Habilitats acadèmiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 30,86 KB

 

conceptes

·Deficiència

És la pèrdua o Anormalitat d’una estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica que Comporta una impossibilitat o dificultat d’adquirir o executar certes Habilitats normals de la vida diària (perspectiva mèdica). El paper dels Professionals de l’educació és molt limitat.

·Discapacitat

És la restricció o Absència, causada generalment per una deficiència, de la capacitat de realitzar Una activitat de la manera que és considera normal per a una persona.
El grau De discapacitat pot ser degut a diferents factors derivats de la deficiència, De les característiques de l’entorn social, del tipus d’intervenció que ha Rebut o rep la persona (pot millorar amb la intervenció psicopedagògica).

·Minusvalidesa

És la situació de Desavantatge que experimenta una persona determinada davant les exigències de La societat en què es troba immersa (apreciació social).
 
 Evolució del concepte de retard Mental 

Tradicionalment: El RM es considerava un tret absolut de l’individu, les concepcions biologistes I psicomètriques eren responsables de la seva explicació i tractament, les Causes de les dificultats educatives exclusivament en l’alumne.

L’avaluació La realitzava un especialista i servia per conèixer el dèficit de l’alumne i se Centrava en el QI, que servia per categoritzar a l’individu.L’avaluació es Realitzava fora del context de l’aula de manera que s’etiquetava als alumnes i Se’ls treia de l’escola.

Criteri Unidimensional

·Criteri mèdic o biològic:  El RM té un substrat Biològic, anatòmic o fisiològic i és manifesta durant l’edat del desenvolupament

·Criteri psicològic:  El RM és un dèficit o en les Capacitats intel·lectuals, mesurades a través de tests i expressades en termes De quocient intel·lectual.

·Criteri sociològic: El RM és una dificultat per adaptar-se al Medi social en que és viu i per portar a terme una vida amb autonomia personal.

Definicions

·El retard mental està relacionat amb un funcionament Intel·lectual general per sota de la mitja, que s’ origina en el període del Desenvolupament, i s’associa amb el comportament adaptatiu.  AAMD,1959

·El retard mental ha de manifestar-se abans dels 18 anys  d’edat. Generalment coexisteix amb Limitacions en dos o més de les següents àrees d’habilitats d’adaptació: Comunicació, cura de si mateix, vida en la llar, habilitats socials, Utilització de la comunitat, autodirecció, salut i seguretat, habilitats Acadèmiques funcionals, temps lliure i treball. . AARM, 1992

·El retard mental es una discapacitat caracteritzada per Limitacions significatives  tant en el Funcionament  intel·lectual com en la Conducta adaptativa, expressada en  Habilitats adaptatives conceptuals, socials i practiques. Esta Discapacitat s’origina amb anterioritat als 18 anys. AARM,2002

·Aspectes a considerar en les diferents definicions:

·En les primeres edicions, el criteri de classificació es el QI.

·En definicions posteriors, s’afegeixen altres criteris com el De conducta adaptativa. Es comença a tenir en compte la capacitat personal per Adaptar-se als requeriments de l’entorn.

·El percentatge que determina la normalitat de la discapacitat Va variant, passant de 85 a 75 i a 70.

·Apareixen matisacions terminològiques, com “significativament”

·S’amplia el límit d’edat per a l’aparició del procés Etiològic  desencadenant del RM. Es passa Dels 16 als 18 anys.

·La conducta adaptativa deixa de ser un terme global i es Concreta en 10 àrees (habilitats adaptatives).

·El RM deixa de ser una condició de la persona per passar a Ser el resultat de la interacció de la persona amb RM amb el seu entorn.Hi ha una Avaluació multidimensional.

·La conducta adaptativa es pot representar per les habilitats Conceptuals, socials i pràctiques (en substitució de les 10 àrees D’habilitats).

·El RM deixa de ser una condició immutable, per passar a ser Una condició que varia en funció dels suports que rebi la persona.

·Es vol canviar el terme RM per un altre que no tingui un Caràcter estigmatitzant, com pot ser el de DI.

·Els tres criteris diagnòstics son: capacitat intel·lectual, Conducta adaptativa i edat en que es manifesta.

·Els suports es consideren recursos, ajuts tècnics i Estratègies que  promouen el Desenvolupament de la persona i milloren el seu funcionament individual.

CONSIDERACIONS. AAMR(1992)

1- Concepte de desenvolupament

interacció De l’individu (equip biològic) amb el diversos contextos al llarg de la vida, el Desenvolupament de la persona depèn especialment de la riquesa de les Experiències i oportunitats que se li facilitin.

2- El RM no és un atribut. És una categoria diagnòstica. Grau important de Relativitat

3- Hem de posar l’èmfasi en :els suports que necessita la persona per progressar, que S’enfronti a les exigències de l’entorn  Amb les millors condicions possibles.

4- No hem d’oblidar les limitacions de la persona tot i que posem l’èmfasi en les Seves possibilitats

Enfocament Multidimensional

Actualment:


·El RM es considera com l’expressió de la interacció entre la Persona amb un funcionament  Intel·lectual limitat i l’entorn.

·En lloc de diagnosticar i classificar als individus  amb retard mental, es fa una avaluació Multidimensional. S’ha incorporat el concepte de conducta adaptativa.

·El RM passa a tenir un caràcter relatiu i interactiu

·El professionals deixaran de diagnosticar i classificar als individus En funció del seu CI.

·S’avaluarà multidimensionalment a l’individu i al context.

·L’avaluació determinarà les NEE dels alumnes i els suports Que necessiten.

·Les NEE depenen de l’alumne i de l’entorn educatiu

·La resposta educativa  S’ha d’oferir des del currículum.


CONCEPTES OMS 2001

·
Dèficit al funcionament  (substitució del terme deficiència) és la Pèrdua o anormalitat d’una  part del cos O d’una funció  fisiològica o mental. El Terme “anormalitat” s’utilitza a la desviació significativa de la norma Estadística.

·
Limitació en l’activitat (substitució del terme Discapacitat): són les dificultats que una persona pot tenir a l’execució de Les activitats .

·
Restricció a la Participació (substitució del terme minusvàlua): són els problemes que una Persona  pot experimentar en la seva Implicació social.

Barreres

: són els factors Ambientals de l’entorn d’una persona que condicionen el funcionament i generen Discapacitat.

Discapacitat

: aspectes negatius de la Interacció de la persona  amb una Alteració de salut i el seu entorn ( factors contextuals i ambientals)

La DI no és un concepte estàtic ni permanent de per vida Per a una persona.

Amb els suports necessaris, un individu concret pot Millorar el seu funcionament en la seva vida quotidiana.

Aquest hauria de ser l’objectiu de la tasca educativa.

COMPONENTS  DI

Funcionament Intel·lectual significativament inferior a la mitjana. El coeficient D’intel·ligència (QI) ha de ser menor o igual a 70 . Es planteja l’eliminació Dels nivells de gravetat intel·lectual per classificar les persones amb retard Mental

Conducta adaptativa deficitària


: S’aprecia un notable Dèficit en la capacitat de l'individu a l'hora d'adaptar-se a las demandes Diàries de l'entorn. Es presenta, amb altres limitacions, en dues o més de les àrees d’habilitats adaptatives (referents a l’autonomia personal i competència Social)

Edat d'inici precoç


: Apareix abans dels 18 Anys

ETIOLOGIA

Hi Ha una gran dificultat per saber amb certesa la causa exacta del RM ja que pot Produir-se per un ampli ventall de factors de tot tipus:

        -    Anomalies per gen únic:  Síndrome de X Fràgil. 

        -   Anomalies cromosòmiques:  Síndrome de Down 

        -   Alteracions primerenques desenvolupament embrió       

        -   Problemes de gestació i perinatals

       -    Malalties adquirides en la infància

       -    Problemes conductuals i ambientals

      -     Altres etiologies

CARACTERÍSTIQUES

No Constitueixen pas un grup homogeni, hi ha tanta diferència entre les persones Amb DI com entre les persones sense aquesta condició. Tant les diferències Biològiques com les experiències ambientals de les persones amb DI configuren Maneres de ser i de comportar-se ben diferents, per la qual cosa no és pot Generalitzar.

El Desenvolupament es produeix d'una manera més lenta i segueix el mateix patró Evolutiu dels infants considerats "normals".  En els casos de persones amb retard greu o bé Amb plurideficiències, els problemes de salut poden ser més freqüents.

Cada persona amb DI té, com totes les persones, unes Característiques individuals, unes qualitats, capacitats i limitacions i una Personalitat genuïna que la diferencien dels altres.

DESENVOLUPAMENT COGNITIU

El Desenvolupament cognitiu fa referència als processos implicats en l'activitat Mental. Sens dubte és aquesta l'àrea en què el desenvolupament es mostra més Limitat.

Aquestes Limitacions es manifesten en: 

·Capacitat d'assimilar informació progressivament més complexa I més abstracta i  memoritzar-la.

·Capacitat de recuperar la informació i d'utilitzar-la Adequadament en cada situació, de manera que els permeti de resoldre els Problemes.

·Capacitat d'elaborar representacions que transcendeixin el Context immediat.

·Capacitat de comprendre el món que els envolta i de Comprendre's a si mateixos.

·Capacitat per a emprar de manera adequada el llenguatge com a Vehicle de comunicació.

·Capacitat d'adaptar-se a les exigències de la societat.

DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS SOCIALS I DEL COMPORTAMENT ADAPTATIU

El Comportament adaptatiu es refereix a la qualitat de la competència personal per A fer front a les demandes de l'entorn, i està fortament condicionat pel Desenvolupament cognitiu. Implica:

Habilitat Per ajustar el comportament individual A les demandes d'una situació determinada.

Habilitat Per a anticipar situacions Determinades i les accions corresponents.

 Aquesta és també Una àrea en la qual les persones amb DI mostren clares limitacions.

DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC I EMOCIONAL.

El comportament depèn Fonamentalment de la interacció que hagin establert aquests alumnes amb el seu Entorn social, de les experiències que hagin tingut. La gent tendeix a Consentir-los, a donar-los de seguida el que volen, a no frustrar-los... I així Conformen un tipus de personalitat.

El retard mental es Converteix, doncs, en una variable Disposicional que ajudaria a explicar alguns dels trets d'algunes de les Persones amb aquesta condició i, també, determinats problemes de comportament Que tendeixen a incrementar-se amb l'edat.

En alguns casos, les experiències primerenques dels infants Amb retard mental es poden caracteritzar per situacions de carència afectiva i relacional que comporten un risc d'aparició de Comportaments d'autoestimulació i de "desconnexió" de l’entorn. En Altres casos, poden comportar-se com a dictadors en la seva llar familiar.

Cal tenir present que una relació positiva amb els adults i Els companys, sobretot durant les primeres edats, facilitarà un desenvolupament Estable i "saludable".

Quan el retard és molt sever la presència de trastorns greus del comportament (autoagressió, irritabilitat, impulsivitat/descontrol...) sol ser més freqüent.

PROBLEMES DE SALUT

·fragilitat de la salut i del seu estat físic general (en Casos determinats);

·hipotonia: el to muscular és més baix

·dimorfismes: la forma peculiar del cap, de la cara, la Implantació de les orelles, les mans

·dificultats d'equilibri

·dificultats de coordinació motora i, en particular, de la Locomoció;

·dificultats en les habilitats manipulatives

·hi pot haver altres problemes associats: altres dèficits

·epilèpsia.

Quan Es donen aquests problemes es fa més complexa l'adaptació social d'aquestes Persones

DESENVOLUPAMENT  MOTRIU

Es Refereix als canvis progressius en el comportament motriu  d'un individu. 

En Aquesta àrea hi ha una gran variabilitat individual, malgrat que s'accepta que El ritme sempre és més lent. Aquest retard té conseqüències en el Desenvolupament cognitiu, per exemple, un nen que triga més a asseure's, li Costarà més observar els objectes i les persones, per a agafar i explorar els objectes, Per a comunicar-se...

Si Es compara, el desenvolupament d'un infant amb DI amb el d’un company de la Seva edat, s'hi pot constatar menys competència motora tant en tasques que Requereixen moviments precisos com en els moviments que requereixen coordinació

És En aquesta àrea en què les diferències amb els companys "normals" són Menys manifestes..

AVALUACIÓ

Diagnòstic de DI

: limitacions Significatives del funcionament intel·lectual i de la conducta adaptativa, i si Ha aparegut abans dels 18 anys.

·Descripció dels punts Forts i les limitacions de l’individu en cada una de les cinc dimensions (Intel·lectuals, Conducta adaptativa,Participació-interacció i rols socials, Salut i Context)

·Perfil de necessitats de Suport:
Identifica el tipus de suport necessari, la intensitat dels suports I la persona responsable de proporcionar-los en cada una de les nou àrees , per Millorar la seva qualitat de vida

La nova concepció de DI exposada per l'AARM l’any 2002 no Va adreçada a classificar la persona, sinó que està dissenyada per planificar Els suports que requereix un individu concret amb DI en un context concret per Millorar la seva qualitat de vida.

Identificació De les fortaleses i febleses en les cinc dimensions

Dimensió I: Habilitats Intel·lectuals

Dimensió II: Conducta adaptativa (conceptual, social i pràctica)

Dimensió III: Participació,Interaccions i Rols Socials

 Dimensió IV: Salut (salut física, salut mental, Etiologia)

Dimensió V: Context (ambients i cultura)

SUPORTS

S’ha D’identificar la classe de suports necessaris, la seva intensitat i la persona Responsable de proporcionar els suports en cada una de les nou àrees de suport:


1. Desenvolupament humà;

2. Ensenyament i educació;

3. Vida a la llar;

4. Vida comunitària;

5. Treball;

6. Salut i seguretat;

7. Conducta;

8. Social; i

9. Protecció i defensa


Després D’identificar les àrees importants de suport s’han d'especificar: les Activitats de suport rellevants dins de cada àrea, valorar-ne la intensitat (freqüència i durada)  realitzar un Pla Individualitzat de suports concret per a l’individu.

SUPORTS


La Intensitat del suport depèn de la persona, situació i fase de la vida. Hi ha Quatre tipus:

          -intermitent: quan sigui necessari

          -limitat: moments puntuals

          -extens:implicació de manera regular

          -generalitzat:pot durar tota la vida

Pla individualitzat

Un Pla individualitzat (PI) és una eina per a la planificació de mesures, Actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de Determinats alumnes. El tutor és el coordinador responsable de l’elaboració i Seguiment del pla.

L’elaboració D’un pla individualitzat s’ha de fer a partir d’un dictamen d’escolarització.

S’ha D’elaborar durant els dos primers mesos del curs.

Dificultats Dels alumnes amb RM.

·Les dificultats van des de les més lleus i puntuals  a les més greus i permanents (alumnes amb RM)

·Les dificultats afecten a totes les àrees del Desenvolupament: cognició, llenguatge, interacció social :  

oatenció dispersa i Dificultats per mantenir-la. Percepció i discriminació dels aspectes Rellevants.

omemòria: aprenentatge i Retenció de la informació.

osimbolització i Abstracció

oestratègies per aprendre A planificar. 

Per Tant:

·aprenen amb molta dificultat  I lentitud.

·obliden fàcilment el que han après.

·no arriben a assolir habilitats complexes.

·tot i tenint intencionalitat comunicativa les costa  comunicar-se per mitja del llenguatge.

·tenen dificultats per planificar activitats i accions.

·poden tenir associats problemes emocionals i de comportament.

QUE VOLEM, per Als alumnes?

Volem Que : aconseguir major autonomia en els diferents contextos, així com millorar La competència social i desenvolupar capacitats bàsiques (entorns). Millorar el Seu nivell d’autoestima i autoconcepte.

accedir Als aprenentatges a partir de continguts procedimentals i generalitzar els aprenentatges A altres contextos a la vegada assolir  Funcionalitat en els aprenentatges i intentar arribar a l’abstracció Dels conceptes.

CONSEQÜÈNCIES PEDAGÒGIQUES

Oferir Oportunitats per al seu desenvolupament: enriquir el seu Març  d’experiències:  casa, escola,... Tenir cura i equilibri Entre  la feina i l`exigència.

·Participació activa de la persona: l’activitat a l’aula ha D’assegurar la seva participació.

·L’educació s’ha de centrar en activitats funcionals: han de Ser més competents davant de les diverses exigències de la vida en comunitat i S’han de prioritzar  tipus de capacitats i Continguts

·L’escola ha d’ identificar les seves necessitats educatives i Cal saber  el que necessita l’alumne per Progressar, donar-li els ajuts personals i materials que necessiti i centrar la Seva intervenció en el currículum

·Importància de les expectatives dels mestres i pares envers Les seves possibilitats.

ESCOLARITZACIÓ ???

La Inclusió d’alumnat de NEE planteja als professionals de l’educació noves Angoixes i dubtes

L’alumnat Amb DI a l’aula no necessita un expert sinó un mestre que eduqui

La Incorporació d’alumnat amb NEE és un procés que ve determinat per un sèrie de Nivells (presència, participació activa, valoració i rendiment acadèmic) i que Fa referència a tot l’alumnat.

Necessitem Canviar el sistema de valors i el sistema organitzatiu de l’escola per  que permeti la inclusió

La Resposta educativa ha de basar-se en el respecte i qualitat per donar resposta A aspectes relacionals, cognitius i psicològics dels alumnes.

MODALITATS

En Funció dels criteris de caràcter tècnic continguts en el dictamen D’escolarització realitzat per l’EAP:

                                               -inclusió Al sistema ordinari

                                               -centre D'educació especial

                                               -escolarització Compartida
La proposta d’escolarització ha de comptar amb l’acord dels pares i serà Revisada períòdicament; si calgués, podent ésser modificada en funció de la situació Escolar de l’alumne/a.

Recurso:El professor de suport,Els centres d’educació especial,USEE i EAP

Família: La relació dels pares amb els fills DI pot estar mediatitzada per algunes Variables que poden tenir conseqüències en el desenvolupament com el clima Afectiu, valors, creences, actituds, expectatives, cultura, formació, situació Social i econòmica,... Pot passar per una situació de crisi:

- Fort impacte psicològic i emocional

- Procés d’adaptació i redefinició del funcionament  familiar

-Canvis En les relacions de la parella, i en relació a  L’entorn

 -Necessitat d’ajut i assessorament

SUPORT A LES Famílies


·Informar els pares

·Suport emocional

·Assessorament en els objectius educatius

·Potenciar la comunicació i el llenguatge

·Incrementar la confiança en les possibilitats del fill

·Afavorir la participació i la iniciativa de l’infant

·Donar al fill oportunitats de participar en activitats culturalment Valorades

·Valorar el progrés i no establir comparacions

·Col·laborar amb els mestres

·Vetllar per la transició a la vida adulta i laboral i  La participació dels pares en el moviment Associatiu

Entradas relacionadas: