Geteb

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,41 KB

 

ESTATUT D AUTONOMIA, 1979:Article6:Determina que la llengua pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.Article 15:És de competència plena de la Generalitat la regulació i administració de lensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, dacord amb la constitució i les lleis orgàniques. Les diferències entre autonomies en matèria deducació es basen en:¡Diferències en la capacitat recaptatòria (disposició inversió en educació)¡Valoració educació com a element definitori de la identitat cultural i lingüística¡Pes de la ideologia del Partit al govern¡Competència a les Universitats.Llei orgànica del dret a l educació de 1985 (LODEObjectius:
¡Pal·liar el fracàs escolar donant major optativitat i noves vies de formació especialitzada¡Dignificar la FPEn quant a la orientació:¡derecho a recibir orientación escolar y profesional¡Tracte legal i normatiu accidental, secundari, no substancial¡La concreció es deixa a les autonomies¡L EAP en creixementPrincipis bàsics¡Consolidació de la xarxa integrada pública i concertada)¡Dret a les famílies a lelecció de Centre¡Dret a leducació religiosa¡Gestió participativa de tots els sectors de la comunitat educativa: Consells escolars¡S entrega el desenvolupament reglamentari de la llei ales comunitats autònomes a excepció de-Requisits mínims de Centres docents-Reglament dels aspectes bàsics del règim de concertsLlei General dOrdenació del Sistema Educatiu. (LOGSE), 1990 ¡Modifica de forma radical els tradicionals plans destudi¡La LOGSE, més la LODE i la LOPAGE, dissenyen, en el seu conjunt, el funcionament del sistema¡Basat en els principis de la ILE¡Estableix un model anomenat comprensiu en les etapes obligatòries (no selectiu i no competitiu)¡Incorpora leducació infantil, per primera vegada, en el sistema educatiu (acaba el caràcter assistencial)¡Enredereix la separació de lalumnat en diferents vies densenyament irreversibleReptes de la LOGSE¡Universalització de leducació gratuïta i obligatòria semblant a Europa (6-16 a)¡Que el sistema educatiu neutralitzi les desigualtats socials (eliminar lorientació elitista)¡Reformar mètodes, continguts, programes i pedagogia per millorar els resultats escolars¡Adscripció curricular i didàctica a certs corrents de la psicologia educativaConcretem¡Extensió efectiva de lobligatorietat, la comprehensivitat i gratuïtat (fins 16 a educació bàsica de qualitat)¡Educació com a sistema públic. Increment finançament¡Atenció a la diversitat¡Pedagogia amb metodologia activa¡Ordenació acadèmica i principis ideològics¡Canvis de matèries¡Impuls del departament dorientacióOrientació en la LOGSE¡L orientació passa a ser¡Un element constitutiu de la qualitat a lensenyament¡Un instrument per avançar en la qualitat¡La tutoria i lorientació es defineixen com a parts inherents del procés educatiu¡La coordinació de les activitats dorientació es portaran a terme per professionals preparats especialment. (Treball compartit?)¡El govern fixarà objectius expressats en termes de capacitats, continguts i criteris davaluacióLlei Orgànica de Qualitat de l Educació (LOQE) ( 2003)¡El govern del Partit Popular substitueix les lleis de lèpoca socialista¡El govern socialista proposa lany 2005 una nova llei: la LOE¡ La LOQE va ser suspesa, en part, després del canvi de govern del 2004.Alguns aspectes a destacar de la LOQE¡L educació 0-3 tornava al caràcterassistencial
¡Canvis poc significatius a primària. Sí canvis terminològics: hàbits desforç i responsabilitat a lestudi, satisfacció per la feina ben feta, etc¡ESO: abandonament de lensenyament comprehensiu i creació ditineraris formatius (segregació)¡Batxillerat: instauració de la prova general de batxillerat¡Concreció dels currículums per cursos i no per ciclesLlei de formació dadults, 1991objectius
1.Eliminar progressivament l'analfabetisme2.Procurar que tots els ciutadans adults tinguin la possibilitat d assolir la formació bàsica que la societat actual demana3.Promoure el coneixement de la nostra realitat nacional en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot allò que es relacioni amb la llengua i la cultura, i el coneixement de la realitat dels altres pobles de l Estat i d'Europa.4.Afavorir l accés a l'educació reglada, obligatòria i no obligatòria, en les seves diverses modalitats i amb la metodologia adequada a la formació d adults5.Possibilitar el dret que té tota persona a l actualització i el perfeccionament dels seus coneixements i destreses6.Contribuir a atendre les necessitats de formació proposades pels agents socials, i l assoliment, per tota la població adulta, dels nivells de creació i participació cultural de les societats avançades7.Fomentar els hàbits de responsabilitat cívica i participació social8.Afavorir hàbits i actituds que permetin de viure el temps de lleure de manera creativa9.Facilitar la integració plena dels ciutadans de Catalunya a Europa a fi de participar, en peu d igualtat, dels béns culturals europeus.Llei Orgànica dEducació de (LOE), 2006¡Qualitat educativa és inseparable de lequitat)¡Adoptar mesures que evitin la segregació de lalumnat¡Garantir latenció a la diversitat i les diferències.  ¡Transmissió de valors relacionats amb la construcció de la personalitat de lalumnat¡Compensació de les desigualtats socials, econòmiques i culturals de partida¡Assegurar èxit alumnat a leducació bàsica¡Millorar qualitat i resultats fins al 90 % taxa titulació obligatòria¡Aconseguir que el 85 % de la població de 16-22 anys continuï estudis postobligatoris¡Reforçar equitat ¡Importància de laprenentatge permanent (al llarg de la vida)¡Preparació per a la ciutadania activa¡Igualar despesa PIBCaracterístiques: ¡Educació infantil = etapa única organitzada en 2 cicles.
¡Etapa primària obligatòria, atenció a la diversitat i prevenció de les dificultats daprenentatge¡L Etapa deducació secundària obligatòria té caràcter obligatori i gratuït. Compren 4 cursos acadèmics (12- 16 a) i sorganitza en diferents matèries ( 4art curs té caràcter orientador)¡FP comprèn cicles de grau mig i superior: major flexibilitat daccés i connexió entre diferents branques de FP¡Regulació de lensenyament artístic¡Ensenyament didiomes i esports¡Educació de persones adultes¡Recursos i resposta educativa per lalumnat que necessita una educació diferent a lordinària.
¡Formació inicial i permanent del professorat en consonància al context del nou espai europeu¡Centres docents com a serveis públics (oberts a la comunitat)¡Participació com a valor bàsic (ciutadania)¡Avaluació del sistema educatiu: transparència¡Inspecció educativa com a recolzament delaboració de projectes educatius i autoavaluació¡Increment del finançamentRecursos financersAl 1980 es caracteritza per:¡Infraestructures escolars¡Increment plantilla professorat (dignificació salarial; trasferències a centres concertats)En detriment de recursos destinats a: millorar qualitat del sistemaActualment¡Augment finançament públic en darrers decennis, però insuficient per situar-la a la mitja europea. PIB 18è lloc OCDE (de 23)¡Sector privat dels més forts de la UE. Poc esforç econòmic en ed. no universitària-Insuficient finançament dels costos educatius indirectes -Incompliment de la gratuïtat total de la docència bàsica als centres concertats-Hi ha altres comunitats amb gran importància sector privat que dediquen més diner públic a leducació (Navarra i País Basc)Llei deducació a Catalunya. (LEC), 2009¡Competències: la LEC desenvolupa al màxim les competències de l Estatut en matèria educativa i compleix el mandat del Pacte Nacional per a l Educació¡Model educatiu propi: Defineix el Servei d Educació de Catalunya tenint en compte els criteris dequitat, suficiència, excel·lència i corresponsabilitat¡Modernització: Aposta per lautonomia dels centres, reforça el paper de les direccions dels centres públics i crea l Agència d Avaluació de Catalunya¡Cossos propis: Dóna la possibilitat de crear els cossos docents propis de Catalunya amb proves doposició catalanes amb procediments daccés específics alhora que manté els drets dels actuals funcionaris docents¡Proximitat: Aprofundeix els mecanismes de coresponsabilització amb les administracions locals i preveu unitats de planificació com la zona educativa ¡Convivència: Els centres educatius hauran de formular una carta de compromís on sexpressi el marc de convivència que haurà de ser assumit per les famílies¡Llengua: La Llei permet blindar el model lingüístic català i aposta decididament pel trilingüisme¡Pressupostos: La memòria econòmica de la Llei preveu que quan aquesta estigui desplegada del tot, en un termini màxim de 8 anys, els pressupostos destinats a educació sincrementin en 1.500 milions deuros respecte de lactualitat¡Inversió: En 8 anys, la inversió en educació haurà de ser equivalent al 6% del PIBObjectius, Lisboa, 2010¡la proporció d arribar a 15 anys d edat amb capacitats insuficients en lectura hauria de disminuir en com a mínim el 20%; de la taxa mitjana d abandonament escolar prematur no hauria de ser superior al 10%¡almenys el 85% dels joves de 22 anys han de completar l'educació secundària superior¡el nombre total de llicenciats en mates,ciència i tecnologia ha d augmentar en almenys el 15%, mentre que el desequilibri de gènere en aquestes matèries s ha de reduir¡la participació mitjana dels treballadors adults de la població en l aprenentatge permanent (grup d edat 25-64) ha d aconseguir almenys el 12,5%Reptes educatius europeus pel 2020 (F. Mayor Zaragoza)¡Actualització permanent de les competències del professorat
¡Continguts educatius i actituds de ciutadans responsables¡Aprofitament de les xarxes electròniques com a instrument dajuda a laprenentatge¡Concepció de contextos educatius¡Observació i traducció dels sabers contemporanis en plena evolució¡Gestió del vincle al llarg de la vida (aprenentatge/ lleure)¡Gestió àgil de les institucions educatives (autonomia)¡Finançament (col·laboració, comunicació, edició)¡Evolució de les institucions educatives (formals o informals a distància)


Entradas relacionadas: