vida de les persones que pateixen limitacions en l'autonomia. Procediment és la manera de posar en pràctica o executar alguna activitats orientades a la mateixa finalitat.

Cura i higiene:


*higiene ambiental:

suposa la correcta prevenció, conservació i manteniment dels espais, materials i ambients on es desenvolupen les AVD

*higiene personal

: * conjunt de mesures encaminades a la conservació de la integritat de  les diverses funciona de l'organisme i de la millora i increment de la salut

està determinada per aspectes culturals i de costum

les habilitats que s'han d'assolir en aquesta àrea estan relacionades amb la neteja (aseo) i l’agençament (arreglo) personal. *són la base d’una bona auto-imatge que ajudarà a mantenir una bona autoestima i contribuirà a la millora de les relacions de l’individu amb els altres. *ens centrarem en la higiene personal. 


Tècniques: *valoració de les possibilitats de participació de cada persona per adaptar-les a les seves característiques. *han de fer-se a la mateixa hora i forma per ser apreses o per a què la persona pugui preveure que passarà. *tenir en compte els recursos necessaris o dels que disposem, així com l’estructura dels espais (habitatge, centres residencials..) on l’usuari i el professional realitzen les activitats. *quan entrem en l’habitació de l’usuari trucarem a la porta i saludarem. *quan realitzem qualsevol acció ens aproparem a la persona i li explicarem que pensem fer. *sempre hem de preservar la intimitat de la persona pel que procurarem tapar-la, si ella no pot i l’activitat ho permet i intentarem respectar els seus costums *hem d’utilitzar les mesures de seguretat i higiene adequades tan per nosaltres com pels usuaris amb els que tractem *les tècniques que s’exposen a continuació són una mostra de les diverses possibilitats. (dutxa, bany i bany llit, higiene bucal, canvi de col·lectors absorbents (bolquers)...)


Alimentació:és el conjunt d’activitats i processos pels que es propocionara a l’organisme els aliments portadors de nutrients necessaris per al seu manteniment.

Procés conscient i voluntari, susceptible per ser educat o modificat.

seguir una dieta equilibrada segons les necessitats de l’usuari. Dos tipus de vies:

*parenteral

:  via d’entrada de medicaments o de nodriments, diferents de la via digestiva, ex via intramuscular, intavenosa..

*enteral:

via d’entrada de medicaments o de nodriments per la via digestiva (oral, sublingual, gastroenterica, rectal..)


Orientació i mobilitat:


capacitats bàsiques necessàries per aconseguir autonomia en les AVD, la comunicació, la educació o el treball.

*Orientació:

capacitat per saber situar-se en l’espai en un temps determinat. Procés on les persones utilitzen els sentits per saber la posició en que es troben respecte els objectes que l’envolten, dia, hora..

*Mobilitat:

 capacitat que permet a la persona a moures o ser transportada, es a dir no mantenir-se fixa o estàtica. Quan hi han disfuncions d’aquestes capacitats es necessària una intervenció per a que la persones que la pateixen millorin la seva autonomia.


()Habilitats i tècniques d’orientació:


* Orientació espacial:

Es la capacitat d’avaluar amb precisió la realitat física entre el cos i el medi ambient i de tractar les modificacions d’aquesta realitat en el curs del desplaçament. Suposa ser conscient del lloc on sestà i saber a on es dirigeix. Utilitza (percepció, atenció, memòria). Tècniques de treball:

1


Treballar conceptes bàsics en situacions de la vida quotidiana:

dos tipus * conceptes generals: dins-fora, adalt-abaix, aprop-lluny, igual-diferent, dreta-esquerra, davant-darrera… *conceptes concrets: punts cardinals, senyals viaries (Semàfors, pas de peatons, carril bici, sortides i entrades de parking..)

2


Treballar punts de referencial:

primer punt de referència, la mateixa persona, a partir d’aquí es situant els altres elements. Aquest altres punts s’ensenyen per identificar els diferents elements u objectes, edificis significatius, monuments.. Fixant característiques estructurals i espacials que els puguin ser útils per a orientar-se. pasos a seguir: primer reconèixer els punts de referència en el context real, després distingir-los mitjançant fotografies, lamines.. I finalment es recorreis a la descripció verbal ja sigui escrito o oral. Es dona per consolidat un cop la persona hagi sigut capas d'identificar-los de manera autònoma.


4


Treballar la distancia entre diferents punts de referència (punt de partida- punt d'arribada):

pas previ abans de l'aprenentatge de recorreguts. Persones amb dificultat per orientar-se sàpiguen reconèixer mínimament distancies i mides. Recomanable fer exercicis de calcul, de diferents mides i distancies (comptar els passos, la distancia de l'habitació a la cuina..)

5


Treballar recorreguts:

l'aprenentatge passa pel mateix procés que el de punts de referència. Tres passos a seguir:

primera fase acompanyat del professional, aquest farà que l’usuari memoritzi els punts de referència

interioritzat el pas anterior s’intentara que l’usuari sigui capàs de señalar el recorregut sobre un plano (maqueta)

quan l’usuari sigui capàs de marcar el recorregut i demanar ajuda s’intentarà que faigi el recorregut sense acompanyant.  (el professional podrà seguir a l’usuari per vigilar-lo sense que aquest o sàpiga, si veu que aquest te dificultat mirara avera si demana ajuda si no es així, demanara algú que el vagi a ajudar)
() Habilitats de mobilitat:


Mobilitat (desplaçament i transferencies) es la capacitat que permet a la persona moures o ser transportada, porta beneficis a la persona:

físicament afavoreix a la circulació i al to muscular

psicologicament augmenta l’autoestima i autoconcepte, ja que es un dels factors principals en la consecució de l’autonomia, però tmb pot estar influenciada per la salud de la persona i que aquesta tingui alteracions que impedeixin o limitin el moviment. Tipus d’acció:

Desplaçament:

moviment que permet a una persona anar d’un lloc a un altre autonomament o amb l’ajuda de suports específics.

Transferencia o trasllat:

aquella mobilitat en la que intervenen una o més persones per poder moures. Tipus de transferencia:

Mobilitat passiva

: pacient totalment incapacitat per al moviment.

Mobilitat controlada:

pacient te un mínim de reacció (coll, cap)

Mobilitat assistida

: l’usuari pot ajudar , però no te la suficient força per fer-ho de manera autonoma.


Acessibilitat:


característica que tenen que presentar els espais urbans, edificacions, transports per permetre a qualsevol persona la seva utilització.

Barreres:


(arquitectoniques, socials i psicológicas) *

Arquitectoniques:

tots aquests impediments u obstacles físics que limiten la llibertat de moviment de les persones. -

Barreres arquitectoniques urbanístiques (BAU)

trobades a les vies i espais d’ús públic (acera,parques..) -

Barreres arquitectóniques en la edificació (BAE)

es troben en l’interior d’edificis ja siguin públics o privats (mesures de les portes, falta d’ascensors, rampes d’accés..)

- Barreres arquitectóniques en el transport (BAT)

es troben en els mitjans de transport, poden afectar en l’accesibilitat (escales del metro, falta d’espais en el metro, autobús.. Per a les cadires de rodes.. )

- Barreres arquitectóniques en la comunicació (BAC)

afectan a la expressió i recepció de missatges (semàfors sense senyal acústica..)

*Socials i culturals

: Impediments, obstacles o dificultats derivades de creencies, valors i perjudicis.


Psicológicas

: impediments, obstacles o dificultats derivades de pors, inseguretats..


Entradas relacionadas: