Habilitats

Enviado por Cristina y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,71 KB

 
Les habilitats socials són un conjunt d'hàbits- conductes, pensaments i emcocions- de què dispossem per relacionar-nos amb els altres. 1.2. Components conductuals: la conducta és la manera particular que té una paersona de comportar-se, actuar o donar una resposta en una situació determinada. és producte de la interacció d'uns factors interns i uns factors externs o ambientals. en relació a les habilitats socials podem distinguir entre: -conductes assertives. -conductes no assertives. Assertivitat: la conducta assertiva permet a una persona; -actuar sobre la base dels seus interessos més importants. -defensar-se sense ansietat. - expressar còmodament sentiments honestos. - exercir els drets personals sense negar els drets dels altres. Conducta passiva: -suposa la transgressió dels propis drets al no ser capaç d'expressar obertament sentiments, pensaments i opinions. -quan ho expressen ho fan: a) de manera autoderrotista. b) demanant disculpes continuament. c) amb manca de confiança. -aquest tipus de conducta suposa no saber dir no, per por a pedre amistats o que la gent s'enfadi amb nosaltres. Conducta agressiva: -suposa trepitjar o violar els drets dels altres per defensar els propis drets personals. -expressa pensaments i opinions de manera inapropiada o imposant-se. -tot i que l'agressivitat no equival a violència, pot acabar convertint-se en ella. -l'agressió verbal pot manifestar-se de dues maneres: a) de forma directa, ofenses, insults... b) de forma indirecte, comentaris sarcastics o irònics.. La comunicació: cominucar és posar en comú o compartir amb els altres, no només transmetre una determinada informació. - elements necessaris perquè existeixi la comunicació; (emissor, receptor, missatge, codi, canal i context) -xq la comunicació es complementi cal que predisposi la persona receptora a una resposta (feedback o retroalimentació). - si no es dona la ´retroalimentació, la comunicació no s'estableix plenament. la comunicació està composta de dos tipus de missatges; a) la comunicació verbal, el que diem a partir del llenguatge. b) la comunicació no verbal, la execució d'accions, conscients o incoscients, que acompanya al llenguatge verbal (to de veu, gestos, postura...). Els components fisiologics: -en determinades situacions socials les persones activem unes reaccions fisiologiques que; son inconscients i dificilment controlades. denoten la manca d'habilitats socials. -les mes habituals són: (aparició d'enrojolament, tremolors, sudoració, acceleració de la freqüencia cardiaca o respiratoria, angoixa a l'estòmac.)

1.2.2 Components emocionals: les emocions són impulsos involuntaris originats com a resposta als estímuls de l'ambient. indueix sentiments i desencadena conductes de reaccio automàtica. l'estat emocional varia al llarg del dia en funció dels esdeveniments o pensaments, tot i que no sempre es sigui conscient d'això. existeixen 6 emocions bàsiques o primaries; -còlera /ira. -por. -alegria. -tristesa. -aversió. -sorpresa. Estímuls i manisfestació de les emocions: els estímuls que provoquen les emocions poden ser: a) estímuls externs; provenen de l'ambient o del món exterior i normalment es reacciona amb por, alegria o ira. b) estímuls interns; son aquells que es produeixen a nivell cognitiu, quan ens imaginem una situació agradable  o desegradable. Els processos cognitius seran els que determinen les emocions en funció del que cada estímul signifiqui per a cada persona. aquestes diferencies es deuen al fer que l'organisme interpreta si una situació és més o menys favorables per a la seva supervivència. En la inteligència emocional s'integren; la inteligència intrapersonal i la inteligència interpersonal. 1.2.3. Components cognitius: són aquells components relacionats amb els processos mentals de les persones i amb la forma amb que intervenen en el desenvolupament de les habilitats socials. Per saber quines capacitats cognitives són necessàries per apendre habilitats socials ens basarem en la teroria de l'aprenentatge social de walter mischel; parteix del principi que per apendre certes habilitats socials és imprescindible disposar de suficients recursos o destreses cognitives. Segons aquesta teoria existeixen 5 variables o components cognitius de les habilitats socials; (competències, estratègies de codificació i categorització. expectatives, valoració subjectiva de la situació, mecanismes autorreguladors i plans.) El model cognitiu d'ellis i beck: -postula q les emocions i conductes estan influïdes per la percepció dels esdeveniments. -el q determina el que una persona sent no és la situació en si mateixa, sinó la manera en com l'interprtem. -quan el pensament distorsiona la interpretació dels esdeveniments dóna lloc als pensaments irracionals. - les distorcions cognitives o pensaments irracionals són: a) esquemes equivocats en la interpretació dels fets. b) q donen lloc a una visió simplesta o negativa. c) q influeix en el comportament de la persona. exiteixen moltes distorsions cognitives: 1: influencia arbitraria; treure conclusions sense tenir en compte l'experiencia. 2: abstraccio selectiva: escollir nomes els detalls negatius d'una situació i ignorar la resta. 3: interpretació del pensament: tendencia a interpretar els sentiments dels altres sense cap base. 4: sobregeneralització: extreure conclusions generals a partir de fets aillats. 5: personalització: atribuir-se la culpa sense evidencia. 6: pensament del tot o res: considerar com a fracas qualsevol guany que no es correspongui a les espectatives max previstes. 7:desqualificació d'allo positiu: treure importancia als aspectes positius i buscar la part negativa.

Entradas relacionadas: