Gizartea eta hezkuntza

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en vasco con un tamaño de 9,7 KB

 
GIZARTEA ETA HEZKUNTZA© gizart garaikid konplxuan txertatzko arazoak, 1. arazoa, errfrntzi puntua aldatzn dirn einan idntidad arazoen eta adaptazio malguarn aurran kokatuz. adb: 1989 almaniako arrsia, t.gozntrikoa--> kprnko t.liozntrikoa. 2. arazoa, gizabanakoa gizartarn konplsutaxuna dla eta giza sormnarn aurran txiki eta indargab aurkitzn da. gizakiak spzializaziora jotzn du, baina aldrantziz eraldakuntza strukturalak sakotzn dirn nurrian txertakta sozialrako b ar duen bagaia minimoa o ituz eta brrituz doa. adb, davinci l en arkitk,margolaria... orian bakoitzarntzat prtsna bat. -->zr gadra? -gizart zientzie didaktikan zitzu egoera, arazo... plantatu b ar dtugu? zintzuk ezag, gaitas, baliab, artzi, zinu... landu bar ditugu gizabanakoa gaurko gizartan trtatzko? © gizakia eta inguruna sozialn artko arrmana g.garaikidan, --> o iko gizarttik gizart modrnora eman dn aldakta, snitartko egituraz jbtza eta br barnan kokatza o iko gizartan txertatzko eta partaidtasun soziala izatko bidrik egokiena eta zuznnazn; gizart modrnoan, aipatutako egitura orrn sparruara muriztuz joan da arik eta gun familiarrra mugatu art. ---> egoera brria dfinitzn dituztn fnomnoak, gizarte garaikidean, nukleo familiarraren balio kontuan izan arren, ez ditu senitartekoen egiturak eskeintzen zituen zerbitzu guztiak monopolitzatzen. Gizarte garaikidean, posibilitate hauek erakunde desberdinetan banandurik. - -->Guzti hau lortzeko gizabanakoak izan bear duen jarraibidea; Erakunde bakoitzean lortu nahi dugun helb ezgutzea, jarraitu bearreko pausoak+bideak ergi eduki, erabili bearreko dokumentuak eta materialak kotuan izan. ©Hiriko sozial ingurunearen oharmenean gauzatzen da. Hiriko fenomno soziala ulrtzeak, inguru horretan sartzen diren eskaitzak, pizagarriak eta zerbitzuak ezagutzea. - --> TRebetasun behar dra testuinguru horretan? Puntu horretara heltzeko ibilbideetatik abiatzea/zerbtzuak lortzen diren guneak aurkitea/hiriko kodigoak ulertu/arazoak identifiatu ta aztertu/hautabideak planteatu/balore eta helburuen arabera aukerak eta erabakiak hartu.--> zer da hiriartasuna? Inguruaz ohartzen eta jabetzen garen neurriaren arabera bizitzea eta hiritartasun osoa lortuko dugu hiri baiabideen ugariena izatean. -->Hiriaren ezagutzan naturaren oharrerak zein funtzio jokatzen du? Natura ezin daiteke ahaztu, oreka ez dun hazkundeari mugak ipintzen dizkion sustratua eta harmoniazko bizitza sozialarentzat azken erreferentzi puntua baita. INgurugiroa, hiri ondarearen atal nagusitzat kontsider daiteke. ©Gaurko gizarte konplexu eta dinamiko... -->Esaldiaren esanahia: Ekintza hezitzaileen bidez egokitzapen soziala bultzatu nahi da. Ikuspegi tradizionala da, kontserbadorea.Ohiko gizartearen errefleioa da, gizarte dagoen moduan onartzen du. 3 aprendizai mota: 1.ikasketa eraberritzailea, gizartea aldatzen ari da etengabe, guk hauek erakutsi behar ditugu; ezagutza/trebetasun berriak behar dira, azpi-egitura indstrial berriak daude, honek lotura ikasketa sortzilerarekin, innobadorearekin.. 2. ikasketa aldez-aurregilea, aurrean daukagun hori beste garai batean egotea nahi da, berau bultzatu, pentsatzea ea posible den mundu desberdinak, alternatiboak, berriak... 3. ikasketa partehartzailea, Umeak parte erazi erabakietan, eztabaida dezaten, beraiek diseinatuko dute, posiblea da hau udaletxera eramatea.

GIZARTEA ETA ZIENTZIA SOZIALAK *Zein da zientzia sozialen funtzioa?a)Gizartea ezagutu eta prozesu sozialarekiko kontzientzia jasotzeko, zientzia fisiko naturaletatik jasotzen ditu ingurunean emankorki bizitzeko bete behar dituen ezagutzak.b)Gizarte garaikidearen seinale bereziena "aldaketa" da, iraultza zientifikoteknologikoaren ondorioagatik, sozialak direez gero arazoak mugatzeko eta argitzeko orduan zientzia sozialen garrantzi hazkorra,c)Mundu material eta teknologiko honen garapen bizkorra ez dator bat gizakiak daraman garapen geldo eta mugatuaz, desoreka hau gainditzeko hazk materialetik hazk psikosozialer pasatu bearra dag. 3 orientabide; -kontserbadorea, errformista, kritikoa. *Greko-erromatar ezagutza tipoak eta ezaugarriak -->Filosofiaren eremua, asmoa eta galderak, - filosofia errealitatearen ezagutza osoaz ohartu ta jabetu nahi zen. - asmoa, egia eta izakien esentzia ezagutzea zen. - zer dira eta zergatik gertatzen dira gauzak? -->Filosofiaren barneko arlo garrantzitsuenak, - Etika (egia,ona)printzipioa, gizakiaren portaerar dagokio. - Psikologia (psike edo arima atertzen du). -->Bizitza sozialaren esparrua aztertzen dituen diziplinak 1- oikos (etxea barnean), oikos-aren funtzionapean arauak aztertzerakoan ekonomia sortuko da. 2- Oikos edo etxe multzoaz eratutako polisaren barnean, polisaren gobernu erak, demokrazia/aristokrazia/oligarkia aztertuz politika eratuko da. -->Denbora, lurralde eta giza jarduerak aztertzn dituen diziplinak eta ezaugarriak: 1) Historia, gertaerak gogorarazteko horretarako gertaerak jaso eta kontatu, herri memoria idatzia bihurtu. 2) inguruneko herriekin harremanetan jarri zirenean, herialde horietako paisai deskribatzen hasi ziren, Geografia deskribatzailea 3) herrien ohiturak kontatzen zituzten neurrian, Antropologiaren hasiera. * XIX.mndea, Hazknd ekonomikoa eta aldakta sozialn garaia da eta onek eragina izango du ezagutza sozialen eremuan. -->Ze galdera?? -Zeintzuk dira giza taldeak mugitzen dituzten indarrak? - Giza taldeen arteko harremanak nola eratzen dira? - Giza taldeen antolakuntza nolakoak dira? --> Ze zientzia sozial sortzn da erantzuna emateko? Soziologia -->Nork sortzen du? Comtek --> Noiz? XIX.mendearen lehen zatian. -->Zertaz aritzen da soziologia eta bere xedea? Soziologia gizarte zibilaz aritzen da ez gizarte politikoaz. Xedea, erreforma sozialerako bideak eskeintzea. Soziologiaren definizioaren atalak 1) Gizakien elkarren arteko erlazioak, gizarte egiturak geologian ematen da. 2) aldaketa sozial dakarten faktoreak 3) INstituzioaren kontrol soziala 4) Rol inguruan osoturiko sist soziala eta rol portaerak. -->Soziologia landutako kontzeptuak Antolakuntza, talde(oinarrizkoak,sekundarioak), aldaketa soziala, sistema soziala, egintza soziala, rola, mailaketa soziala. * Demografia--> Azterketa dmografikoarn jatorrizk iturburuak? aldaketa ekonomikoak, jendetzaren gorabeheren barne harremanak. --> Noiz eta zergatik lortzen du demografia autonomia? XIX.mn, jendetzaren zentsuak, estatuaren beharrak duela eta zergak batez ere, jarraipenaz egiten direnean estatistikan oinarritu lortukodu. --> Demografiaren eremua? Funtsezko unitatea, familia. Gertaera familiarren (jaiotza/ezkontz/heriotza)numeroa eta aldizkatasuna neurtzen ditu eta era berean fenomeno horiek gertatzen diren populazioen egiturak aztrtzn ditu. dmografia gizon eta emakum gutiez aritzn zirn. -->Zrn arabera aztertzen da populazioaren egitura? adinen arabera, sexua, ezkontza egoera, ikasketa maila. -->Demografia funtzioa? Datu demografikoaren ezagutzari esker, gobernuek kasu hainbat premia zehazki aurrez ikusiaz politika planifikatua burutzea. --> Malthus aldaketa ekonomiko.... Populazio legearen 3 hastapenak? 1) Ogibideek derrigorrez mugatzen dute populazioa. 2) Ogibideek gehitzen direnean populazoa hasi egiten da, oztopo nabari batzuk eragozpen e duten bitartean. 3) Populz eta ogibideak maila berean eusteko oztopoak (kontrol morala eta miseria) -->Zeintzuk dira gehiegizko populazioa geldiarazteko 2 bide? 1) POsitiboak, hilkortasun koefizientea gehitzen dutenak (gerra, gosetea) 2)Prebentiboa, jaiotza koefiziente jeizten dutenak (kontrol morala) *XX. mndan sartzean errealitate soziala aldatu. Aipatu itzazu gizarte zientziak eta gizakien ikuspuntuak: Zergatik ematen den ezagutzaren hedapena? a) antropologia --> gizakiaren produkzio kulturalaren edo egitearen ikusp. b) geografia ekologia--> testuinguaren ikuspn. d) zuzenbidea --> bere portaera baldintzatzen duten arauen ikusp. e) politika/soziolog--> bere harremanen bidez sortzen dituen antolakuntza sistmn ikusp. --> Zer faktoreek eragiten dute ezagutzaren prozesuak eta sakontas horretan? a) potentzia eta zehastasun handiagoa lortzen direlakko. b) ezagutza teknikak eta oharmen arlo berriak sortzen ari direlako d) Errealitate berrien ondorioz galdera erantzun eta ezagutz forma berriak agrtzn ari direlk.

Entradas relacionadas: