Geo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,98 KB

 
1.Sector secundari
Activitat industrial:transformació de primeres matèries en productes elaborats o semielaborats.Construcció i Producció d’energia.
2.La industria
Elements:Capital,energia maquinaria,primeres matèries,ma d’obra(condicions laborals:anys de lluita social)
Efectes del desenvolupament de la indústria:profunds canvis socials(pas de societat estamental a societat de classes)i canvis econòmics:el potencial econòmic d’un país es mesura per la seva xarxa i grau de desenvolupament industrial(és un factor d’IDH= índex de Desenvolupament Humà).
Catalunya:va iniciar la seva industrialització abans que la resta d’Espanya,amb la introducció de maquines de vapor per a la indústria tèxtil.Ara,amb el suport de la Unió Europea,presenta un nivell d’industrialització molt desenvolupat.
2.1Classificació de la indústria
Indústria pesant:Necessita de grans inversions,infraestructures i energia,transforma matèries primeres en brut en productes de mes valor.
Indústria bàsica:
proveeix la indústria en béns d’equipament i la lleugera de productes semielaborats,per a la seva elaboració final.
Siderúrgica:converteix ferro en acer.Metal.lúrgica:transforma minerals metàlics en metalls o aliatges;per exemple,la bauxita en alumini.Química:transforma primeres matèries(combustibles fòsils)en productes químics per a altres indústries:Química de base:electroquímica i productes fertilitzants i nitrats.Petroquímica:transformació de petroli(ex;plàstics,gasoil...)i de gas.Ciment:transforma roques(argiles, calcàries...)en materials per a la construcció.
Indústria de bens d’equipament:Transforma els productes semielaborats per les industries bàsiques en estris per a altres indústries,com maquinària o eines:mecàniques,construcció.
Indústria lleugera o de béns de consum:Elabora productes per al consum directe,pot transformar primeres matèries directes(per ex;productes agrícoles),o productes semielaborats per les indústries de base.Sol consumir menys matèries primeres i menys energia que la pesant:no sempre necessita de grans inversions.Obtenen beneficis molt ràpidament,sempre que el producte sigui competitiu al mercat,i es localitzen a prop dels centres de consum a fi que els mercats de venda siguin més fàcils.ex.indústria de l’automòbil,l’alimentària,la de química de gran consum(cosmètics,plàstics,gaso...),la de l’electrònica...
2.2Localització de la indústria en el món:
Factors de localització industrial:a)factors territorials o físics,i demogràfics(segons Alfred WEBER,economista alemany,1909):disponibilitat de recursos naturals(matèries primeres i fonts d’energia),disponibilitat de mà d’obra,mercats de venda,transport i comunicacions.b)Factors socioeconòmics:nivell econòmic del país o regió,instrucció i capacitació professional de la població resident,impostos locals,qualitat del medi ambient,legislació laboral i mediambiental mes o menys permissiva,ajudes publiques,estratègia política mundial d’una determinada corporació industrial,la mateixa percepció de l’empresari(factor o criteri subjectiu).c)Factors de localització de noves indústries d’alta tecnologia:proximitat a grans universitats o a àrees amb una activitat científica o tècnica elevada(com parcs tecnològics),allunyament d’àrees amb forta conflictivitat laboral,proximitat a zones amb capital disponible per a la investigació i la recerca,proximitat a regions o àrees metropolitanes amb bona qualitat de vida i elevada densitat de treballadors,per a mà d’obra qualificada,disponibilitat de xarxa de transports de primera qualitat.
Distribució de la indústria al món:
Distribució heterogènia de l’activitat industrial en l’àmbit regional i mundial:concentració de grans àrees industrials en poques zones(països del Nord:EEUU i Europa).Actualment,es dóna el fenomen de la deslocalització industrial:desplaçament d’indústries cap a països del Sud,tot i que els centres de decisió continuen en mans d’EEUU i d’Europa(globalització econòmica).
-Cinturó industrial mundial(80% de la producció industrial mundial):Europa Occidental-Urals-Sibèria-Extrem Orient-Costa Oest d’Amèrica del Nord-Costa Est d’Amèrica del Nord(màxima concentració industrial d’EEUU).-Concentracions industrials:Costa atlàntica(Est)d’EEUU,Japó,Eix imaginari Londres-Mila,Sibèria Occidental(Rusia),SE d’Australia,Cinturó industrial de Sao Paulo(Brasil),Extrem Orient(Dragons Asiatics)
3.Sector terciari:reuneix totes les activitats econòmiques que no produeixen béns material,transport,comerç,comunicacions...També rep el nom de sector serveis,ja que són activitats que cobreixen les necessitats de la població.Els serveis poden ser públics o privats.El sector terciari és un indicador del desenvolupament i el benestar en la majoria dels països.


Entradas relacionadas: