Glucidos, Tema5

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,71 KB

 
1. El midó polisacàrid de reserva propi dels vegetals. Sâacumula en forma de grànuls dins de la cèl·lula vegetal. El midó està integrat per 2 polímers:
-Amilosa 30%: està constituïda per un polímer de maltoses/ enllaços á(1â4). Per lâhidròlisi amb àc, á -amilasa o â -amilasa = Dextrina(polisacarid petit).
-Amilopectina 70%: està constituïda per un polímer de maltoses/ enllaços á(1â4), amb ramificacions en posició á(1â6) . Per lâhidròlisi amb àc, á -amilasa o â -amilasa = Dextrines Límit: molèc de maltosa i lâenzim R-desramificador port trencar els enllaços(1â6).
2.
El glicogen polisacàrid propi dels animals. Al fetge,músculs i forma dispersions col·loïdals a lâinterior de la cèl. Esta constituït = que lâamilopectina.(per maltoses).
3.
La cel·lulosa funció esquelètica,dels vegetals. Ãlement + important de la paret cel
Ãs un polímer de B-D-glucoporanosa unides per mitjà dâenllaços â (1â 4).
Aquets polímers formen cadenes moleculars no ramificades, que es poden disposar paral·lelament unint-se per mitjà dâenllaços de pont dâhidrogen, en agregats cristalins molt ordenats, que generalment estan envoltats dâaltres cadenes no tan ordenades. El conjunt sâanomena micel·la. Aquestes sâuneixen i formen microfibril·les, i aquestes sâuneixen i formen fibres de cotó.
Sh: no tenen cel·lulosa perque es inatacable pels enzims digestius.
Peixet de plata, remugants: si que en tenen.
4.
La quitina polímer de N-acetil-D-glucosamina unit per mitjà dâenllaços â (1â4).
Forma cadenes paral·leles. Es el component essencial de lâexosquelet dels artròpodes. En els crustacis es troba impregnada de carbonat càlcic fet que augmenta la duresa.
5.
Els heteropolisacaris Subs que per hidròlisi donen lloc a uns quants tipus diferents de monosacàrids o derivats dâaquests. Els més importants són:
-Pectina: es troba a la paret cel·lular dels teixits vegetals.
-Agar: sâextreu de les algues vermelles i sâutilitza en microbiologia
-Goma aràbiga: subs secretada per plantes,serveix per tancar les ferides.


Entradas relacionadas: