Guerra de Cuba 1898

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,63 KB

 

1898 el sistema va patir una greu crisi. Va ser determinant per Catalunya. Va ser quan Espanya va perdre les col nies de Cuba, Puerto Rico, Filipines… Guerra d’independència a Cuba amb l’ajuda dels americans.

Data més important a la hist ria de Catalunya, marcarà el futur del país. Època de restauració amb una guerra a Cuba contra Espanya. Els americans van col·laborar amb els cubans per competir contra Espanya.

Revolucions eren fetes pels burgesos aut ctons. Burgesia criolla (descendents europeus nascuts a Cuba). Els aut ctons s’apunten a la revolució cubana l’any
1898. Martí, fill de valencians. Maceo era el cap dels insurrectes negres. La revolta va ser general, cosa que no havia passat mai. L’únic grup que es mantindrà al marge seran els treballadors blancs pobres (sent criollos o aut ctons). Guajiro → Pagès blanc de Cuba.

1. Pèrdua entre el 25 i el 30% del mercat. → Crisi d’indústria tèxtil a Catalunya (era la única que hi havia al territori català).

2. Repatriació de capitals → Els capitals a Cuba d’Espanya, tornen a Espanya. La majoria de burgesia estava en contra de la independència cubana. L’atracció d’Estats Units era molt important pels cubans criollos o no. Estats Units era un país emprenedor. Altres van reinvertir el capital repatriat. Aquestes inversions van fer-se en indústries puntes. Molts reparadors dels tallers tèxtils crearan tallers mecànics ja que molts capitals que venen de Cuba tindran el seu propi cotxe comprat als Estats Units. Invertiran perquè hi ha una base social per fer-ho. → Modernització de l’aparell productiu de Catalunya i diversificació industrial a partir del 1898.

1. Producció d’energia elèctrica

2. Indústria del vidre amb maquinària → Indústria conservera, alimentària

3. Fabricació de maquinària (electromecànica) 4. Indústria química (a Tarragona, port més econ mic que el del BCN) 5. Arts gràfiques → El paper s’abarateix, aparició dels diaris, llibres…


• Reforma Agrària → Sèrie de lleis:

• Ley de Términos Municipales → Deia: Cap propietari de terres, podia contractar cap jornaler de fora del seu municipi mentre hi haguessin jornalers aturats, en el seu. Aix significava que el terratinent estava obligat a negociar amb els jornalers del seu poble el sou que els anava a donar. Els terratinents es van emportar els diners a fora d’Espanya. Amb aix creaven malestar.

• Ley de Arrendamientos Rústicos → Els arrendaments passaran com a mínim a ser obligatoris entre 3 i 5 anys. 3 per les terres de regadiu, i mínim 5 per les terres de secà. Abans eren d’un any, si tens garantit 3 anys o 5 anys, tens un marge per poder negociar i millorar, l’arrendatari tindrà més marge. El propietari si també té diaris propis, farà campanya a favor d’ell. Al petit propietari del nord d’Espanya, si veien que els grans propietaris tenien por dels comunistes, els petits propietaris tenien encara més por. És on triomfa Franco.

• Reforma de la Propiedad de la Tierra → Si una terra no es conrea, i no té cap ús; al cap d’un any l’Estat li expropia a canvi d’una indemnització i la terra serà repartida entre els jornalers d’aquella localitat.

Institut de Reforma Agrària havia de posar en marxa les possibles expropiacions, vetllar per la llei d’arrendaments, vigilar per la llei de termes. Es va crear el Banc de Crèdit Agrícola que depenia de l’IRA, de l’Estat. El banc deia l’Estat: El seu consell d’administració havia d’estar format per un representat del Banc d’Espanya, un del Banc Exterior d’Espanya, un del Banc de Crèdit Hipotecari, un del Sindicat de Banquers (banca privada), i un representant del Cos Tècnic Superior Bancari. La feina de l’IRA era buscar aquella terra, i parlar amb el marquès i que el banc negociés amb el marquès la indemnització. Els representants eren la oligarquia, que es passejaven pel poble. Eren els absentistes que anomenaven el poble. Aquesta oligarquia controlava l’estructura de l’Estat.

Entradas relacionadas: